Działania Komisji Europejskiej

Działania Komisji Europejskiej w sprawie Polski

Komisja Europejska (KE) poinformowała o działaniach podjętych przeciwko państwom członkowskim Unii Europejskiej (UE) za uchybienia ich zobowiązaniom. W tym pakiecie decyzji podjętych przez KE są także takie, które dotyczą szeroko pojętej tematyki ochrony środowiska.

Kilka z podjętych wczoraj decyzji dotyczy Polski.

Działania Komisji Europejskiej w obszarze ochrony przyrody

W obszarze środowiska, KE wzywa Polskę do zapewnienia, zgodnie z wymogami przepisów UE w dziedzinie ochrony przyrody, odpowiednich zabezpieczeń dla lasów chronionych. Zgodnie z przepisami dyrektyw ptasiej i siedliskowej plany i działania związane z gospodarką leśną, np. pozyskiwanie drewna na obszarach chronionych, muszą zostać poddane ocenie skutków przed wydaniem odpowiedniego zezwolenia – przypomina KE. Niedawne zmiany w prawie polskim wprowadziły wyłączenia w odniesieniu do działań związanych z gospodarką leśną, które naruszają wymagania systemu ochrony. Ponadto polskie prawo nie zapewnia dostępu do wymiaru sprawiedliwości w odniesieniu do planów związanych z gospodarką leśną. Plany te mogą mieć znaczący wpływ na obszary Natura 2000, a zatem w wyniku tej sytuacji społeczeństwo jest pozbawione skutecznej ochrony sądowej w tym zakresie na mocy dyrektywy siedliskowej. Z tych powodów Komisja postanowiła skierować do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia i dać jej dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o przesłaniu uzasadnionej opinii.

Pojazdy wycofane z eksploatacji i działania Komisji Europejskiej

W dziedzinie odpadów, KE postanowiła skierować do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia w związku z brakiem zapewnienia przyjaznego dla środowiska demontażu i recyklingu wycofanych z eksploatacji pojazdów. Dyrektywa „wrakowa” jest jednym z elementów szeroko zakrojonych działań, dzięki którym europejska gospodarka ma w większym stopniu być gospodarką o obiegu zamkniętym, w której odpady systematycznie odzyskuje się i ponownie wykorzystuje lub poddaje recyklingowi – przekonuje KE. Tymczasem przepisy polskiego prawa nie przewidują obecnie sankcji za niezarejestrowanie importowanych pojazdów ani za brak informowania właściwych organów o nabyciu lub zbyciu takich pojazdów. W opinii KE wynika stąd brak dokładnych informacji, który utrudnia działania zmierzające do zapewnienia traktowania pojazdów zgodnie z dyrektywą. Nieodpowiednie traktowanie pojazdów wycofanych z eksploatacji, zwłaszcza nieostrożne obchodzenie się z płynem klimatyzacyjnym, kwasem akumulatorowym, częściami z tworzyw sztucznych i oponami może powodować poważne zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska – przypomina KE i dodaje, że Polska ma dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi.

Azotany – zamknięcie postępowania

Komisja Europejska podjęła wczoraj również decyzję o zamknięciu prowadzonego przeciwko Polsce postępowania w związku z brakiem zapewnienia skutecznego rozwiązania problemu zanieczyszczenia wód azotanami. Przy okazji KE przypomina, że dniu 20 listopada 2014 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) orzekł, że Polska w niewystarczający sposób wyznaczyła strefy zagrożenia i nie uwzględniła odpowiednich środków w programach działań zgodnie z wymogami dyrektywy azotanowej. Spełnianie przez Polskę wymogów tej dyrektywy jest szczególnie istotne dla rozwiązania problemu znacznego zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego będącego wynikiem nadmiernego stężenia azotanów. Morze to stanowi bowiem zlewnię dla niemal całości wód w Polsce – podkreśla KE.

W lipcu 2017 r. Polska przyjęła nową ustawę Prawo wodne, która rozszerzyła zakres obowiązywania programu działania z niewielkiej części kraju na całe jego terytorium. Polska określiła również odpowiednie środki w nowym programie działania, co rozwiązuje stwierdzone wcześniej problemy – argumentuje KE.

Paliwa alternatywne – wezwanie Komisji

Komisja Europejska wzywa Polskę i Bułgarię do pełnego wdrożenia przepisów unijnych dotyczących rozwoju infrastruktury dla paliw alternatywnych. Przepisy, które dotyczą m.in. zharmonizowanych norm na potrzeby infrastruktury dla paliw alternatywnych oraz podstawowych wymogów mających umożliwiać rozwój elektromobilności, odgrywają istotną rolę w funkcjonowaniu unijnego rynku wewnętrznego. Ich celem jest również zmniejszenie zależności transportu od ropy naftowej i złagodzenie jego wpływu na środowisko – tłumaczy KE. Wspomniane państwa członkowskie powinny były dokonać transpozycji tej dyrektywy w terminie do 18 listopada 2016 r. tymczasem w opinii KE nie zdołały przed tą datą transponować niektórych przepisów operacyjnych zawartych w dyrektywie. Państwa te mają dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Więcej informacji na temat unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego zawiera pełna wersja komunikatu MEMO/12/12.

Na podstawie informacji nadesłanej przez KE

fot. sozosfera.pl

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner medialny

partner medialny

partner medialny

reklama