Zwolnienia z opłaty produktowej

Brak dokumentów odnoszących się do pomocy de minimis to brak zwolnień z opłaty produktowej

Wprowadzanie na rynek krajowy niektórych rodzajów produktów wiąże się dla przedsiębiorców z koniecznością realizacji szeregu obowiązków. Jednym z nich jest konieczność zagwarantowania, że odpady powstałe z produktów takich samych jak te wprowadzane do obrotu zostaną w odpowiedniej ilości z rynku zebrane, a następnie poddane procesom przetworzenia. Zaniechanie realizacji tak określonych obowiązków albo ich wykonanie w niepełnym wymiarze oznacza dla przedsiębiorcy konieczność naliczenia, a następnie uiszczenia opłaty produktowej, której wysokość może stanowić istotny element rocznego budżetu firmy.

Regulacje związane z opłatą produktową odnoszą się do produktów takich jak opakowania, sprzęt elektryczny i elektroniczny czy baterie i akumulatory. Rozliczenie wykonania spoczywających na przedsiębiorcy obowiązków następuje zawsze na koniec roku kalendarzowego i podlega sprawozdawczości w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, powszechnie znanej jako BDO, w ramach sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi, którego termin złożenia upływa 15 marca.

Zwolnienia z opłaty produktowej

W przepisach niektórych ustaw produktowych znaleźć można jednak pewne ułatwienia. Sprowadzają się one do wyłączenia konieczności realizacji obowiązków związanych z osiąganiem minimalnych poziomów zbierania lub przetworzenia, w tym tych związanych z koniecznością naliczenia opłaty produktowej, w przypadku gdy przedsiębiorca wprowadza na rynek stosunkowo niewielkie ilości produktów. Ułatwienia te mogą być szczególnie przydatne tym przedsiębiorcom, którzy wprowadzają ww. produkty jedynie jako coś dodatkowego lub pomocniczego, nie wynikającego z ich głównej działalności.

Na gruncie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, limit ilościowy, pozwalający na skorzystanie z tak określonych wyłączeń, ustalony został na poziomie 1 Mg opakowań. Oznacza to, że przedsiębiorca wprowadzający w roku kalendarzowym produkty w opakowaniach o masie opakowań nie przekraczającej 1 Mg może ubiegać się o zwolnienie z określonych obowiązków ustawowych.

W przepisach ustawy o bateriach i akumulatorach limit ustalony został na poziomie 1 kg dla baterii i akumulatorów przenośnych oraz 100 kg dla baterii i akumulatorów przemysłowych i samochodowych.

Nieco odmiennie masy produktów określone zostały w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Bowiem w tym wypadku limit 100 kg dla sprzętu małogabarytowego, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm, oraz 1000 kg dla sprzętu wielkogabarytowego, odnosi się do średniorocznej masy sprzętu, czyli średniej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu w trzech poprzednich latach kalendarzowych.

Dokumenty dotyczące pomocy de minimis

Jednak przyznane przedsiębiorcy zwolnienia z konieczności realizacji obowiązków, których naruszenie skutkuje koniecznością naliczenia opłaty produktowej, nie jest bezwarunkowe i wymaga aktywności samego przedsiębiorcy.

Wiąże się ono z koniecznością przedłożenia marszałkowi województwa, za pośrednictwem BDO, dokumentów i informacji dotyczących pomocy de minimis, której wartość odpowiada wartości przyznawanego zwolnienia z opłaty produktowej (w odniesieniu do każdej grupy produktów odrębnie). Termin na przedłożenie ww. danych upływa 15 marca, wraz z upływem terminu na złożenie sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi. Nieprzedłożenie tych informacji, albo ich przedłożenie po upływie ww. terminu będzie wymagało od przedsiębiorcy rozliczenia opłaty produktowej, która może wynieść nawet kilka tysięcy złotych.

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Artykuł został opublikowany w ramach współpracy z Kancelarią Ochrony Środowiska

Kancelaria Ochrony Środowiska

Marta Banasiak

prawnik specjalizujący się w zagadnieniach prawa ochrony środowiska, w tym odnoszących się do kontroli WIOŚ w przedsiębiorstwie oraz postępowań administracyjnych dotyczących kwestii środowiskowych.
Wieloletnia praktyka zawodowa związana z zagadnieniami prawa ochrony środowiska, w tym niemal dwuletnie doświadczenie w organie administracji rządowej, pozwalają jej spojrzeć na zagadnienia kontroli oraz postępowań administracyjnych z szerokiej perspektywy.
W 2018 r. ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Aktualnie związana z Kancelarią Ochrony Środowiska.
e-mail: kancelariabanasiak@gmail.com

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

partner merytoryczny

reklama

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny