WIOŚ czuwa

W związku z wyciekiem 16 lipca 2014 r. mazutu z elektrowni w Kozienicach ENEA Wytwarzanie, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie – Delegatura w Radomiu na bieżąco monitoruje stan czystości Wisły w rejonie zanieczyszczenia.
 
Przeprowadzone 28 lipca br. badania wody na obecność substancji ropopochodnych powyżej i poniżej wylotu kanału zrzutowego wód pochłodniczych wykazały, że nie odnotowano przekroczenia norm określonych w obowiązujących przepisach dla benzo(a)pirenu, benzo(b)fluorantenu, benzo(k)fluorantenu i węglowodorów ropopochodnych. Ponadnormatywne stężenia środowiskowej normy jakości stwierdzono natomiast w przypadku sumy benzo(ghi)perylenu i indeno(1,2,3-cd)pirenu.
 
Wobec powyższego trzy dni później ponownie przeprowadzono oględziny linii brzegowej Wisły oraz pobrano próbki wody do analiz kontrolnych. Wizja lokalna wykazała, że w zakolu rzeki, w odległości 0,8 km od wylotu kanału zrzutowego wód pochłodniczych, pomimo sukcesywnego usuwania skutków zdarzenia, nadal na powierzchni wody znajdują się nieznaczne ilości opalizującej substancji, stanowiącej pozostałości po wycieku mazutu. Zostały one usunięte przy użyciu założonej dodatkowej zapory sorpcyjnej.
 
W celu dokonania porównania oraz określenia rzeczywistego wpływu wycieku mazutu na stan jakości wód Wisły pobrano próbki wody poniżej elektrowni oraz powyżej, w miejscowości Świerże Górne. Wyniki analiz wykazały, że suma wartości benzo(ghi)perylenu i indeno(1,2,3-cd)pirenu w Wiśle – zarówno poniżej, jak i powyżej wylotu kanału zrzutowego – kształtowały się na podobnym poziomie. Dane te pozwalają stwierdzić, iż obiekt nie jest głównym, a tym bardziej jedynym źródłem zanieczyszczeń Wisły, gdyż emisja substancji ropopochodnych ma miejsce już we wcześniejszych odcinkach rzeki.
 
Obecne działania spółki ENEA Wytwarzanie polegają na systematycznym monitoringu terenu brzegów rzeki. Zauważone pozostałości zanieczyszczenia mazutem pracownicy elektrowni mają obowiązek zgłaszania kierownikowi działu utrzymania i ich usuwania. Jednocześnie ENEA zleciła organizacji przyrodniczej prowadzenie monitoringu przyrodniczego.
 
Aktualnie nie stwierdzono występowania na powierzchni wody filmu olejowego.
 
Na podstawie: www.wios.warszawa.pl

Partner Portalu

Partner Portalu