zrekultywują składowisko

Zrekultywują składowisko w gminie Zduny

Zrekultywują składowisko w miejscowości Konarzew. 24 lipca br. w Zdunach zawarta została umowa o dofinansowanie projektu pt. „Kompleksowy system gospodarowania odpadami wraz z rekultywacją składowiska odpadów oraz działaniami edukacyjnymi w Gminie Zduny”.

Beneficjentem wsparcia jest gmina Zduny, a zostało ono przyznane w ramach poddziałania 4.2.1: „Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnianie istniejących”, działania 4.2: „Gospodarka odpadami”, osi priorytetowej 4: „Środowisko” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO).

Zrekultywują składowisko z dofinansowaniem z WRPO

Całkowita wartość projektu została oszacowana na ponad 763 tys. zł, w tym całkowite wydatki kwalifikowalne mają wynieść powyżej 620,5 tys. zł, a kwota dofinansowania to niespełna 527,5 tys. zł.

Realizacja projektu już się rozpoczęła, a wg planów powinien się on zakończyć do 31. maja 2021 r.

Przedmiotem projektu jest rekultywacja składowiska odpadów, w tym prowadzenie robót ziemnych i niwelacyjnych, a także prac rozbiórkowych, ukształtowanie korony i skarp składowiska. Przewidziano także wykonanie rowów opaskowych, warstw rekultywacyjnych oraz warstwy uszczelniającej, a ponadto nadanie odpowiednich spadków i wysiew roślinności. Jak podaje Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (UMWW), nie wyklucza się także regulacji wysokości studni odgazowujących wraz z ich ogrodzeniem siatką stalową oraz budowy ziemnej ścieżki edukacyjnej na podbudowie wraz z obiektami małej architektury – tablicami informacyjnymi.

Jak podaje UMWW, składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowane jest w miejscowości Konarzew (gmina Zduny, woj. wielkopolskie), pośród terenów leśnych oraz użytków rolnych.

Rekultywacja składowiska odpadów podzielona będzie na etapy i obejmuje wykonanie następujących robót:

  • uporządkowanie, wyrównanie i zagęszczenie powierzchni zdeponowanych odpadów na zamykanej kwaterze,
  • wykonanie na całej powierzchni zamykanej kwatery składowiska warstwy wyrównawczej z wykorzystaniem odpadów,
  • wykonanie na całej powierzchni kwatery składowiska warstwy biologicznej (glebotwórczej), z ziemi lub/i odpadów, w tym osadów ściekowych.

Ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko i edukacja ekologiczna

Na koniec obszar rekultywowanego składowiska odpadów zostanie zagospodarowany zielenią rekultywacyjną. Jak wskazuje UMWW, dzięki temu możliwa będzie integracja obszaru składowiska z otoczeniem. Rekultywacja biologiczna obejmie obsiew mieszanką traw i roślin motylkowych oraz nasadzenia roślinności rekultywacyjnej. Składowisko odpadów, po zakończeniu rekultywacji, będzie pokryte roślinnością i zgodnie z obowiązującymi przepisami – będzie systematycznie monitorowane pod kątem ewentualnego oddziaływania na środowisko.

Celem projektu są działania rekultywacyjne, które mają na celu zintegrowanie bryły składowiska z otaczającym ją terenem i wyeliminowanie możliwości ewentualnego negatywnego oddziaływania obiektu na środowisko. Rekultywacja przyczynić się ma do poprawy stanu środowiska i minimalizacji oddziaływań związanych z dotychczasowym funkcjonowaniem składowiska.

Infrastruktura związana z realizacją projektu służyć będzie także działaniom ekoedukacyjnym, związanym z gospodarką odpadami – ustawione zostaną tablice informacyjne. Będą one pokazywały zasady funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi funkcjonującego na terenie związku gmin, do którego należy gmina Zduny. Tablice będą także prezentowały zasady selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz sposobów zagospodarowania odpadów komunalnych. Tematem tablic będzie także hierarchia postępowania z odpadami, a także zapobieganie powstawaniu odpadów.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UMWW

fot. Artur Boiński

reklama

partner portalu

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner medialny