Czas na weryfikację

Wydział Ochrony Środowiska (WOŚ) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach rozpoczął procedurę analizy i zmiany pozwoleń zintegrowanych wydanych dla instalacji IPPC na terenie woj. śląskiego. Ma to związek z wejściem w życie 5 września 2014 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska.
 
Nakłada ona na marszałków województw obowiązek przeprowadzenia analizy oraz dokonania zmian formalnych we wszystkich obowiązujących pozwoleniach zintegrowanych wydawanych dla instalacji IPPC, zakwalifikowanych jako przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.
 
fabryka
 
W związku z powyższym do wszystkich podmiotów posiadających te zezwolenia zostaną wysłane zawiadomienia o wszczęciu postępowania. Prowadzący tego typu obiekty winni zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz przedłożyć wymagane przez pracowników WOŚ dokumenty.
 
IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) to dyrektywa Unii Europejskiej, która dotyczy zapobiegania zanieczyszczaniu powietrza, wody i gleby przez instalacje przemysłowe, rolnicze i inne. IPPC określa procedury wydawania pozwoleń na działalność gospodarczą.
 
Pozwolenia zintegrowanego wymaga instalacja, której funkcjonowanie ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności może powodować znaczne zanieczyszczenie środowiska.
 
Na podstawie: www.slaskie.pl
fot. www.morguefile.com

Partner Portalu

Partner Portalu

partner merytoryczny

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny