ISOK

ISOK pod lupą CBA

Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) poinformowało niedawno, że 2 lipca br. Departament Postępowań Kontrolnych tej instytucji wszczął kontrolę w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie.

Kontrola dotyczy przede wszystkim realizacji projektu związanego z budową informatycznego systemu osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK).

Działanie CBA zatytułowane jest „Kontrola wybranych procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie wsparcia finansowego oraz rozporządzania mieniem przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w latach 2009-2018, w szczególności zawarcia i realizacji umowy zawartej z firmą Qumak S.A. na realizację projektu ISOK: >>Projekt, budowa i wdrożenie informatycznego systemu osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK) oraz świadczenie usługi gwarancyjnej po wdrożeniu tego systemu<<”.

Niewykonanie prac przy ISOK-u grozi cofnięciem unijnego dofinansowania

Jak podaje CBA, w 2016 r. ówczesny Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej wystąpił do firmy Qumak z wezwaniem do zapłaty kary umownej w wysokości 15,2 mln zł za odstąpienie od umowy z winy wykonawcy. Chodziło o niewykonanie, przewidzianych w umowie, prac związanych z realizacją piątego, ostatniego etapu budowy systemu ISOK.

Przy okazji CBA przypomina, że ISOK, to projekt o wartości ok. 300 mln zł, który realizowany jest od 2010 r. w ramach 7. osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 finansowanego z funduszy Unii Europejskiej (ok. 190 mln zł). W 2014 r. Komisja Europejska przyznała dodatkowe fundusze w ramach priorytetu „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji” w polskim programie regionalnym „Innowacyjna Gospodarka”. 1/3 wszystkich środków przeznaczonych na realizację projektu ISOK (ok 100 mln zł) pochodzi z budżetu państwa i ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Niewykonanie w całości umowy przez firmę Qumak grozi całkowitym cofnięciem Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie dofinansowania unijnego, a więc utratą ok. 200 mln zł – stwierdza CBA.

Porozumienie zawarte między Qumakiem a KZGW podpisane 29 grudnia 2017 r. miało być podstawą zwarcia ugody między stronami. Zakładało ono przekazanie zamawiającemu przed końcem lipca 2018 r. wszystkich produktów przewidzianych w tym porozumieniu. Ugoda przewidywała także dla Qumaka wynagrodzenie w wysokości 28,3 mln zł brutto, czyli tyle, co równowartość wynagrodzenia za piąty, ostatni, etap projektu ISOK. Strony miały zrzec się wszelkich roszczeń powstałych w związku z wykonaniem umowy oraz odszkodowawczych wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania kontraktu.

Zakres prac określonych w treści ugody dotyczący etapu piątego okazał się nie być tożsamy z zakresem prac i funkcjonalności określonych w dokumentach przetargowych i pierwotnej umowie – zauważa CBA. Kontrola jest w toku.

Na podstawie cba.gov.pl

fot. CBA

 

partner medialny