Decyzja środowiskowa

Decyzja środowiskowa bez uciążliwych i długotrwałych procedur

2 lipca br. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. Główne cele projektu to usprawnienie postępowań administracyjnych i skrócenie procedur związanych z procesem inwestycyjnym, w tym w szczególności z uzyskiwaniem decyzji środowiskowej.

Decyzja środowiskowa – wniosek bez wypisów z rejestru gruntów

Zaproponowane zmiany są widoczne już na etapie przygotowania niezbędnych dokumentów dla uzyskania decyzji. Wnioskodawca ma bowiem zostać zwolniony z obowiązku przedkładania wypisów z rejestrów gruntów jako załączników do wniosku. Powyższą zmianę inwestorzy powitają z niemałym entuzjazmem, gdyż pozwoli im ona nie tylko na oszczędzenie czasu (dotychczas w wielu przypadkach konieczne było pozyskiwanie po kilkadziesiąt wypisów, częstokroć także z różnych starostw), ale także pieniędzy, jako że każdy taki załącznik to dodatkowa opłata. Dla organów to także duże ułatwienie – przede wszystkim w zakresie archiwizacji dokumentów.

Podobne udogodnienia mają dotyczyć transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko, w przypadku której zniesiono obowiązek tłumaczenia dokumentacji na języki wszystkich państw, w których realizacja inwestycji może oddziaływać na środowisko, w sytuacji gdy sama inwestycja dotyczy więcej niż dwóch państw. Także i w tym przypadku skala oszczędności inwestorów jest nieoceniona.

Zmiana definicji strony postępowania

Najwięcej wątpliwości wzbudziła zmiana definicji strony postępowania poprzez wprowadzenie kryterium odległościowego. Zgodnie z zaproponowanym brzmieniem przepisu stroną postępowania będzie m.in. podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w odległości 100 m od granic terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie. Powyższe ograniczy sytuacje, w których status strony przysługuje wszystkim podmiotom posiadającym prawo rzeczowe do nieruchomości położonych w znacznej odległości – nawet kilku kilometrów – od terenu planowanej inwestycji, pomimo że w sprawie nie zachodzą pozostałe przesłanki do uznania takiej osoby za stronę postępowania. Przyjęta w projekcie odległość powinna ograniczyć takie sytuacje oraz umniejszyć koszty postępowania – zarówno po stronie inwestora jak i organu.

Pamiętać jednak należy, że przedmiotowe kryterium nie jest jedynym warunkiem wskazanym w przepisach. Bez zmian pozostają bowiem pozostałe przesłanki określone w ustawie. W związku z tym projektowana regulacja nie pozbawi statusu stron postępowania podmiotów legitymujących się prawem rzeczowym do nieruchomości położonych poza 100 m od terenu przedsięwzięcia. Jest to istotna zmiana, dostrzegalna już na samym początku postępowania, a wpływająca bezpośrednio na określenie kręgu stron postępowania.

Zawieszenie postępowania tylko na wniosek ubiegającego się o wydanie decyzji

Zapewnieniu szybkości procedury służyć ma także ograniczenie możliwości zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej. Takie zawieszenie ma być możliwe jedynie na wniosek ubiegającego się o wydanie decyzji (bez konieczności uzyskiwania zgody pozostałych stron postępowania). Podobnie w sytuacji wniosku o podjęcie zawieszonego postępowania – uprawnionym do jego złożenia ma być tylko wnioskodawca. Przedmiotowe rozwiązanie należy uznać za racjonalne. Zawieszenie postępowania stanowi bowiem czynność proceduralną, która nie powinna być uzależniona od woli pozostałych stron postępowania. Co istotne, postępowanie nie będzie zawieszane w przypadku śmierci osoby będącej jedną ze stron postępowania.

Decyzja środowiskowa – zmiany w zakresie zawiadamiania stron

Projekt przewiduje ponadto zmianę dotyczącą obwieszczenia jako formy zawiadomienia stron postępowania o wydaniu decyzji, jej uchyleniu, zmianie, stwierdzeniu nieważności itd. Taka forma zawiadomienia byłaby dopuszczalna już w sytuacji przekroczenia 10 stron postępowania, a nie jak dotychczas dla postępowań, gdzie liczba stron przekracza 20.

Zmiana ma dotyczyć również zawiadomień o toczącym się postępowaniu. Za skuteczne uznane zostanie bowiem zawiadomienie dokonane na adres ustalony w oparciu o ewidencję gruntów (domniemanie prawdziwości i aktualności danych ewidencyjnych) lub o dokumenty przedłożone przez wnoszącego podanie.

Nie będzie również przeszkód w prowadzeniu postępowania w stosunku do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Za skuteczne doręczenie uznawana będzie bowiem forma zawiadomienia stron przez obwieszczenie. Jak powszechnie wiadomo brak wiedzy dotyczącej aktualnych właścicieli nieruchomości sąsiadujących z terenem inwestycji (brak spadkobierców), czy też niemożność ustalenia aktualnych danych adresów właścicieli częstokroć uniemożliwiały wydanie samej decyzji.

Likwidacja postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Projekt nowelizacji zakłada również likwidację postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W przypadku stwierdzenia takiej sytuacji, zamiast wydania postanowienia, organ zakończy postępowanie wydając decyzję środowiskową. Przewiduje się, że rozwiązanie to przez zmniejszenie czynności urzędowych przyczyni się do uproszczenia i skrócenia czasu trwania postępowań o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Niewątpliwie szereg inwestorów z zadowoleniem przyjmie informację, że dla wydłużenia terminu ważności decyzji nie będzie już konieczne wykazanie, iż przedsięwzięcie będzie realizowane etapowo. Pojęcie to wzbudzało bowiem bardzo dużo wątpliwości interpretacyjnych. Dlatego obecną rezygnację z jego stosowania i w konsekwencji uznanie, że po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, można ubiegać się o wydłużenie terminu ważności decyzji, należy ocenić jako krok w dobrym kierunku. Pozwoli to na wydłużenie terminu ważności decyzji do 10 lat bez konieczności wykazywania spełnienia dodatkowej przesłanki. Możliwość dłuższego posługiwania się decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach nie powinna być uzależniona od niedookreślonego pojęcia etapowości, a wyłącznie od tego, czy od czasu jej wydania uwarunkowania środowiskowe nie uległy istotnej zmianie, a więc czy decyzja zachowuje swoją aktualność.

Pozytywna ocena rozwiązań znanych ze specustaw

Wszystkie podstawowe zmiany przyjęte w projekcie zapowiadają zatem, iż decyzja środowiskowa będzie wydawana zdecydowanie szybciej. Biorąc pod uwagę, iż decyzje te niejednokrotnie dotyczą przedsięwzięć o doniosłym znaczeniu dla funkcjonowania gospodarki kraju przyjęcie rozwiązań znanych nam ze specustaw należy ocenić pozytywnie. Nie ulega wątpliwościom, że usprawnią one postępowanie i będą zapobiegać wstrzymaniu wydawania decyzji. Zmiany mają wejść w życie po upływie 14 dni od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Rita Świętek

Rita Świętek

Radca prawny współpracujący z kancelarią Głowacki i Wspólnicy sp. k. Kancelaria Prawnicza. Specjalizuje się w zakresie inwestycji infrastrukturalnych oraz prawa zamówień publicznych. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w obszarze prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego, procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej. Doradza przedsiębiorcom w uzyskaniu decyzji, pozwoleń, koncesji i licencji, w szczególności w zakresie zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i prawa wodnego. Opracowuje opinie i analizy w przedmiocie problematyki prawa gospodarowania odpadami.

reklama

reklama

 

partner merytoryczny