Kolejne zmiany Prawa wodnego

Kolejne zmiany Prawa wodnego

29 stycznia br. weszła w życie Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (DzU z 2022 r. poz. 88), wprowadzająca m.in. kolejne zmiany Prawa wodnego, czyli Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (DzU z 2021 r. poz. 2233 i 2368).

Wykonanie stawów na zgłoszenie wodnoprawne

Zmianie uległ m.in. art. 394 w ust. 1 pkt 9 Prawa wodnego dotyczący możliwości wykonania stawów na zgłoszenie wodnoprawne. Zgodnie ze zmodyfikowanym zapisem, zgłoszenia wymaga wykonanie stawów, które nie są napełniane w ramach usług wodnych, ale wyłącznie wodami opadowymi lub roztopowymi, lub wodami gruntowymi, o powierzchni nieprzekraczającej 5000 m2 oraz głębokości nieprzekraczającej 3 m od naturalnej powierzchni terenu, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem, lub terenu znajdującego się w zasięgu oddziaływania, gdy zakład posiada uprzednią pisemną zgodę właścicieli gruntów objętych oddziaływaniem na wykonanie stawu. Zmiany w stosunku do poprzedniej regulacji dotyczą powiększenia powierzchni – do tej pory powierzchnia miała nie przekraczać 1000 m2, oraz możliwości wykonania stawu za uprzednią zgodą właściciela gruntu „sąsiedniego” objętego oddziaływaniem.

Kolejne zmiany Prawa wodnego – bez pozwolenie wodnoprawnego i zgłoszenia

Kolejne zmiany Prawa wodnego dotyczą art. 395 tej ustawy, czyli działań, które nie wymagają ani pozwolenia wodnoprawnego, ani zgłoszenia wodnoprawnego. Nowe brzmienie art. 395 pkt 11 Prawa wodnego zakłada, iż bez pozwolenia wodnoprawnego i zgłoszenia może być wykonywane zatrzymywanie wody w rowach, jeżeli zasięg oddziaływania nie wykracza poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem, lub terenu znajdującego się w zasięgu oddziaływania, gdy zakład posiada uprzednią pisemną zgodę właścicieli gruntów objętych oddziaływaniem na zatrzymywanie wody w rowach.

Nowe brzmienie pkt. 12 dotyczy hamowania odpływu wody z obiektów drenarskich, jeżeli zasięg oddziaływania nie wykracza poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem, lub terenu znajdującego się w zasięgu oddziaływania, gdy zakład posiada uprzednią pisemną zgodę właścicieli gruntów objętych oddziaływaniem na hamowanie odpływu wody z obiektów drenarskich.

Przebudowa rowów i obiektów drenarskich w celu hamowania odpływu

Do art. 395 Prawa wodnego dodano pkt. 15 i 16. Zgodnie z pkt. 15, pozwolenia wodnoprawnego ani zgłoszenia wodnoprawnego nie wymaga przebudowa rowów w celu zatrzymywania wody, jeżeli zasięg oddziaływania nie wykracza poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem, lub poza granice terenu znajdującego się w zasięgu oddziaływania, gdy zakład posiada uprzednią pisemną zgodę właścicieli gruntów objętych oddziaływaniem na przebudowę rowów w celu zatrzymywania wody.

Punkt 16 dotyczy przebudowy obiektów drenarskich w celu hamowania odpływu wody, jeżeli zasięg oddziaływania nie wykracza poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem, lub terenu znajdującego się w zasięgu oddziaływania, gdy zakład posiada uprzednią pisemną zgodę właścicieli gruntów objętych oddziaływaniem na przebudowę obiektów drenarskich w celu hamowania odpływu wody.

Kolejne zmiany Prawa wodnego – dodany artykuł 395a

Dodatkowo, zgodnie z dodanym art. 395a Prawa wodnego, przed wykonaniem robót, czynności lub urządzeń wodnych, o których mowa w art. 395 pkt. 15 i 16, jest wymagane dokonanie powiadomienia:

1) właściwego organu Wód Polskich – w przypadku robót, czynności lub urządzeń wodnych wykonywanych przez podmioty inne niż Wody Polskie;

2) ministra właściwego ds. gospodarki wodnej – w przypadku robót, czynności lub urządzeń wodnych wykonywanych przez Wody Polskie.

Właściwym organem w strukturze Wód Polskich jest Dyrektor Zarządu Zlewni PGW WP. Zgodnie z ust. 2, powiadomienie zawiera:

1) oznaczenie zakładu dokonującego powiadomienia z podaniem jego siedziby i adresu;

2) określenie:

a) celu planowanych do wykonania robót, czynności lub urządzeń wodnych,

b) stanu prawnego nieruchomości, na której jest planowane wykonanie robót, czynności lub urządzeń wodnych,

c) w sposób opisowy zakresu planowanych do wykonania robót, czynności lub urządzeń wodnych, podstawowych parametrów charakteryzujących te roboty, czynności lub urządzenia wodne oraz warunków ich wykonania,

d) lokalizacji robót, czynności lub urządzeń wodnych, które są planowane do wykonania, z podaniem nazwy lub numeru obrębu ewidencyjnego wraz z numerem lub numerami działek ewidencyjnych oraz ich współrzędnymi,

e) planowanego terminu rozpoczęcia robót lub czynności.

Do powiadomienia dołącza się pisemne zgody właścicieli gruntów, na które będą oddziaływać planowane roboty, czynności lub urządzenia wodne, jeżeli uzyskanie tych zgód jest wymagane.

Jeżeli powiadomienie nie zawiera elementów, o których mowa w ust. 2, odpowiednio właściwy organ Wód Polskich albo minister właściwy ds. gospodarki wodnej wzywa zakład do uzupełnienia braków w powiadomieniu w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni od daty doręczenia tego wezwania, wskazując elementy powiadomienia wymagające uzupełnienia, a także skutki braku uzupełnienia powiadomienia.

Brak uzupełnienia powiadomienia w sposób określony w ww. wezwaniu, w terminie wyznaczonym w tym wezwaniu powoduje uznanie powiadomienia za niedokonane.

Kolejne zmiany Prawa wodnego – skreślenie art. 395 pkt. 13

Dodatkowo nowelizacja doprowadziła do skreślenia w art. 395 pkt. 13, czyli do zniesienia możliwości wykonania bez pozwolenia wodnoprawnego czy zgłoszenia wodnoprawnego przechwytywania wód opadowych lub roztopowych za pomocą urządzeń melioracji wodnych, jeżeli zasięg oddziaływania nie wykracza poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem.

Kolejne zmiany wprowadzone ustawą dotyczą dopisania do Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (DzU z 2021 r. poz. 2351) pkt. 31 w art. 29 ust. 1, zakładającego możliwość wykonania bez pozwolenia na budowę, ale na zgłoszenie stawów i zbiorników wodnych o powierzchni przekraczającej 1000 m2 i nieprzekraczającej 5000 m2 oraz głębokości nieprzekraczającej 3 m, położonych w całości na gruntach rolnych. Warto zwrócić uwagę, iż zapisy Prawa wodnego możliwości wykonywania stawów na zgłoszenie nie ograniczają wyłącznie do gruntów rolnych. Wcześniej takie stawy wymagały pozwolenia na budowę.

Kolejne zmiany Prawa wodnego – przepisy przejściowe

Zgodnie z przepisami przejściowymi, postępowania administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na budowę stawów i zbiorników, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 31 Prawa budowlanego w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wszczęte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i niezakończone przed tym dniem decyzją ostateczną umarza się z mocy prawa, a do budowy tych stawów i zbiorników stosuje się przepisy Prawa budowlanego w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą dotyczące zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 Prawa budowlanego, z tym że termin, o którym mowa w art. 30 ust. 5 ustawy Prawa budowlanego (tj. termin dla organu administracji architektoniczno-budowlanej na wniesienie ewentualnego sprzeciwu), jest liczony od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (art. 7 ust. 2).

Postępowania administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie, o którym mowa w art. 394 ust. 1 pkt 9 i art. 395 pkt. 11, 12, 15 i 16 Prawa wodnego, wszczęte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i niezakończone przed tym dniem, decyzją ostateczną umarza się z mocy prawa, z tym że do spraw, o których mowa w:

1) art. 394 ust. 1 pkt 9 Prawa wodnego w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się przepisy dotyczące zgłoszenia wodnoprawnego, o którym mowa w art. 394 Prawa wodnego;

2) art. 395 pkt. 15 i 16 Prawa wodnego w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się przepisy dotyczące powiadomienia, o których mowa w art. 395a Prawa wodnego.

Przepisy przejściowe należy ocenić pozytywnie, natomiast budzi duże wątpliwości regulacja dotycząca powiadomienia w rozumieniu art. 395a Prawa wodnego jako kolejnej regulacji znajdującej się niejako poza ramami Kodeksu postępowania administracyjnego. Warto wskazać, iż nie uregulowano, w jakim terminie od doręczenia powiadomienia Wody Polskie mają wystosować wezwanie do uzupełnienia braków oraz jak będzie kończona sprawa, kiedy powiadomienie zostało dokonane skutecznie. Warto byłoby tu wprowadzić choćby instytucję zaświadczenia o pozytywnym dokonaniu powiadomienia.

Artykuł powstał w ramach współpracy z mec. Agnieszką Masłowską-Gądek

Radca prawny

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Agnieszka Masłowska-Gądek

radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener-praktyk. Absolwentka prawa stacjonarnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia publiczne na Wydziale Zarządzania AGH. Od 2013 r. radca prawny, od 2016 r. doradca podatkowy, w latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), od 2012 r. trener szkoleń prawnych (specjalizacja: prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego). Aktualnie prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego w Krakowie, www.kancelariamaslowska.pl, radca.am@gmail.com.

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

partner merytoryczny

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny