Drony przy kontrolach rolniczych

Drony przy kontrolach rolniczych

Głównym zadaniem wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska (WIOŚ-ów) jest prowadzenie działalności kontrolnej, przeciwdziałanie poważnym awariom w środowisku oraz zwalczanie „szarej strefy” w ochronie środowiska. W większości sytuacji działalność kontrolna prowadzona jest na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców, która określa terminy, procedurę wszczęcia kontroli i uprawnienia podmiotu kontrolowanego.

Rodzaje kontroli WIOŚ-u

Kontrole WIOŚ-u generalnie można podzielić na planowe i pozaplanowe, a w skład tych ostatnich wchodzą m.in. kontrole interwencyjne. Ich zakres obejmuje prawie wszystkie komponenty środowiska, takie jak gospodarowanie odpadami, gospodarka wodno-ściekowa czy powietrze. Odnosi się to również do kontroli z zakresu rolnictwa, szczególnie wobec podmiotów posiadających pozwolenia zintegrowane.

Drony przy kontrolach

Zgodnie z ustawą o Inspekcji Ochrony Środowiska, w trakcie kontroli inspektorzy są uprawnieni do przeprowadzania niezbędnych pomiarów lub badań, w tym pobierania próbek bądź wykonywania innych czynności kontrolnych, w tym z użyciem bezzałogowych statków powietrznych (dronów), w celu ustalenia na terenie kontrolowanej nieruchomości, w obiekcie lub jego części, w kontrolowanym środku transportu stanu środowiska oraz oceny tego stanu – w świetle przepisów o ochronie środowiska, a także warunków wykonywania działalności wpływającej na środowisko indywidualnie określonych w decyzjach administracyjnych.

Bezzałogowce przy czynnościach z art. 10B

Również w przypadku podejrzenia popełnienia określonych w ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska wykroczeń, np. z ustawy Prawo wodne czy Prawo ochrony środowiska, upoważnieni inspektorzy WIOŚ-u mogą podjąć czynności polegające na obserwowaniu i rejestrowaniu przy użyciu środków technicznych, w tym technik satelitarnych i bezzałogowych statków powietrznych, obrazu zdarzeń oraz dźwięku towarzyszącego tym zdarzeniom.

Drony przy kontrolach rolniczych w woj. pomorskim

W trakcie kontroli z zakresu rolnictwa inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku korzystają z drona do oblotu pól, w celu stwierdzenia występowania naturalnych cieków wodnych, co ma znaczenie w zachowaniu prawidłowej odległości zarówno podczas stosowania nawożenia azotem z nawozów naturalnych oraz mineralnych, jak i do wykonania zdjęć przemysłowych ferm tuczu trzody chlewnej czy drobiu.

Drony przy kontrolach rolniczych

Dzięki zdjęciom wykonanym przy użyciu drona możliwe jest stwierdzenie liczby budynków inwentarskich użytkowanych przez kontrolowanego, liczby emitorów gazów i pyłów do powietrza oraz liczby silosów paszowych, miejsc i sposobów przechowywania nawozów naturalnych.

Przykładowo, w jednej z ostatnio przeprowadzonych kontroli, dzięki użyciu drona stwierdzono większą liczbę użytkowanych budynków inwentarskich oraz emitorów gazów i pyłów do powietrza od wykazanych w pozwoleniu zintegrowanym kontrolowanego podmiotu. Tym samym, wobec osób odpowiedzialnych zostaną wyciągnięte konsekwencje, w ramach prowadzonego postępowania pokontrolnego.

Tekst opracowano na podstawie komunikatu prasowego WIOŚ w Gdańsku oraz Ustawy z dnia 20 maja
1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska
(t.j. DzU z 2021 r., poz. 1070).

fot. 2 x WIOŚ w Gdańsku

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

partner merytoryczny

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny