Zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów

Zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów w świetle ustawy o odpadach

Zgodnie z ustawą o odpadach, prowadzenie zarówno zbierania odpadów, jak i ich przetwarzania wymaga uprzedniego uzyskania zezwolenia. Na wniosek osoby ubiegającej się o wydanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów– decyzja ta może zostać objęta jednym zezwoleniem. Zezwolenia te są wydawane, w drodze decyzji administracyjnej, przez odpowiedni organ, maksymalnie na 10 lat. Jednak aby takie zezwolenie uzyskać, należy spełnić szereg różnych wymagań.

Kto i kiedy może wydać zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów?

Właściwym organem w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów jest marszałek województwa lub starosta. Ten pierwszy wydaje zezwolenie w ściśle określonych przypadkach:

a) dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

b) dla odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi w procesie odzysku polegającym na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych, jeżeli ilość umieszczanych w wyrobisku lub zapadlisku odpadów jest nie mniejsza niż 10 Mg na dobę lub całkowita pojemność wyrobiska lub zapadliska jest nie mniejsza niż 25000 Mg,

c) dla instalacji komunalnych,

d) gdy maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów magazynowanych w okresie roku przekracza 3000 Mg.

W pozostałych przypadkach organem właściwym jest starosta. Wyjątkiem są tereny zamknięte – wtedy zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydaje regionalny dyrektor ochrony środowiska. Właściwy organ wydaje zezwolenie po zasięgnięciu opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwych ze względu na miejsce prowadzenia zbierania lub przetwarzania odpadów. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy prezydent miasta (na prawach powiatu) jest organem właściwym do wydania zezwolenia.

Tytuł prawny do nieruchomości a zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów

Zgodnie z art. 41b ustawy o odpadach, gospodarowanie odpadami, które m.in. wymaga uzyskania ww. zezwoleń, może odbywać się wyłącznie na nieruchomości, której właścicielem (użytkownikiem, dzierżawcą) jest posiadacz odpadów, który nimi gospodaruje. Ustanowienie użytkowania takiej nieruchomości wymaga złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego. Należy w nim wskazać masę i rodzaje odpadów, które mogą być zbierane lub przetwarzane w okresie roku na nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania. Umowa dzierżawy nieruchomości, na której będą zbierane lub przetwarzane odpady, także wymaga zawarcia w formie aktu notarialnego. Wskazuje się w niej masę i rodzaje odpadów, które mogą być zbierane lub przetwarzane w okresie roku na tej nieruchomości.

Co musi zawierać wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów?

Wymogi formalne, dotyczące informacji zawartych we wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, zostały ustanowione w art. 42 ustawy o odpadach.

Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów musi zawierać:

1. numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów;

2. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania;

3. oznaczenie miejsca zbierania odpadów;

4. wskazanie:

a) miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów,

b) maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,

c) największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,

d) całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;

5. szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów;

6. przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;

7. oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów;

8. opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem;

9. opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona;

9a. proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a;

10. informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Informacje, które muszą się znajdować we wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów, są bardzo podobne. Wymagane są:

1. numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów;

2. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania;

3. określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku;

4. oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów;

5. wskazanie:

a) miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów,

b) maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,

c) największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,

d) całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;

6. szczegółowy opis stosowanej metody lub metod przetwarzania odpadów, w tym wskazanie procesu przetwarzania zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku instalacji do termicznego przekształcania odpadów – także godzinowej mocy przerobowej;

7. przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;

8. oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie przetwarzania odpadów;

9. opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem;

10. opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona;

11.informacje dotyczące:

a) minimalnej i maksymalnej ilości odpadów niebezpiecznych, ich najniższej i najwyższej wartości kalorycznej oraz maksymalnej zawartości zanieczyszczeń, w szczególności PCB, pentachlorofenolu (PCP), chloru, fluoru, siarki i metali ciężkich,

b) środków, które zostaną podjęte w celu zagwarantowania, że ciepło wytworzone w trakcie termicznego przekształcania odpadów będzie odzyskiwane w zakresie, w jakim jest to wykonalne, przez produkcję ciepła, wytwarzanie pary technologicznej lub energii elektrycznej,

c) sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

d) dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów (w przypadku zezwoleń dotyczących instalacji do termicznego przekształcania odpadów);

12. informacje, o których mowa w art. 98 ust. 1 – w przypadku zezwoleń na przetwarzanie dotyczących unieszkodliwiania odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, przez ich składowanie – do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska;

13. informacje, o których mowa w art. 102a ust. 1 pkt 1-4 (w przypadku zezwolenia na przetwarzanie dla prowadzącego zakład recyklingu statków);

14. proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a;

15. informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Są to informacje niezbędne, bez których wniosek nie zostanie pozytywnie rozpatrzony. Wymogi formalne muszą zostać zachowane. Oprócz tego do obu wniosków należy dołączyć zaświadczenie o niekaralności oraz oświadczenie o niekaralności oraz oświadczenie, że nie otrzymał on ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów/o niewymierzeniu administracyjnej kary z art. 194 ustawy o odpadach. Dokładnie informacje na temat dołączonego do wniosku zaświadczenia oraz oświadczeń znajdują się w art. 42 ust. 3a – 3b ustawy o odpadach.

Co należy dołączyć do wniosku?

Wypełnienie wniosku wraz z uzupełnionymi załącznikami nie kończy jednak całego procesu. W niektórych przypadkach do należy do niego dołączyć także decyzję o warunkach zabudowy (jeśli teren, którego wniosek dotyczy, nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane). Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć także operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej (art. 42 ust. 4b-4e ustawy o odpadach).

Istnieje także kilka dodatkowych wymagań m.in. przy termicznym przetwarzaniu odpadów lub gdy prowadzony jest zakład recyklingu (art. 42 ust. 5-6a ustawy o odpadach).

Kontrola miejsc przeznaczonych do magazynowania odpadów i instalacji służących do przetwarzania odpadów

Zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydawane są dopiero po przeprowadzeniu przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska (WIOŚ) – wraz z udziałem przedstawiciela właściwego organu – kontroli instalacji, obiektu lub części tego obiektu czy miejsc magazynowania odpadów, w których odpady będą przetwarzane/zbierane w zakresie spełnienia wymagań dotyczących ochrony środowiska.

W celu wydania zezwolenia, kontrola musi zostać przeprowadzona także przez komendanta powiatowego/miejskiego Państwowej Straży Pożarnej (PSP), w zakresie wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Z wnioskiem o przeprowadzenie takiej kontroli występuje właściwy organ, a nie osoba ubiegająca się o wydanie zezwolenia.

Po przeprowadzeniu kontroli zarówno WIOŚ, jak i właściwy komendant PSP wydają postanowienia w sprawie spełnienia wymagań. Jeśli postanowienie WIOŚ-u będzie niekorzystne dla kontrolowanego podmiotu, osobie ubiegającej się o wydanie zezwolenia przysługuje możliwość złożenia zażalenia. Takiej możliwości nie ma jednak w przypadku postanowienia komendanta PSP.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy osoba ubiega się o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów i dotyczy to przygotowania (odpadu) do ponownego użycia – wówczas WIOŚ nie przeprowadza kontroli.

Natomiast przepisu dotyczącego kontroli przeprowadzanej przez komendanta PSP w zakresie wymagań określonych w przepisach związanych z ochroną przeciwpożarową nie stosuje się, gdy zezwolenie na przetwarzanie odpadów dotyczy odzysku poza instalacjami i urządzeniami lub przygotowania do ponownego użycia. (art. 41a ustawy o odpadach)

Co dalej?

Po spełnieniu wszelkich wymagań, wysłaniu wniosku wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami, organ rozpatruje sprawę i wydaje merytoryczne rozstrzygnięcie, w drodze decyzji. Jeżeli wniosek o wydanie zezwolenia wymaga uzupełnienia, organ powinien wezwać osobę ubiegającą się o wydanie zezwolenia do uzupełnienia braków. Artykuł 46 ustawy o odpadach wskazuje, w jakich przypadkach organ odmawia wydania zezwolenia. Może to być spowodowane m.in. tym, że zamierzenie jest niezgodne z obowiązującymi przepisami lub stanowi zagrożenia dla życia ludzi i dla przyrody. Zezwolenie na przetwarzanie lub zbieranie odpadów może zostać także cofnięte – w przypadkach określonych w art. 47 ustawie o odpadach.

Zabezpieczenie roszczeń przez posiadacza odpadów

Niezaprzeczalnie ważną zmianą po nowelizacji ustawy o odpadach jest także obowiązek ustanowienia zabezpieczenia roszczeń przez posiadacza odpadów (art. 48a ustawy o odpadach). Ustęp 2 komentowanego przepisu wymienia numerycznie przypadki, w których takiego zabezpieczenia ustanawiać nie trzeba.

Jednak, co do zasady, wysokość zabezpieczenia roszczeń oblicza się jako iloczyn największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub miejscu magazynowania odpadów, z uwzględnieniem wymiarów obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, oraz stawki zabezpieczenia roszczeń. Zgodnie z ust. 22, minister ds. środowiska wydał rozporządzenie w sprawie wysokość stawek zabezpieczenia roszczeń za tonę magazynowanych odpadów, które szczegółowo określa stawkę zabezpieczenia roszczeń konkretnych odpadów. Zabezpieczenie roszczeń może mieć formę depozytu, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej.

fot. na otwarcie sozosfera.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

partner merytoryczny

reklama

Partner Portalu