Decyzje środowiskowe

Decyzje środowiskowe – kolejne zmiany

20 września 2018 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2018 r. poz. 1722, dalej Zm.Pr.wod.). W myśl jej zapisów, pewne modyfikacje wprowadzono m.in. do Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (DzU z 2017 r. poz. 1405, z późn. zm. – u.u.i.ś.), które determinują szereg zmian w zakresie decyzji środowiskowych.

Do wspomnianej ustawy dodano art. 6a. Zgodnie z nim w przypadku przedsięwzięcia, dla którego jest wydawana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach lub jest przeprowadzana ponowna ocena oddziaływania na środowisko, realizowanego na terenie podlegającym właściwości miejscowej dwóch lub więcej organów opiniujących lub uzgadniających, orzekanie w imieniu tych organów należy do organu, na obszarze właściwości miejscowej którego znajduje się większa część terenu, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie. Nie dotyczy to jednak opinii lub uzgodnień dokonywanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego.

Decyzje środowiskowe – 20 września br. wchodzą nowe przepisy

Warto przy tym dodać, że art. 14 Zm.Pr.wod. zawiera przepis przejściowy, zgodnie z którym do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji, przed wydaniem której jest przeprowadzana ponowna ocena oddziaływania na środowisko, przepisu art. 6a ustawy zmienianej nie stosuje się.

Ponadto, zgodnie z art. 13 ust. 1 Zm.Pr.wod, do spraw wskazanych powyżej, wszczętych po 31 grudnia 2017 r. i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepis art. 397 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (DzU z 2017 r., poz. 1566, ze zm.).

Co istotne, opinie lub uzgodnienia, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4 i ust. 1c, w art. 70 ust. 1 pkt 4, art. 77 ust. 1 pkt 4 oraz w art. 90 ust. 2 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 4, wydane lub dokonane po 31 grudnia 2017 r. pozostają skuteczne (art. 13 ust. 2 Zm.Pr.wod.).

Zgodnie z nowelizacją przepisów organy, które po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy utraciły właściwość do wydawania ocen wodnoprawnych, niezwłocznie przekażą dokumentację dotyczącą wszczętych i niezakończonych spraw, o których mowa w ust. 1, dyrektorom regionalnych zarządów gospodarki wodnej (art. 13 ust. 3 Zm.Pr.wod.).
Co do wspomnianego wyżej art. 397 Prawa wodnego, określa on właściwość rzeczową organów Wód Polskich właściwych w sprawie zgód wodnoprawnych.

Od 20 września 2018 r. z art. 397 Prawa wodnego zostanie uchylony ust. 5. Warto przywołać ten przepis w całości:

Decyzje środowiskowe – artykuł 397 Prawa wodnego

„Art. 397 [Organy właściwe w sprawie zgód wodnoprawnych] 1. Organem właściwym w sprawie zgód wodnoprawnych są właściwe organy Wód Polskich.
2. Organem właściwym w sprawie zgód wodnoprawnych jest minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, jeżeli wnioskodawcą są Wody Polskie.
3. Organem właściwym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego w sprawie zgód wodnoprawnych jest:
1) dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich w sprawach:
a) pozwoleń wodnoprawnych, o których mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1:

  • jeżeli korzystanie z usług wodnych, wykonywanie urządzeń wodnych lub eksploatacja instalacji lub urządzeń wodnych są związane z przedsięwzięciami lub instalacjami, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
  • na wykonanie budowli przeciwpowodziowych,
  • na przerzuty wody i wykonanie niezbędnych do tego urządzeń wodnych,
  • na wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów,
  • na działania związane z rekultywacją wód powierzchniowych lub wód podziemnych,
  • na wydobywanie z wód powierzchniowych, w tym z morskich wód wewnętrznych wraz z wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej oraz wód morza terytorialnego, kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także na wycinanie roślin z wód lub brzegu,
  • na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 100 ust. 1, pochodzących z eksploatacji instalacji związanej z przedsięwzięciami, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, – jeżeli korzystanie z usług wodnych lub wykonywanie urządzeń wodnych odbywa się w całości lub w części na terenach zamkniętych w rozumieniu art. 3 pkt 40 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,

b) ocen wodnoprawnych, o których mowa w art. 388 ust. 1 pkt 3,
c) pozwoleń wodnoprawnych, o których mowa w art. 389, wymaganych dla przedsięwzięcia, jeżeli jest organem właściwym w sprawie jednego z pozwoleń,
d) pozwoleń wodnoprawnych, o których mowa w art. 389, jeżeli dotyczą korzystania z wód i wykonywania urządzeń wodnych w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na śródlądowych wodach płynących, będących przedsięwzięciem mogącym zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
e) decyzji, o których mowa w art. 77 ust. 3 i 8 oraz w art. 176 ust. 4;
2) dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich w sprawach pozwoleń wodnoprawnych, o których mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1, niewymienionych w pkt 1 lit. a, c i d;
3) kierownik nadzoru wodnego Wód Polskich w sprawach zgłoszeń wodnoprawnych.
4. Organ właściwy w sprawach pozwoleń wodnoprawnych jest właściwy w sprawach stwierdzenia wygaśnięcia, cofnięcia lub ograniczenia tych pozwoleń.
5. Organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych jest organ właściwy w sprawach pozwoleń wodnoprawnych.(zostanie uchylony od 20.09.2018 r.)
6. Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, oceny wodnoprawnej, decyzji, o których mowa w art. 77 ust. 3 i 8 oraz w art. 176 ust. 4, a także zgłoszenie wodnoprawne składa się w siedzibie nadzoru wodnego właściwego miejscowo albo najbliższego dla zamierzonego korzystania z usług wodnych lub wykonywania urządzeń wodnych, lub innej działalności wymagającej zgody wodnoprawnej”.

Tym samym jedynym organem opiniującym/uzgadniającym na gruncie u.u.i.ś. będzie dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich.

Powyższe zmiany należy ocenić pozytywnie (zwłaszcza dobrze uregulowane przepisy przejściowe). Wątpliwości może budzić tylko stosunkowo krótkie, bo 14-dniowe, vacatio legis ustawy.

fot. sozosfera.pl

Agnieszka Masłowska-Gądek

Agnieszka Masłowska-Gądek

radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener-praktyk. Absolwentka prawa stacjonarnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia publiczne na Wydziale Zarządzania AGH. Od 2013 r. radca prawny, od 2016 r. doradca podatkowy, w latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), od 2012 r. trener szkoleń prawnych (specjalizacja: prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego). Aktualnie prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego w Krakowie, www.kancelariamaslowska.pl, radca.am@gmail.com.