Przygotowania na plus

Jedynie Dania i Niemcy wyprzedziły Polskę w przygotowaniach do wykorzystania środków unijnych w latach 2014-2020 – wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli. Skuteczne działania w tym zakresie podjęli zarówno Minister Infrastruktury i Rozwoju (MIiR), jak i zarządy województw, a Umowa partnerstwa z Polską została zaakceptowana przez Komisję Europejską już 23 maja br.

 

lyczenie pieniędzy

 

Inspektorzy podkreślili, iż to w MIiR przygotowano projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, która weszła w życie 8 kwietnia 2014 r. Opracowano też projekt ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Z kolei zarządy województw opracowały i przekazały do KE projekty regionalnych programów operacyjnych. Minister Infrastruktury i Rozwoju wydał opinie o zgodności tych dokumentów z zapisami projektu umowy partnerstwa.

 

Zdaniem Izby, należy podkreślić, że w projektach zarówno krajowych programów operacyjnych, jak i programów regionalnych zaplanowano uwzględnienie uproszczeń, mających na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych we wdrażaniu funduszy w kolejnej perspektywie finansowej. Mają one dotyczyć regulacji prawnych i instytucjonalnych, w tym sposobu występowania o dofinansowanie, realizacji oraz rozliczania projektów przez beneficjentów.

 

W ocenie kontrolerów, warto byłoby zapewnić rozdzielenie funkcji zarządzania i certyfikacji w ramach Instytucji Zarządzających. Realizacja zadań dotyczących poświadczania poniesionych wydatków powinna być instytucjonalnie i proceduralnie rozdzielona od kompetencji związanych z zarządzaniem i kontrolą, tzn. nie mogą być one realizowane przez te same osoby i komórki organizacyjne. Podział ten będzie szczególnie istotny przy prowadzeniu inwestycji własnych samorządu województwa. Przejęcie zadań w zakresie certyfikacji wydatków przez IZ RPO wymaga szczególnej uwagi zarządów województw, gdyż urzędy marszałkowskie będą to zadanie wykonywać po raz pierwszy (wcześniej te zadania wykonywały urzędy wojewódzkie).

 

Na podstawie: www.nik.gov.pl

fot. www.morguefile.com

Partner Portalu

Partner Portalu