Stan środowiska w Polsce

Stan środowiska w Polsce

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) poinformował, że wypełniając zobowiązanie zawarte w art. 25 b ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska, Główny Inspektor Ochrony Środowiska przekazał do publicznej wiadomości opracowanie pt. „Stan środowiska w Polsce. Raport 2018”.

Stan środowiska w Polsce – raport GIOŚ-u

We wprowadzeniu do materiału napisano: „Struktura raportu obejmuje analizę poszczególnych zagadnień w układzie stan – presja – reakcja, aby umożliwić pokazanie czytelnikowi związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy oddziaływaniem człowieka na środowisko, jakością poszczególnych elementów środowiska oraz podejmowaniem stosownych działań zaradczych lub naprawczych.”.

Jak wskazuje GIOŚ, celem publikacji jest „prezentacja szerokiemu gronu odbiorców, w tym decydentom uczestniczącym w procesie zarządzania środowiskiem, obiektywnej oceny stanu środowiska w Polsce”. Jednocześnie GIOŚ zaznacza, że bazę dla przygotowania opracowania stanowiły przede wszystkim zweryfikowane dane zebrane w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ).

Raport został podzielony na cztery zasadnicze części. Pierwsza z nich zatytułowana jest „Sytuacja społeczno-gospodarcza”. Opisano w niej, zgodnie z tytułem aspekty związane z ekonomicznym rozwojem Polski, co rzecz jasna pozostaje w ścisłym związku z antropopresją na środowisko.
Kolejny element raportu zatytułowano: „Ochrona dziedzictwa przyrodniczego”. Zawiera on informacje na temat bioróżnorodności i ochrony gatunkowej oraz obszarowej, a także o lasach.

Trzecia cześć dedykowana jest opisowi stanu poszczególnych komponentów środowiska, takich jak powietrze, wody podziemne i powierzchniowe i gleba. Omówione zostały tutaj także kwestie narażenia na hałas, na pola elektromagnetyczne i na promieniowanie jonizujące.

Czwarta, ostatnia merytoryczna część raportu poświęcona jest zmianom klimatu i adaptacji do tych zmian.

Raport dostępny jest na stronie internetowej GIOŚ-u

fot. sozosfera.pl

reklama

 

partner merytoryczny