Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych

Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych idą w górę

1 stycznia 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Tym samym zmieniło ono treść Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów dotrzymania tych poziomów w części dotyczącej wartości granicznych oddziaływania pól elektromagnetycznych.

Jak czytamy w treści uzasadnienia nowego aktu wykonawczego, „rozporządzenie określające sposoby sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, które jest istotnym uzupełnieniem przedłożonego projektu, będzie wydane przez ministra właściwego do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji oraz ministrem właściwym do spraw energii”, jednak termin wprowadzenia tych zmian nie został wskazany.

Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych podstawy wprowadzanych zmian

Ustawodawca wskazuje, że „według wyliczeń Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego, średnie miesięczne użycie danych w mobilnym internecie w Rzeczypospolitej Polskiej wzrośnie do 2025 r. prawie 25-krotnie, z 3,5 GB/SIM do 85 GB/SIM. To olbrzymi skok wymagający konkretnych zmian, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych poziomów pola elektromagnetycznego obowiązujących na mocy wygasającego rozporządzenia. W perspektywie najbliższych 2-3 lat sieci mobilne nie będą w stanie obsłużyć rosnącego zapotrzebowania na transmisję danych, niemożliwe będzie również wdrożenie na szeroką skalę sieci nowej generacji, czy też dalsze rozbudowywanie infrastruktury w obecnych standardach”. Dalej dowiedzieć się można, że regulacje wynikające z wygasającego rozporządzenia należy uznać za „archaiczne i nieadekwatne w szczególności wobec dorobku naukowego w zakresie oddziaływania pól elektromagnetycznych na człowieka, ale także realnie uniemożliwiające rozbudowę nowoczesnej infrastruktury dla mobilnego Internetu, a tym samym hamujące rozwój całej gospodarki, która w coraz większym stopniu opiera się na przesyle danych”. Nadto wskazuje się, że dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych (PEM), wynikające z rozporządzenia z 30 października 2003 r., „znacząco odbiegają od zalecenia 1999/519/WE, które są kluczowym dokumentem w tym zakresie w Unii Europejskiej”.

Wyniki konsultacji publicznych i opiniowania

Na etapie prac legislacyjnych projekt rozporządzenia został skierowany do ponad 80 jednostek celem zaopiniowania (ze stosownym pismem można zapoznać się w Internecie).

Co ciekawe, 36 podmiotów przesłało opinie akceptujące projekt rozporządzenia, bez dodatkowych uwag. Wnoszącymi uwagi były m.in. Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera oraz Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie. Podmioty te wykazywały obawy o niedostateczną ochronę ludności przy limitach pól elektromagnetycznych zgodnych z zaleceniem Rady 1999/519/WE oraz niespójność proponowanych limitów z obecnie obowiązującymi przepisami na gruncie prawa pracy. Wskazywano również, że należy wstrzymać się ze zmianą dopuszczalnych poziomów pól, oczekując jednocześnie na „wyniki nowych prac dotyczących związku oddziaływania PEM z nowotworami i wyjaśniania przyczyn subiektywnych objawów związanych z PEM”.

W odpowiedzi na wniesione uwagi, Minister Zdrowia wskazał, że z 20-letniej obserwacji sytuacji w 16 krajach Unii Europejskiej, stosujących dopuszczalne poziomy PEM, zgodne z zaleceniem Rady 1999/519/WE, nie wynika, aby obawy dotyczące bezpieczeństwa ludności były zasadne.

W trakcie konsultacji wniesionych zostało również ponad 130 uwag przez osoby fizyczne, sprzeciwiające się podniesieniu dopuszczalnych poziomów pól magnetycznych. Sprzeciwy oparte były na:

  • niezgodzie na wprowadzenie 5G (stop 5G),
  • wskazywaniu na zagrożenia zdrowia i życia (domniemane wywoływanie nowotworów, tzw. nadwrażliwość elektromagnetyczna),
  • wskazywaniu na wywołanie tajemniczych i szkodliwych sił („torsyjnych”).

Ministerstwo Zdrowia zaznaczyło jednak tutaj, że projektowane rozporządzenie nie dotyczy bezpośrednio tzw. 5G, a dopuszczalnych poziomów PEM, a przywoływane w sprzeciwach prace, mające świadczyć o zagrożeniach zdrowia oraz istnienie tajemniczych, szkodliwych sił („torsyjnych”?) nie znalazły uznania w szerokich gremiach naukowych i oficjalnych raportach. Wobec tego takie argumenty nie zostały uwzględnione.

Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych – na czym polega zmiana?

Wprowadzone zmiany dotyczą parametrów opisujących i charakteryzujących pole elektromagnetyczne, czyli: składowej elektrycznej i magnetycznej oraz gęstości pola.

tab. 1. Dopuszczalne wartości wynikające z rozporządzenia z 30 października 2003 r.

Dopuszczalne wartości wynikające z rozporządzenia z 30 października 2003 r.

tab. 2. Wartości dopuszczalne, na podstawie rozporządzenia z 17 grudnia 2019 r.

Wartości dopuszczalne, na podstawie rozporządzenia z 17 grudnia 2019 r.

Gdzie: f – wartość częstotliwości PEM z tego samego wiersza kolumny „Zakres częstotliwości pola elektromagnetycznego”.

Pośród wprowadzonych zmian na szczególną uwagę zasługuje zwiększenie dopuszczalnych parametrów dla pól o częstotliwościach od 2 GHz do 300 GHz, charakteryzujących pracę anten sektorowych w nadajnikach sieci komórkowych.

Poziomy PEM 100 x w górę

Zmiany dopuszczalnych parametrów dla pól o częstotliwościach od 2 GHz do 300 GHz wynoszą odpowiednio:

a) dla składowej elektrycznej z 7 V/m na 61 V/m (wzrost niemal 9 razy), oraz

b) dla gęstości mocy z 0,1 W/m2 na 10 W/m2 (100- krotny wzrost).

Dopuszczalne-poziomy-pól-elektromagnetycznych

Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych po wejściu w życie rozporządzenia z 17. grudnia 2019 r. (rys. Ł. Czyleko)

fot. na otwarcie sozosfera.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

partner merytoryczny

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny