Zmiany w gospodarce odpadami w 2019 r.

Zmiany w gospodarce odpadami w 2019 r.

Firma Stena Recycling zwraca uwagę na kilka dat, które każdy przedsiębiorca wytwarzający lub gospodarujący odpadami powinien znać.

Są to daty wejścia w życie nowych regulacji prawnych, których – jak zauważa spółka – w nadchodzących miesiącach nie zabraknie.

Najważniejsze zmiany związane z gospodarką odpadami wynikają z uchwalonej we wrześniu 2018 r. nowelizacji ustawy o odpadach. Firmom zostało już tylko kilka miesięcy na dostosowanie się do nowych przepisów, a już wiadomo, że to nie koniec nowości. Planowane są bowiem kolejne zmiany ogólne oraz, co istotne, wdrożenie przepisów szczegółowych opisujących wytyczne do ogólnych wymagań określonych w ustawie o odpadach – zaznacza Stena Recycling.

W najbliższych miesiącach przedsiębiorcy muszą spełnić kilka istotnych wymogów, których niewykonanie będzie groziło określonymi sankcjami.

Wśród najważniejszych nowych obowiązków firma wylicza trzy kwestie. Są to nowe przepisy dotyczące wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania odpadów. Termin wdrożenia tych systemów został ustalony do 5. marca br. 2019, ale prawdopodobne jest, że ze względu na brak przepisów szczegółowych termin ten zostanie wydłużony. Druga spośród najistotniejszych kwestii, to nowe przepisy dotyczące wymagań przeciwpożarowych dla miejsc magazynowania odpadów. Nowe regulacje z tego obszaru powinny zostać wdrożone do 22. sierpnia br. Ostatni obszar dotyczy dostosowania posiadanych pozwoleń. Jak podaje Stena Recycling, wniosek o dostosowanie posiadanych pozwoleń/zezwoleń w zakresie gospodarowania odpadami (termin wdrożenia do 05. września 2019 r.).

– Ten okres przejściowy warto wykorzystać na odpowiednie przygotowanie się do nowych wymogów. W pierwszej kolejności należy przyjrzeć się obszarom działalności przedsiębiorstwa i wyznaczyć te, które wymagają modyfikacji. Z naszych obserwacji wynika, że większość wytwórców odpadów coraz lepiej orientuje się w planowanych zmianach, pomimo, że pewne obowiązki stanowią dla nich zupełną nowość. Opierając się na doświadczeniu, staramy się pomagać przedsiębiorcom we wdrażaniu odpowiednich rozwiązań – komentuje Anna Wójcik-Przybył, kierownik Zespołu Raportowania Środowiskowego w Stena Recycling.

Gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi – planowane zmiany w przepisach

Jednak na tym nie koniec. W styczniu br. przedstawiono bowiem projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw oraz projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Jeśli przepisy tych projektów wejdą w życie nałożą na przedsiębiorców kolejne obowiązki.

Ustawodawca planuje m.in. dodać ust 3a do art. 27 ustawy o odpadach. Przepis ten stanowić ma rozszerzenie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi. Zgodnie z proponowanym zapisem wytwórca odpadów będzie odpowiedzialny za odpady niebezpieczne do samego końca (do momentu odzysku tych odpadów). Przedsiębiorstwa wytwarzające odpady niebezpieczne nie będą więc zwolnione z mocy prawa z odpowiedzialności, gdy taki odpad przekażą firmom odbierającym odpady.

To znacząca zmiana z perspektywy rynku gospodarowania odpadami, nakładająca współodpowiedzialność i zakładająca potrzebę ścisłej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwem wytwarzającym odpady niebezpieczne a firmą je odbierającą. Istotna jest też stała kontrola i transparentność w całym procesie – komentuje Anna Wójcik-Przybył.

Baza danych o odpadach i transport odpadów niebezpiecznych

W tym roku, wszystkie firmy biorące udział w systemie gospodarowania odpadami muszą przygotować się do jego cyfryzacji. W związku z wdrożeniem bazy danych o odpadach (BDO), w ciągu najbliższych 12 miesięcy należy być gotowym do prowadzenia ewidencji odpadów, rejestru i sprawozdawczości wyłącznie w formie elektronicznej. Będzie się to odbywać za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO. Zatem wypełnianie dokumentów ewidencji odpadów następować będzie na bieżąco poprzez ten system.

Warto zwrócić uwagę, że w planach jest zapewnienie dostępu do informacji z zasobów BDO Policji, Inspekcji Transportu Drogowego oraz organom nadzoru górniczego celem przeprowadzenia czynności kontrolnych (np. kontroli transportu odpadów).

Nie jest zaskoczeniem zmiana regulacji dotyczącej przewozu odpadów niebezpiecznych (ADR). Zgodnie z zasadą, wprowadzana jest ona w każdym roku nieparzystym. Podobnie jak w latach poprzednich, do końca czerwca przedsiębiorców obowiązują okresy przejściowe. W Polsce nowe przepisy wejdą w życie po ogłoszeniu stosownego oświadczenia rządowego.

– Jedną z największą zmian w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, w tym także odpadów, jest zwiększenie roli doradcy ds. bezpieczeństwa. Nowa wersja regulacji nakłada obowiązek wyznaczenia właściwej osoby także na wytwórcę, nawet jeśli nadawanie, przewóz, pakowaniem napełnianie, załadunek lub rozładunek towarów niebezpiecznych zleci na zewnątrz – komentuje Anna Wójcik-Przybył.

Niewątpliwie 2019 r. będzie wymagający pod względem zmian w zakresie gospodarki odpadami. To jednak pozwala wierzyć, że Polska powoli zmierza w stronę bardziej odpowiedzialnego podejścia do surowców wtórnych – wskazuje Stena Recycling.

Na podstawie informacji nadesłanej przez Stena Recycling

fot. sozosfera.pl

reklama

partner portalu

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner medialny

partner medialny