Inspekcja Ochrony Środowiska

Inspekcja Ochrony Środowiska po zmianach

Inspekcja Ochrony Środowiska jest instytucją należącą do administracji rządowej. Na jej czele stoi Główny Inspektor Ochrony Środowiska, który swoje zadania wykonuje przy pomocy Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Na szczeblu wojewódzkim Inspekcją kierują wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska.

Dotychczas struktury wojewódzkie Inspekcji Ochrony Środowiska wykonywały szereg zadań, które można było ująć w trzy filary, tj. prowadzenie kontroli, przeciwdziałanie poważnym awariom w środowisku oraz prowadzenie Państwowego Monitoringu Środowiska. Jednak zmieniająca się sytuacja spowodowała konieczność daleko idących zmian w funkcjonowaniu tej instytucji. Ich efektem ma być zagwarantowanie bezpieczeństwa ekologicznego obywateli, poprzez ułatwienie przeprowadzania kontroli. Ma to również usprawnić walkę z „szarą strefą” w gospodarce odpadami. Zmiany dotyczą także struktury wykonywania zadań w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, czego pokłosiem ma być jeszcze efektywniejsze realizowanie zobowiązań unijnych.

Po zmianach wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska będą zajmowali się kontrolami oraz przeciwdziałaniem poważnym awariom w środowisku. Natomiast sprawy związane z Państwowym Monitoringiem Środowiska na poziomie wojewódzkim będzie wykonywał Główny Inspektor Ochrony Środowiska.

Inspekcja Ochrony Środowiska – działania kontrolne po zmianach

Nowe zapisy w ustawie pozwolą Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska na prowadzenie kontroli na terenie całego kraju przez zespoły kontrolne, złożone z inspektorów z terenów różnych województw. Nie ulega wątpliwości, że ułatwi to działania związane z walką z „szarą strefą” w zakresie gospodarki odpadami. Często bowiem zdarzało się, że odpady z jednego województwa były transportowane przez firmę z kolejnego województwa do jeszcze innego województwa, gdzie były porzucane. Dopełnieniem możliwości wykonywania tych zadań będzie wprowadzenie możliwości wykonywania kontroli w systemie całodobowym (praca na zmiany).

Nowością będzie także rozszerzenie uprawnień inspektorów podczas wykonywania kontroli z użyciem dronów. Inspektorzy będą mogli również wzywać i przesłuchiwać osoby. Dodatkowo – jeśli zajdzie taka potrzeba – w trakcie kontroli będą oni mogli nakazać wstrzymanie lub uruchomienie instalacji (urządzenia). Znacznym ułatwieniem będzie też wdrożenie procedur postępowania z zatrzymywanymi pojazdami transportującymi odpady z naruszeniem przepisów i dalszego sposobu postępowania z odpadami.
W ramach działań pokontrolnych Inspekcja Ochrony Środowiska będzie dysponowała możliwością wymierzania kar pieniężnych za naruszenia wymagań środowiskowych w zwiększonych wysokościach.

Słowem podsumowania

Wzmocnienie kompetencji Inspekcji Ochrony Środowiska stało się koniecznością, która ma ułatwić walkę ze środowiskowymi „gangsterami”. Ważne jest także to, że przewidziano zasilenie kadrowe Inspekcji Ochrony Środowiska oraz przeznaczenie dodatkowych środków finansowych na jej funkcjonowanie.

Obecnie trwa wdrażanie postanowień zmieniających ustawę o Inspekcji Ochrony Środowiska.

fot. sozosfera.pl

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama