Decyzje inwestycyjne

Decyzje inwestycyjne – proponowane zmiany przepisów

W procedowanej obecnie ustawie o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (u.z.u.o.o.ś.), zainicjowanej przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, zaproponowano wiele zmian, które mogą znacząco wpłynąć na proces realizacji procedur inwestycyjnych.

Wszystkie decyzje inwestycyjne na BIP-ie na 14 dni

Z całą pewnością za pozytywną zmianę należy uznać, proponowany w art. 1 u.z.u.o.o.ś., zapis dotyczący konieczności publikowania kolejnych decyzji inwestycyjnych wydawanych po uzyskaniu decyzji środowiskowej w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) organu, który ją wydał. Projekt u.z.u.o.o.ś. wskazuje, iż organ wydający decyzje wskazane w art. 72 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (u.o.o.ś.) publikuje je w całości na okres 14 dni. Publikacja całej decyzji, a nie – jak dotychczas – obwieszczenia o jej wydaniu z pewnością ułatwi dostęp do niej zainteresowanym podmiotom, które do tej pory, w celu pozyskania tego dokumentu, były zobowiązane do złożenia stosownego wniosku, opartego na zapisach u.o.o.ś., co w znaczący sposób opóźniało możliwość zapoznania się z rozstrzygnięciem organu.

Decyzja środowiskowa – wstrzymanie wykonania

Wśród proponowanych zmian wprowadzono możliwość wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania decyzji środowiskowej, który winno wnosić się wraz ze skargą na decyzję. Co ważne, sąd rozpatruje ten wniosek nie później niż w ciągu miesiąca od jego wpłynięcia. Wstrzymanie wykonania decyzji środowiskowej będzie skutkowało koniecznością wstrzymania wydania następnych decyzji, w tym np. decyzji o warunkach zabudowy czy pozwolenia na budowę.

Ewentualne zawieszenie wykonania decyzji środowiskowej będzie trwało do czasu rozstrzygnięcia złożonej skargi przez sąd.

Skarga na decyzje inwestycyjne

Zaproponowano także przyznanie dodatkowych uprawnień organizacjom pozarządowym, z których statutu wynika zaangażowanie w ochronę środowiska. Będą miały one możliwość skarżenia pozwoleń inwestycyjnych (np. pozwolenia na budowę). Rozwiązanie to znajdzie zastosowanie również w sytuacji, w której organizacja ekologiczna nie brała udziału w postępowaniu prowadzonym przez organ pierwszej instancji (wydający decyzję środowiskową). Co ważne, prawo odwoływania może odnosić się wyłącznie do zakresu, w jakim organ wydający decyzję inwestycyjną nie uwzględnił postanowień decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Niektóre decyzje poza kontrolą organizacji ekologicznych

Rozwiązaniem niezmiennie obowiązującym w u.o.o.ś. jest wyłączenie spod możliwości udziału społeczeństwa i organizacji ekologicznych postępowań środowiskowych, prowadzonych bez oceny oddziaływania na środowisko.

Jak czytamy w uzasadnieniu do procedowanego projektu, proponowane zmiany mają na celu właściwą transpozycję dyrektywy 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko.

Oczywiście, o ile zwiększenie roli udziału społeczeństwa w postępowaniach środowiskowych jest zasadne, o tyle zdublowanie możliwości wniesienia przez organizację ekologiczną skargi, na etapie wydawania decyzji inwestycyjnych, o których mowa w art. 72 ust. 1 u.o.o.ś., może w znaczny sposób przedłużyć proces przygotowania zamierzenia inwestycyjnego, co z pewnością winno znaleźć odzwierciedlenie w harmonogramach realizacji przedsięwzięć, w szczególności tych podlegających krytyce i niechęci lokalnych społeczności, reprezentowanych często przez organizacje ekologiczne.

fot. sozosfera.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

partner merytoryczny

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny