Kontrola prowadzona przez WIOŚ

Kontrola prowadzona przez WIOŚ na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców

30 marca 2018 r. opublikowano Ustawę z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (poz. 646). Niniejszy akt prawny określa zasady podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym prawa i obowiązki przedsiębiorców oraz zadania organów władzy publicznej w tym zakresie.

W omawianej ustawie wymieniono następujące rozdziały:

– 1 Przepisy ogólne;
– 2 Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej;
– 3 Załatwianie spraw z zakresu działalności gospodarczej;
– 4 Reglamentacja działalności gospodarczej;
– 5 Ograniczenia kontroli działalności gospodarczej;
– 6 Zasady opracowywania projektów aktów normatywnych z zakresu prawa gospodarczego oraz oceny ich funkcjonowania;
– 7 Przepis końcowy.

Przepisy te dotyczą także organów zajmujących się kontrolą pod kątem ochrony środowiska, np. wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska (WIOŚ). Należy jednak pamiętać, że dopełnieniem tych przepisów w przypadku kontroli prowadzonej przez WIOŚ-a będą normy wynikające z ustawy o Inspekcji ochrony środowiska. Poza tym w ustawie Prawo przedsiębiorców określono obowiązki przedsiębiorców.

W niniejszym artykule pominięto normy dotyczące tzw. kontroli interwencyjnych związanych chociażby z podejrzeniem popełnienia przez przedsiębiorcę przestępstwa środowiskowego. Wówczas bowiem procedura kontrolna jest uproszczona, gdyż nie jest wymagane zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli.

Kontrole planowe

Kontrole planuje się i przeprowadza po uprzednim dokonaniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia przepisów w ramach wykonywania działalności gospodarczej. Analiza obejmuje identyfikację obszarów podmiotowych i przedmiotowych, w których ryzyko naruszenia przepisów jest największe. Sposób przeprowadzenia analizy określa organ kontroli lub organ nadrzędny. W przypadku WIOŚ-a organem tym będzie Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Ustawodawca przewidział także szereg wyjątków od tej zasady, jak choćby wówczas, gdy występuje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia.

Organ kontroli zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego organ ogólny schemat tych procedur kontroli, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Kontrola prowadzona przez WIOŚ – zawiadomienie

Organ kontroli zawiadamia przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli. Kontrolę podejmuje się nie wcześniej niż po upływie siedmiu dni i nie później niż przed 30 dniami od daty doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia. Ustawodawca określił, że zawiadomienie takie powinno zawierać oznaczenie organu, datę i miejsce wystawienia, oznaczenie przedsiębiorcy, wskazanie zakresu przedmiotowego kontroli, imię i nazwisko oraz podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji. Na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem siedmiodniowego terminu. W ustawie Prawo przedsiębiorców określono także wyjątki, które uzasadniają brak zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.

Czynności kontrolne

Czynności kontrolne mogą być wykonywane przez pracowników organu kontroli po okazaniu przedsiębiorcy albo osobie przez niego wyznaczonej legitymacji służbowej, upoważniającej do wykonywania takich czynności oraz po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, chyba że odrębne przepisy przewidują możliwość podjęcia kontroli po okazaniu legitymacji. W takim przypadku upoważnienie doręcza się przedsiębiorcy albo osobie przez niego wskazanej w terminie określonym w przepisach, lecz nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od momentu wszczęcia kontroli.

Czynności kontrolne mogą być wykonywane przez osoby niebędące pracownikami organu kontroli, jeżeli odrębne przepisy przewidują taką możliwość.

Upoważnienie do kontroli zawiera w szczególności:

– wskazanie podstawy prawnej,
– oznaczenie organu kontroli,
– datę i miejsce wystawienia,
– imię i nazwisko pracownika organu uprawnionego do przeprowadzenia kontroli oraz numer jego legitymacji służbowej,
– oznaczenie przedsiębiorcy objętego kontrolą,
– określenie zakresu przedmiotowego kontroli,
– wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli,
– imię, nazwisko oraz podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem stanowiska i funkcji,
– pouczenie o prawach i obowiązkach.

Dokument nie zwierający tych elementów nie stanowi podstawy do przeprowadzenia kontroli.

Protokół kontroli i książka kontroli

Ustalenia z kontroli zamieszcza się w protokole kontroli. Przedsiębiorca prowadzi i przechowuje w swojej siedzibie książkę kontroli oraz upoważnienia i protokoły kontroli.

Książka kontroli zawiera wpisy obejmujące:

– oznaczenie organu kontroli,
– oznaczenie upoważnienia do kontroli,
– zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli,
– daty podjęcia i zakończenia kontroli.

Przedsiębiorca prowadzi książkę kontroli w postaci papierowej, w tym również w formie zbioru dokumentów, lub elektronicznej.

Wpisów w książce kontroli dokonuje kontrolujący (w wersji papierowej) lub przedsiębiorca (w wersji elektronicznej).

Doprecyzowany szereg przepisów

Warto zapoznać się z treścią całej ustawy Prawo przedsiębiorców, która zastępuje dotychczasową ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. W omawianym powyżej akcie prawnym doprecyzowano szereg zapisów związanych z kontrolą prowadzoną m.in. przez WIOŚ u przedsiębiorców. Określono wyraźnie obowiązki i zakres uprawnień organów kontrolnych, ale także przedsiębiorców. Ustawa z drobnym wyjątkiem weszła w życie 30 kwietnia br.

fot. pixabay.com

reklama

reklama

 

partner merytoryczny