Utrudnianie lub udaremnienie kontroli w ochronie środowiska

Kara za utrudnianie lub udaremnienie kontroli w ochronie środowiska

Kontrole z zakresu ochrony środowiska mogą przeprowadzać nie tylko wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska, ale także inne organy ochrony środowiska, w tym samorządowe. Zdarzają się sytuacje, że podmioty starają się uniemożliwić lub utrudnić działania kontrolne. Dlatego warto przypomnieć, że tego typu poczynania stanowią przestępstwo, które – na mocy art. 225 Kodeksu karnego – zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat trzech.

Utrudnianie lub udaremnienie kontroli w ochronie środowiska to przestępstwo

Na przestrzeni ostatnich lat Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku skierował do organów ścigania kilka spraw dotyczących udaremniania lub utrudniania kontroli. Kodeks karny zawiera zapis: „Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”. Pomimo tego przepisu Inspekcja Ochrony Środowiska nabyła nowe uprawnienie, które ma sprzyjać szybkim działaniom represyjnym wobec podmiotów próbujących przeszkodzić w przeprowadzeniu kontroli.

Kara pieniężna

Zgodnie z art. 31c. ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska, „kto:

  1. uniemożliwia organowi Inspekcji Ochrony Środowiska przeprowadzanie kontroli albo
  2. utrudnia organowi Inspekcji Ochrony Środowiska przeprowadzanie kontroli

– podlega karze pieniężnej w wysokości od 10 000 zł do 100 000 zł”.

Kary pieniężne wymierza, w drodze decyzji, właściwy organ Inspekcji Ochrony Środowiska. Decyzji tej organ Inspekcji Ochrony Środowiska może nadać rygor natychmiastowej wykonalności. Kary pieniężne stanowią dochód budżetu państwa i są wpłacane odpowiednio na rachunek bankowy wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska albo Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Do kar pieniężnych stosuje się przepisy działu III Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (DzU z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.), z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują odpowiednio wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska albo Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Pierwsze postępowanie karne

Do chwili obecnej w tematyce utrudniania czy uniemożliwiania przeprowadzenia kontroli znane są orzeczenia „sądów karnych”. Z pewnością z biegiem czasu pojawi się także orzecznictwo sądów administracyjnych w omawianym zakresie. Pomimo tego że przepis ten obowiązuje od niedawna Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku wszczął już pierwsze postępowanie administracyjne, w celu wymierzenia kary pieniężnej za uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli.