Uciążliwości hałasowe

Uciążliwości hałasowe w działaniach WIOŚ-u w Gdańsku

W latach 2021-2022 do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ) w Gdańsku wpłynęło 113 wniosków, których przedmiotem były uciążliwości hałasowe. 82 sprawy przekazano do starostów (prezydentów miast na prawach powiatu), a pozostałe sprawy rozpatrzył WIOŚ w Gdańsku. Dotyczyły one np. zbyt głośno działających klimatyzatorów umieszczonych na elewacji sklepów, hałasów z myjni samochodowych czy zbyt głośnej muzyki z klubów nocnych.

Co to jest hałas i jakie przepisy regulują ten obszar ochrony środowiska?

Przez hałas rozumie się dźwięki o częstotliwości od 16 Hz do 16 000 Hz. Poniżej 16 Hz to infradźwięki, a powyżej 16 000 Hz to ultradźwięki. Sprawy związane z hałasem są uregulowane w Ustawie z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska oraz kilku aktach prawnych niższej rangi.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku w zależności od rodzaju terenu określa dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku. Są więc normy np. pod zabudowę mieszkaniową, na cele rekreacyjno-wypoczynkowe czy na cele mieszkaniowo-usługowe.

Uciążliwości hałasowe i administracyjna kara pieniężna

Uciążliwości hałasowe

Zgodnie z przepisami, jeśli wpływa skarga na uciążliwości hałasowe, rozpatruje ją w pierwszej kolejności właściwy starosta (prezydent miasta na prawach powiatu), dokonując pomiarów hałasu. Jeżeli występują przekroczenia określone w ww. rozporządzeniu Ministra Środowiska, to wydawane są decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu.

Gdy po wydaniu decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu nadal występują wnioski o interwencję, umotywowane przekroczeniami dopuszczalnych norm wynikających z decyzji, to kontrole przeprowadza WIOŚ. Jeśli w trakcie kontroli WIOŚ-u zostaną stwierdzone naruszenia, to jest naliczana za każdy dzień administracyjna kara pieniężna (osobno dla pory dziennej i osobno dla pory nocnej). Stawki – w zależności od wielkości przekroczenia – wynoszą od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych i są określone w obwieszczeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na 2022 r.

200 tys. zł kar za uciążliwości hałasowe

W latach 2021-2022 w sześciu sprawach WIOŚ w Gdańsku stwierdził przekroczenia dopuszczalnych norm i wymierzył kary na kwotę prawie 200 tys. zł. Należy zauważyć, że sprawy związane z hałasem komunikacyjnym są rozpatrywane w innym trybie niż opisany powyżej.

fot. WIOŚ w Gdańsku

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny