Zmiany w zakresie magazynowania odpadów

Zmiany w zakresie magazynowania odpadów

Fala pożarów miejsc magazynowania odpadów, jaka przeszła przez Polskę kilka miesięcy temu, poruszyła lawinę zmian legislacyjnych, zmierzających do uporządkowania zagadnień związanych z gospodarką odpadami. Wśród nich mają się znaleźć szczegółowe wytyczne co do miejsc i sposobu magazynowania odpadów. Projekt rozporządzenia odnoszącego się tej tematyki został właśnie opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

W momencie, gdy rozporządzenie wejdzie w życie – sam fakt jego przyjęcia zdaje się nie budzić wątpliwości – posiadaczy odpadów czeka spore wyzwanie związane z dostosowaniem miejsc magazynowania odpadów do nowych uregulowań. Trzeba zaznaczyć, że mimo zakładanych nielicznych wyjątków od konieczności stosowania wymogów rozporządzenia, jego zapisy odnosić się będą do większości podmiotów magazynujących odpady, w tym zarówno podmiotów prowadzących zbieranie czy przetwarzanie, jak i ich wytwórców.

Magazynowanie tylko w przystosowanych miejscach i strefach

Zgodnie z proponowanymi rozwiązaniami, posiadacze odpadów zobowiązani będą do wydzielenia miejsc magazynowania odpadów, z ich wyłącznym przeznaczeniem do tego celu. Miejscem tym będzie mogła być instalacja, obiekt budowlany lub jego cześć, a także inny obszar, np. fragment hali produkcyjnej, pod warunkiem, że zostaną one wyodrębnione i zapewnią oddzielenie gromadzonych odpadów od innych przechowywanych materiałów.

Tak wydzielona przestrzeń będzie musiała spełnić szereg dodatkowych warunków zapewniających m.in. system do odprowadzania, gromadzenia, badania i oczyszczania wycieków oraz ścieków powstających w obrębie miejsc magazynowania określonych rodzajów odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, dostęp do miejsc magazynowania poprzez utwardzoną drogę dojazdową czy zabezpieczenie miejsc magazynowania przed dostępem osób nieupoważnionych. Konieczne będzie również stosowanie zabezpieczeń uniemożliwiających rozprzestrzenianie się odpadów poza miejsce ich magazynowania, w tym poza kontenery, pojemniki czy opakowania, w których są gromadzone.

W przypadku, gdy wśród magazynowanych odpadów znajdą się odpady niebezpieczne, konieczne będzie dodatkowe wydzielenie w miejscu magazynowania specjalnej strefy, dedykowanej odpadom o tych właśnie właściwościach. Strefa ta może wymagać specjalnego przygotowania, w sytuacji, gdy będą w niej prowadzone czynności związane ze zlewaniem lub przesypywaniem odpadów.

Jednym z większych wyzwań, jakie czekają posiadaczy odpadów, jest zapewnienie możliwości określenia – w każdym momencie – stanu magazynowego miejsc magazynowych. W szczególności chodzi o możliwość określenia masy i rodzaju gromadzonych odpadów. Rozwiązanie takie na dzień dzisiejszy nie koreluje z obowiązkiem ewidencyjnym odpadów i może okazać się trudne do realizacji, zważywszy że nie każdy wytwórca odpadów dysponuje odpowiednimi urządzeniami umożliwiającymi weryfikację ich masy.

Wśród projektowanych zmian rozważa się również wprowadzenie rozwiązań dedykowanych poszczególnym grupom odpadów, takim jak odpady ulegające biodegradacji czy niektórym rodzajom odpadów posiadającym właściwości palne. Przykładowo, wyselekcjonowane odpady materiałowe w postaci papieru, tektury czy drewna, posiadające właściwości palne, będą mogły być magazynowane tylko w miejscach stanowiących pomieszczenia, w tym w halach magazynowych. Powyższe aktualizuje, wysuwany kilka miesięcy temu, postulat o konieczności zdefiniowania pojęcia odpadów niepalnych.

Oznakowanie

Swoistym novum na gruncie obowiązujących przepisów odpadowych będą regulacje odnoszące się do oznakowania zarówno miejsc i stref magazynowania odpadów, jak i samych opakowań, w których umieszczono odpady.

Zgodnie z zapisami procedowanego rozporządzenia, opakowania, pojemniki, kontenery, zbiorniki i worki o pojemności powyżej 5 litrów, przeznaczone do magazynowania odpadów niebezpiecznych, będą musiały zostać oznaczone specjalną etykietą. Będzie ona zawierała zarówno informacje o kodzie i rodzaju odpadu, jak i dane dotyczące jego właściwości niebezpiecznych, daty wytworzenia czy daty rozpoczęcia i zakończenia magazynowania danej partii odpadów. Etykieta zawierająca ww. dane będzie podlegała aktualizacji przez kolejnych posiadaczy odpadów, niezwłocznie po rozpoczęciu magazynowania w nowym miejscu. Dotychczas tak szczegółowe regulacje dotyczące oznakowania odnosiły się wyłącznie do specyficznych grup odpadów, takich jak oleje odpadowe czy odpady medyczne. Na marginesie należy tylko wskazać, że powyższa etykieta nie zwolni posiadaczy odpadów z obowiązku zastosowania dodatkowego oznakowania, zgodnego z przepisami dotyczącymi transportu towarów niebezpiecznych, jeśli przewóz odpadów podlegać będzie tym regulacjom.

Odrębnemu od powyższego oznakowaniu będą podlegały strefy magazynowania odpadów niebezpiecznych oraz wydzielone miejsca magazynowania odpadów.

Choć w odniesieniu do części planowanych rozwiązań ustawodawca przewiduje 12-miesięczny okres przejściowy, dający czas na dostosowanie istniejących miejsc magazynowania odpadów do nowych regulacji, większość z nich ma zacząć obowiązywać już 14 dni od publikacji treści rozporządzenia w Dzienniku Ustaw. Biorąc pod uwagę fakt, że jego zapisy odnoszą się do szerokiego grona podmiotów gospodarujących odpadami, których działania z nimi związane różnią się od siebie w sposób diametralny, warto już dziś zapoznać się z planowanymi zmianami, odnosząc ich treść do prowadzonej przez siebie działalności w zakresie magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów. Organizując miejsca magazynowania, nie należy również zapominać o posiadanych pozwoleniach, które również odnoszą się do sposobów i zasad magazynowania odpadów.

fot. na otwarcie sozosfera.pl

Marta Banasiak

Marta Banasiak

aplikant radcowski przy OIRP we Wrocławiu oraz absolwentka Politechniki Wrocławskiej na kierunku Ochrona Środowiska. Od 2016 r. współpracuje z GWW Grynhoff i Partnerzy Radcowie Prawni i Doradcy Podatkowi Sp. P. Specjalizuje się w zagadnieniach szeroko rozumianego prawa ochrony środowiska, w tym analizach przewidzianych prawem obowiązków w kontekście konkretnych przedsięwzięć, zarówno na etapie procesu inwestycyjnego jak i późniejszego funkcjonowania.
e-mail: marta.banasiak@gww.pl

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama