Zmiany w tzw. uchwałach śmieciowych

Zmiany w tzw. uchwałach śmieciowych w Rybniku

Istotną częścią obrad rybnickich radnych, podczas kwietniowej sesji Rady Miasta był pakiet uchwał dotyczących zmian w zasadach gospodarowania odpadami komunalnymi. W efekcie głosowania radni wprowadzili zmiany w tzw. uchwałach śmieciowych – poinformował Urząd Miasta Rybnika (UM).

Zmiany w tzw. uchwałach śmieciowych – rozszerzony katalog odpadów przyjmowany w PSZOK-u i GPZON-ie

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła konieczność dostosowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Rybnika do obowiązujących przepisów. Rozszerzony został więc m.in. katalog odpadów przyjmowanych w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), w którym będzie można oddawać także odzież i tekstylia oraz w gminnym punkcie zbiórki odpadów niebezpiecznych (GPZON), gdzie przekazać można będzie np. przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym, takie jak igły czy strzykawki.

Ponadto – jak podaje UM – od przyszłego roku, w ramach świadczonej usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, miasto wyposaży taką nieruchomość w pojemnik na bioodpady.

Zmiany w tzw. uchwałach śmieciowych – nowy wzór deklaracji

W pakiecie uchwał przyjęto również nowy wzór deklaracji, którą złożyć powinni właściciele nieruchomości w części zamieszkanych, a w części niezamieszkanych, na których powstają odpady oraz właściciele nieruchomości niezamieszkanych, na których powstają odpady komunalne, chcący należeć do gminnego systemu gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jak zaznacza rybnicki magistrat, docelowo nową deklarację będą również składać właściciele kompostowników, chcący skorzystać ze zwolnienia z części opłat. Uchwała zwalniająca właścicieli kompostowników z części opłat za wywóz odpadów komunalnych została jednak wycofana z porządku obrad. W związku z wątpliwościami radnych co do kwoty zwolnienia, temat ten będzie przedmiotem ich następnych obrad.

Nowe deklaracje obowiązywać będą od 1 września i składać je można będzie w formie papierowej (w budynkach UM przy ul. Rzecznej 8 lub ul. Bolesława Chrobrego 2) bądź w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Elektronicznych Usług Publicznych (PeUP) dostępnej pod adresem: https://www.sekap.pl.

Według rybnickiego magistratu, w nowych przepisach ujęto także zmiany związane z opłatami za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Wprowadzono ponadto obowiązek gromadzenia bioodpadów w pojemnikach na odpady, przy czym dopuszczono – na okres obowiązywania zawartych umów na odbiór oraz zagospodarowanie odpadów (tj. do końca roku) – oddawanie tych odpadów w workach.

Zmiany w tzw. uchwałach śmieciowych podsumowane w regulaminie utrzymania czystości i porządku

Podsumowaniem uchwalonych zmian było przyjęcie nowego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika. Będzie on obowiązywał od 1 września 2020 r. za wyjątkiem zapisów dotyczących odbierania bioodpadów z pojemników przeznaczonych na te odpady, które wejdą w życie 1 stycznia 2021 r.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Rybnika

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama