sprawozdawczość środowiskowa dla przedsiębiorców

Ułatwienia w sprawozdawczości dla małych przedsiębiorców

W lipcu br. Ministerstwo Rozwoju rozpoczęło prace nad projektem ustawy zmierzającej do uproszczenia procedur prawnych w stosunku do mniejszych przedsiębiorców. Mowa o projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców z 10 października 2016 r.

Ustawa ma za zadanie wprowadzenie udogodnień w dotychczasowych zapisach prawnych na gruncie rozmaitych przepisów, w tym również tych z zakresu ochrony środowiska.

Najistotniejszą planowaną zmianą jest wprowadzenie zwolnienia w obszarze sprawozdawczości dotyczącej opłat za korzystanie ze środowiska. Aktualnie, zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska, w przypadku powodowania emisji do środowiska, niezależnie od ich wielkości, każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do naliczania opłat za korzystanie ze środowiska i przekazywania formularzy opłat do właściwych urzędów marszałkowskich. Planowana zmiana ma zwolnić z obowiązku przekazywania formularzy opłat do urzędów tych przedsiębiorców, którzy nie przekroczą kwoty opłaty w wysokości 800 zł w skali roku. Tym samym, do tego rodzaju podmiotów, nie będzie miała również zastosowania kara grzywny za niedopełnienie obowiązku przekazania sprawozdań, określona przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska.

Drugą ważną zmianą, przewidzianą w ustawie, jest ułatwienie w stosunku do mniejszych przedsiębiorców, związane z gospodarką produktami w opakowaniach wprowadzanymi na rynek krajowy. Obecnie firmy wprowadzające do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań poniżej 1 Mg mogą skorzystać ze zwolnienia z obowiązków wynikających z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – zwolnienie z obowiązku osiągania określonych poziomów odzysku i recyklingu. Przedsiębiorcy ci podlegają natomiast obowiązkowi prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych – tak jak pozostałe firmy wprowadzające na rynek większe ilości produktów w opakowaniach. Planowana zmiana ma zwolnić wprowadzających do 1 Mg opakowań również z obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.

Jak ustawodawca wskazuje w uzasadnieniu do projektu, „proponowana zmiana ma charakter racjonalizatorski i zmierza do uchylenia uciążliwego i zbędnego, a przy tym często nieuświadomionego obciążenia administracyjnego”.

Obecnie projekt ustawy jest na etapie rozpatrywania przez Stały Komitet Rady Ministrów, a proponowane zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2017 r.

fot. pixabay.com