pozwolenia wodnoprawne

Przekroczenie pozwolenia wodnoprawnego – wstrzymanie pracy zakładu

W grudniu ub.r. wstrzymana została działalność zakładu przetwórstwa owoców w Górze Kalwarii – poinformował Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ).

Jednocześnie GIOŚ dodał, że wstrzymanie dotyczyło odprowadzania do środowiska ścieków przemysłowych z oczyszczalni ścieków.

WIOŚ wstrzymał pracę zakładu, który przekroczył warunki pozwolenia wodnoprawnego

Według informacji podanej przez GIOŚ, po uzyskaniu telefonicznej informacji o podejrzeniu odprowadzania do środowiska nieoczyszczonych ścieków, inspektorzy radomskiej delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie (WIOŚ) przeprowadzili niezapowiedzianą kontrolę zakładu przetwórstwa owoców w Górze Kalwarii. W wyniku inspekcji zakładowej oczyszczalni ścieków oraz oględzin rowu melioracyjnego i rzeki Małej, do której docelowo odprowadzane są ścieki z zakładu, ustalono że ścieki nie są dostatecznie oczyszczane.
Próbki ścieków pobrane z wylotu kolektora oczyszczalni oraz próbki wody pobrane z rowu melioracyjnego i z rzeki Małej poddano szybkiej analizie laboratoryjnej. Potwierdziła ona pogorszenie stanu środowiska wodnego. Wyniki badań ścieków wykazały znaczne przekroczenia we wskaźnikach fizykochemicznych, w stosunku do wartości dopuszczalnych określonych w obowiązującym dla zakładu pozwoleniu wodnoprawnym.

Jak podaje GIOŚ, uzyskane wyniki badań dały podstawę do wydania w trakcie kontroli decyzji wstrzymującej działalność przedsiębiorstwa w zakresie stwarzającym zagrożenie zdrowia lub życia ludzi albo zagrożenie zniszczenia środowiska. Celem wydanej decyzji było zapobieżenie dalszemu pogorszeniu stanu środowiska, w szczególności w zakresie jakości wód bezpośredniego odbiornika oraz rzeki Małej i jej ekosystemów.
Jak zaznacza GIOŚ, wstrzymanie działalności zakładu było możliwe dzięki nowym uprawnieniom nadanym inspektorom przez znowelizowaną w lipcu ustawę o Inspekcji Ochrony Środowiska. Jednocześnie warto zaznaczyć, że w świetle znowelizowanych przepisów wydana decyzja podlegała natychmiastowemu wykonaniu. W efekcie, przedsiębiorstwo wstrzymało produkcję, zaprzestając tym samym odprowadzania ścieków przemysłowych do środowiska.

Na podstawie www.gios.gov.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

 

partner medialny

reklama

reklama

reklama