Emisje przemysłowe po nowemu

Podczas 69. posiedzenia Sejmu posłowie przyjęli nowe przepisy dotyczące emisji przemysłowych. Zostały one wprowadzone ustawą o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw). Nowe regulacje, zgodnie z przepisami unijnymi, mają ograniczyć emisję z zakładów przemysłowych takich zanieczyszczeń jak pyły czy dwutlenek siarki.
 
Nowelizacja implementuje do polskiego porządku prawnego dyrektywę Unii Europejskiej z 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych, tzw. dyrektywę IED. Wprowadza ona m.in. od 1 stycznia 2016 r. bardziej rygorystyczne standardy emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz pyłów pochodzących z dużych zakładów przemysłowych.
 
W Polsce niektóre zakłady przemysłowe obejmie Przejściowy Plan Krajowy, który przesunie termin obowiązywania zaostrzonych standardów do połowy 2020 r. Zgodnie z przyjętą 10 czerwca br. nowelizacją, zakłady te otrzymają wspólny przydział emisji, który stopniowo będzie ograniczany aż do osiągnięcia poziomu wymaganego dyrektywą IED. Takie rozwiązanie ma ułatwić przedsiębiorcom przystosowanie się do nowych regulacji.
 
Ponadto w ustawie zmieniono przepisy w zakresie sporządzania raportów początkowych o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych na terenach zakładów wykorzystujących substancje powodujące ryzyko zanieczyszczenia terenu. Nowe instalacje, które już uzyskały pozwolenie zintegrowane, a w dniu wejścia w życie ustawy nie będą jeszcze oddane do eksploatacji, zostaną objęte obowiązkiem sporządzenia raportów początkowych przy pierwszej aktualizacji pozwolenia dokonanej po tym dniu.
 
Nowela przewiduje również, że średniej wielkości ciepłownie (do 200 MW) będą zwolnione z przestrzegania nowych standardów emisyjnych do końca 2022 r., pod warunkiem, że 50% wytworzonego przez nie ciepła trafi do sieci ciepłowniczej.
 
Ustawa została przekazana do Senatu.
 
Na podstawie: www.mos.gov.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

partner merytoryczny

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny