Kara dla gminy

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ukarał Gminę Czernica, która stosowała praktyki ograniczające konkurencję, nadużywając na lokalnym rynku usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków pozycji dominującej.
 
grozba
 
W toku postępowania antymonopolowego stwierdzono, iż Gmina narzucała osobom ubiegającym się o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej uciążliwe warunki umów, które przynosiły jej nieuzasadnione korzyści. Niedozwolona praktyka polegała na zamieszczaniu w umowach z klientami postanowień zobowiązujących odbiorców do poniesienia kosztów budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. W związku z powyższym prezes UOKiK-u zobowiązał Gminę do zaprzestania stosowania niezgodnych z prawem praktyk i dokonania zmian w umowach oraz nałożył na nią karę pieniężną w wysokości ponad 3,5 tys. zł.
 
Na podstawie: www.uokik.gov.pl
fot. www.morguefile.com

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny