Decyzja środowiskowa zawiera błędy

Gdy decyzja środowiskowa zawiera błędy

Realizacja wielu przedsięwzięć inwestycyjnych wymaga wcześniejszego uzyskania decyzji środowiskowej. Szczegółowy wykaz takich inwestycji znajduje się w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (DzU z 2019 r. poz. 1839). Dla inwestycji zazwyczaj ogromne znaczenie ma by były one prowadzone w sposób sprawny. Może się jednak zdarzyć sytuacja, gdy decyzja środowiskowa zawiera błędy. Co wówczas? Jedną z możliwości jest wyjaśnienie wątpliwości związanych z decyzją administracyjną.

Decyzja środowiskowa a dalsze decyzje

Wpływ decyzji środowiskowej na dalsze procedury administracyjne, takie jak decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o pozwoleniu na budowę, jest niebywale znaczący. Należy pamiętać, że zarówno organy szczebla samorządowego, jak i jednostki architektoniczno-budowlane pozostają związane treścią decyzji środowiskowej. Uwzględnienie wymogów stawianych w decyzji środowiskowej w rozwiązaniach projektowych odgrywa kluczową rolę w ocenie zgodności planowanej inwestycji.

Znaczenie decyzji środowiskowej

Z uwagi na newralgiczne znaczenie decyzji środowiskowej, wielu inwestorów bacznie śledzi przebieg procedur administracyjnych w sprawie jej wydania, a także ocenia wymagania i warunki nałożone w ich treści. Zdarza się, że przeprowadzone procedury oraz wydane rozstrzygnięcia nie pozostają bez wad zarówno formalnych, jak i merytorycznych. Ich ranga oraz znacznie mogą nie tylko przesądzić o bezproblemowym przebiegu kolejnych etapów przygotowania inwestycji, ale również zaważyć na trwałości wydanej decyzji środowiskowej, czego najdalej idącą konsekwencją może być stwierdzenie jej nieważności.

Błędy merytoryczne w decyzjach środowiskowych

Oprócz aspektów formalnych (proceduralnych) do niezwykle istotnych zagadnień należą kwestie merytoryczne. Wystąpienie w treści wydanej decyzji środowiskowej nieprecyzyjnych, „nieostrych” i niejednoznacznych warunków realizacji przedsięwzięcia, nałożenie warunków nieuzasadnionych czy niewykonalnych oraz uregulowanych przepisami odrębnymi może przysporzyć wielu problemów interpretacyjnych oraz znacznie przedłużyć przygotowanie procesu inwestycyjnego.

decyzja środowiskowa zawiera błędy

rys. Łukasz Czyleko. Przykładowy podział błędów merytorycznych w decyzji środowiskowej

Przykładami zapisów nieostrych oraz nieweryfikowalnych mogą być: „należy rozważyć odstąpienie od realizacji w części dotyczącej…”, „oddziaływanie akustyczne inwestycji ograniczyć do minimum” oraz „proponuje się zastosowanie urządzeń o mocy akustycznej wynoszącej…”. Skutkami wprowadzenia takich warunków są możliwie rozbieżne ich interpretacje, co z kolei może prowadzić do nieuznania za wystarczające proponowanych rozwiązań projektowych na etapie weryfikacji dokumentacji przez organy architektoniczno-budowlane.

Analizując zapisy treści decyzji środowiskowej, należy także zwrócić uwagę, aby ograniczenia i warunki nie wynikały z odrębnych przepisów. W takiej sytuacji właściwe pozostaje wskazanie przepisu, na podstawie którego należy realizować poszczególne obostrzenia, nie zaś przywoływanie konkretnych wartości obowiązujących w momencie wydawania decyzji.

Gdy problemy już się pojawią, czyli co gdy decyzja środowiskowa zawiera błędy?

W sytuacji, gdy decyzja środowiskowa zawiera błędy, np. zapisy i postanowienia pozostające – naszym zdaniem lub w opinii innych organów administracyjnych – w pewnej niejednoznaczności lub niedające możliwości oceny ich stosowania, warto skorzystać z możliwości wynikającej z art. 113 §2 kodeksu postępowania administracyjnego, który przewiduje możliwość wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji administracyjnej. Nie oznacza to ponownego merytorycznego załatwiania sprawy administracyjnej, a zatem nie może być alternatywą dla merytorycznego określania praw czy obowiązków strony na podstawie prawa materialnego.

Wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji administracyjnej dokonuje organ, który wydał decyzję. Należy podkreślić, że działanie dotyczące interpretacji zapisów decyzji podejmowane jest wyłącznie na żądanie strony lub innego organu.

Pozyskanie pisemnej interpretacji wydanej decyzji pozwala na ogół na doprecyzowanie wątpliwości oraz zapisów niedających się jednoznacznie zrozumieć. Umożliwia to kontynuację procedur pozyskiwania kolejnych decyzji administracyjnych, zbliżając inwestora do realizacji przedsięwzięcia.

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

partner merytoryczny

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny