Zwiększenie efektywności instalacji

Zwiększenie efektywności instalacji przetwarzania odpadów z dofinansowaniem

Lepsze systemy segregowania i ponownego wykorzystywania odpadów mają być efektem siedmiu projektów, na które Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przeznaczy w sumie ponad 169 mln zł. Całkowita wartość przedsięwzięć zakładających m.in. zwiększenie efektywności instalacji do przetwarzania odpadów przekroczy 303 mln zł, a środki dofinansowujące pochodzić będą głównie z unijnego budżetu.

Kilkaset tysięcy osób z pięciu województw skorzysta na unowocześnieniu „odpadowych” systemów. Realizowane przez naszych beneficjentów inwestycje pomogą też w wypełnianiu krajowych i unijnych wytycznych dotyczących gospodarki odpadami – stwierdził Dominik Bąk, p.o. prezesa Zarządu NFOŚiGW.

Źródłem ponad 166 mln zł unijnych dotacji jest działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi z II osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, a jeden z projektów zasilą dodatkowe 3 mln zł w formie pożyczki z budżetu NFOŚiGW. Umowy, na podstawie których pieniądze trafią do beneficjentów, zostały podpisane w maju i czerwcu br. – dodaje Fundusz.

Zwiększenie efektywności instalacji w Zakładzie Gospodarowania Odpadami Gać

Na projekt pn. „Wdrożenie nowych procesów przetwarzania i odzysku odpadów w celu zwiększenia poziomów recyklingu w Regionie Wschodnim Dolnego Śląska” NFOŚiGW przeznaczy ponad 37,5 mln zł unijnego wsparcia, przy koszcie całkowitym wynoszącym ponad 67,5 mln zł.

Jak podaje NFOŚiGW, przedmiotem przedsięwzięcia będzie modernizacja zakładu zagospodarowania odpadami (ZGO) w miejscowości Gać. W ramach inwestycji zaplanowano m.in. rozbudowę istniejącego placu stabilizacji tlenowej z niezbędną infrastrukturą techniczną wraz z zadaszeniem oraz budowę zbiornika do gromadzenia odcieków na nowopowstałej części placu. Wykonana zostanie także hala na potrzeby instalacji do przetwarzania selektywnie zbieranych odpadów kuchennych, suszarni pofermentatu oraz dla linii doczyszczania frakcji ciężkiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. W wyniku realizacji projektu uruchomione mają zostać linie do przetwarzania selektywnie zbieranych odpadów kuchennych i podobnych bioodpadów.

Dzięki inwestycji, której realizacja potrwać ma do końca maja 2023 r., systemem zagospodarowania odpadów zostanie objętych ponad 248 tys. osób. Dodatkowe możliwości przerobowe ZGO w zakresie recyklingu odpadów sięgną poziomu 7500 ton/rok, a jego moc przerobowa wyniesie 157600 ton/rok.

Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa do modernizacji i rozbudowy

Unijna dotacja w wysokości ponad 30 mln zł zasili natomiast realizację projektu o koszcie oszacowanym na 54,2 mln zł, który przewiduje modernizację i rozbudowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa.

Jak wskazuje NFOŚiGW, celem przedsięwzięcia będzie stworzenie infrastruktury pozwalającej na efektywniejsze gospodarowanie odpadami. Osiągniecie zaplanowanych efektów ma zapewnić m.in. rozbudowa i modernizacja instalacji sortowania odpadów, a także budowa instalacji kompostowania bioodpadów zbieranych selektywnie, a ponadto rozbudowa i modernizacja puntu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK-u). W projekcie zaplanowano także działania edukacyjno-informacyjne.

ProNatura i zwiększenie efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych

„Zwiększenie efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy” to kolejny dofinansowany projekt. Koszt jego realizacji oszacowano na ok. 75,2 mln zł przy dofinansowaniu wynoszącym 41, 4 mln zł.

Jak wskazuje NFOŚiGW, projekt przyczynić się ma m.in. do zmniejszania ilości odpadów kierowanych do składowania, a większa ich ilość będzie poddawana przetwarzaniu. Inwestycja przewiduje m.in. budowę hali sortowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą, dostawę maszyn i urządzeń, a także modernizację linii technologicznej sortowni odpadów komunalnych. Zaplanowano również przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej. Finalizację prac zaplanowano na koniec września 2022 r.

Nie tylko modernizacja instalacji MBP w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Elblągu

Kolejny projekt, pn. „Modernizacja instalacji MBP w celu prowadzenia recyklingu organicznego oraz przygotowania do dalszego procesu strumienia odpadów zbieranych selektywnie”, otrzyma ponad 10,6 mln zł wsparcia, przy koszcie całkowitym oszacowanym na ok. 19,4 mln zł – wskazuje NFOŚiGW.

Celem realizacji projektu, zakładającego zwiększenie efektywności instalacji Zakładu Utylizacji Odpadów w Elblągu (ZUO), jest wybudowanie kompostowni na odpady biodegradowalne zbierane selektywnie (o mocy przerobowej 12000 ton/rok) oraz przekształcenie części mechanicznej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w układ technologiczny mający na celu poddanie odpadów separacji powietrznej, separacji magnetycznej i odpowiedniemu ich rozdrobnieniu. Ma to zapewnić przygotowanie odpowiedniego jakościowo materiału wsadowego (selektywnie zebranych odpadów biodegradowalnych) do procesu kompostowania oraz podniesie jakość wyprodukowanego paliwa alternatywnego.

W konsekwencji moc przerobowa zakładu osiągnie 82000 ton/rok, a ponad 206 tys. osób zostanie objętych systemem zagospodarowania odpadów. Nowa infrastruktura ma zostać oddana do użytku z końcem marca 2022 r.

Budowa hali z urządzeniami do sortowania odpadów dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach

Przedsięwzięcie pn. „Budowa instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadów komunalnych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Suwałkach w miejscowości Zielone Kamedulskie, ul. Raczkowska 150A” to kolejny dofinansowany projekt. Na jego realizację beneficjent otrzyma niemal 11 mln zł dofinansowania, przy koszcie całkowitym oszacowanym na ok. 20 mln zł.

Zakres rzeczowy projektu obejmie budowę – na terenie suwalskiej regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) – hali z wyposażeniem w urządzenia do sortowania odpadów z selektywnej zbiórki i odpadów zmieszanych.

W rezultacie realizacji projektu, moc przerobowa dofinansowanej instalacji ma sięgnąć 5000 ton/rok, a systemem zagospodarowania odpadów zostanie objętych ok. 70 tys. osób – wylicza NFOŚiGW i dodaje, że realizacja zadania potrwać ma do końca 2022 r.

Zwiększenie efektywności instalacji biebrzańskiego systemu

„Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap III – RIPOK”, to przedsięwzięcie realizowane na terenie RIPOK w Koszarówce oraz w Zakładzie Recyklingu Odpadów w Dolistowie Starym (ZRO). Jak wskazuje NFOŚiGW, inwestycja pochłonie ponad 49,6 mln zł, przy unijnej dotacji w wysokości ponad 26,6 mln zł.

Modernizacja istniejącej instalacji sortowania odpadów w Koszarówce ma zwiększyć odzysk frakcji materiałowych (surowcowych) wydzielanych zarówno ze strumienia odpadów zbieranych selektywnie, jak i zmieszanych. Decydując się na realizację przedsięwzięcia za główny cel przyjęto zwiększenie przepustowości instalacji w zakresie przetwarzania odpadów zbieranych selektywnie oraz zmianę dotychczasowego systemu ręcznego sortowania na sortowanie z zastosowaniem sorterów automatycznych, w tym optycznych – wskazuje NFOŚiGW.

Podobne zmiany zajdą w istniejącej instalacji sortowania odpadów na terenie ZRO w Dolistowie Starym. Dodatkowo, tam też zbudowane zostanie centrum edukacyjno-szkoleniowe prowadzące edukację w zakresie sposobów zapobiegania powstawania odpadów i minimalizacji ich wytwarzania, a także wykorzystania odpadów opakowaniowych, segregacji śmieci (zachęcającą do recyklingu i ponownego wykorzystywania surowców).

Nowy system zagospodarowania odpadów obejmie swoim działaniem ok. 150 tys. osób, a dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów wyniosą 4000 ton/rok. Moc przerobowa zakładu zagospodarowania odpadów sięgnie 54000 ton/rok, a realizacja projektu potrwać ma do końca maja 2023 r.

Zmodernizują Zakład Gospodarowania Odpadami w Łomży

3 mln zł pożyczki ze środków NFOŚiGW – dzięki programowi „Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach działań 2.2 i 2.5 POIiŚ” – pozwoli zrealizować projekt pn. „Modernizacja istniejącej instalacji sortowania odpadów na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czartorii gm. Miastkowo, w woj. podlaskim”. Przy okazji NFOŚiGW przypomina, że w styczniu 2019 r., inicjatywa była wsparta unijnymi środkami (ok. 9,5 mln zł). Całkowity koszt realizacji prac będzie wynosił 17,2 mln zł.

Dzięki dofinansowaniu technologia przetwarzania odpadów komunalnych w RIPOK w Czartorii zostanie wzbogacona o element efektywnego przetwarzania strumienia odpadów zbieranych selektywnie, a także przetwarzania odpadów zmieszanych – wskazuje NFOŚiGW. Przyczyni się to do wzrostu poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego wykorzystania: papieru, tworzyw sztucznych, szkła i metalu. Ograniczy ponadto masy odpadów komunalnych przekazywanych do składowania (w tym odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zawartych we frakcjach wydzielonych mechanicznie) oraz podniesie społeczną świadomość ekologiczną w zakresie ograniczania wytwarzanych śmieci oraz odpowiedniego z nimi postępowania. Finisz projektu przewidziano na koniec września 2020 r.

Na podstawie nfosigw.gov.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

 

reklama