Obowiązek selektywnej zbiórki odpadów budowlanych

Obowiązek selektywnej zbiórki odpadów budowlanych i rozbiórkowych wejdzie w życie… ale nie teraz

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Wśród wielu nowelizowanych przepisów znalazł się również art. 19 Ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (DzU 2021 poz. 2151), który wprowadza obowiązek selektywnej zbiórki odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Dwa dodatkowe lata na dostosowanie się do nowego obowiązku

Według wstępnych założeń, obowiązek selektywnej zbiórki odpadów budowlanych i rozbiórkowych miał wejść w życie 1 stycznia 2023 r. Jednak ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. przesuwa ten wymóg na 1 stycznia 2025 r. Zainteresowani – głównie przedsiębiorcy budowlani – dostali zatem dwa dodatkowe lata na dostosowanie się do niechybnie nadchodzących zmian.

Jak już wspomniano, pomysł uporządkowania odpadów budowlanych i rozbiórkowych poprzez określenie zasad ich selektywnej zbiórki, miał wejść w życie z pierwszym dniem 2023 r. Wszystkie budowy od 1 stycznia 2023 r. musiałyby zatem dostosować się do nowych przepisów. Trzeba pamiętać, że zmiany te wprowadziła ustawa z 17 listopada 2021 r., a więc branża miała ponad rok na przygotowanie się do nich. Jednak niewielu miało świadomość nowych obowiązków. Dlatego nie warto przespać kolejnego okresu, bo za dwa lata ustawodawca może już nie chcieć dokonywać kolejnej prolongaty.

Jakie frakcje obejmie obowiązek selektywnej zbiórki odpadów budowlanych i rozbiórkowych?

Warto powiedzieć kilka słów, jakiego rodzaju odpady budowlane i rozbiórkowe obejmuje obwiązek selektywnego zbierania. Otóż w ustawie o odpadach pojawi się nowy rozdział 6a, który składa się tylko z jednego artykułu – art. 101a. Przepis ten stanowi, że odpady budowlane i rozbiórkowe zbiera się oraz odbiera selektywnie, z podziałem co najmniej na (w nawiasach kody odpadów):

  1. drewno (17 02 01);
  2.  metale (17 04 01 – miedź, brąz, mosiądz; 17 04 02 – aluminium; 17 04 03 – ołów, 17 04 04- cynk; 17 04 05 – żelazo i stal; 17 04 06 – cyna, 17 04 07 – mieszaniny metali; 17 04 09 – odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi; 17 04 10 – kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne, 17 04 11 – kable inne niż wymienione w 17 04 10);
  3. szkło (17 02 02);
  4. tworzywa sztuczne (17 02 03);
  5. gips (17 08 01 – materiały budowlane zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi; 17 08 02 – materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01);
  6. odpady mineralne, w tym beton, cegłę, płytki i materiały ceramiczne oraz kamienie (17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów; 17 01 02 – gruz ceglany; 17 01 03 – odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia; 17 01 06 – zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne; 17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06; 17 01 81 – Odpady z remontów i przebudowy dróg; 17 01 82 – Inne niewymienione odpady; 17 06 04 – Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03).

Widoczny jest tu podział na sześć frakcji, w ramach których odpady budowlane i rozbiórkowe będą musiały być zbierane już na placu budowy, a następnie odbierane przez firmę, która posiada wymagane zezwolenia.

Obowiązek selektywnej zbiórki odpadów budowlanych i rozbiórkowych – obowiązujące wyłączenia

Obowiązek selektywnej zbiórki nie dotknie gospodarstw domowych oraz punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK-ów). Jeżeli zatem przysłowiowy Jan Kowalski przeprowadzi remont domu na własną rękę, obowiązek selektywnej zbiórki omawianych odpadów go nie obejmie. Jeżeli jednak skorzysta z usług firmy remontowo-budowlanej, to automatycznie zastosowanie znajdzie art. 101a.

Tu warto zwrócić uwagę na to, że wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów jest ten, kto świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej. Jeżeli więc z umowy z klientem nie będzie wynikało, że to klient jest wytwórcą odpadów, odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odpadami domyślnie ponosi świadczący usługę (przedsiębiorca remontowo-budowlany).

Poza tym zwolnienie obejmuje również tych, którzy wytwarzają niewielkie ilości odpadów, a więc nie są objęci obowiązkiem prowadzenia ewidencji odpadów. Obecnie reguluje to Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (DzU 2019 poz. 2531). Rodzaje odpadów, kody i ilości wyrażone w Mg, dla których obowiązuje zwolnienie prezentuje poniższa tabela.

Tab. Rodzaje odpadów, kody i ilości wyrażone w Mg, dla których obowiązuje zwolnienie z obowiązku selektywnej zbiórki

lp.Rodzaj odpaduKod odpaduIlość w Mg
1.Odpady betonu i gruz betonowy z rozbiórek i remontów17 01 01Do 10
2.Gruz ceglany17 01 02Do 10
3.Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia17 01 03Do 10
4.Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 0617 01 07Do 10
5.Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.17 01 80Do 5
6.Drewno17 02 01Do 10
7.Szkło17 02 02Do 5
8.Tworzywa sztuczne17 02 03Do 5
9.Miedź, brąz, mosiądz17 04 01Do 5
10.Ołów17 04 03Do 5
11.Cynk17 04 04Do 5
12.Żelazo i stal17 04 05Do 5
13.Cyna17 04 06Do 5
14.Mieszaniny metali17 04 07Do 5
15.Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 0317 05 04Do 20
16.Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 0117 08 02Do 10

1 stycznia 2025 r. – teoretycznie jest jeszcze dużo czasu…

I tak, i nie. O ile w 2023 r. przedsiębiorcy budowlano-remontowi mogą jeszcze spać spokojnie, to w 2024 r. trzeba będzie zacząć przygotowania, żeby zachować spokój i robić swoje od 1 stycznia 2025 r.

Wynikające z przepisów obowiązki warto kalkulować w cenie i organizacji budów zaczynających się w 2024 r. z perspektywą na kolejne lata ich prowadzenia. Inaczej, może się okazać, że 31 grudnia 2024 r. będzie tym dniem, kiedy z prowadzonych budów będą masowo wyjeżdżały pojazdy z odpadami o kodzie 17 09 04 (zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03). Jeśli popyt przerośnie podaż może okazać się, że pojawi się problem, bo od następnego dnia (1 stycznia 2025 r.) zmieszanych odpadów budowlanych już nikt z budowy nie odbierze. A jeśli odbierze, to przedsiębiorcę mogą czekać nieprzyjemne konsekwencje zarówno karne, jak i administracyjne.

Przepisy ustawy weszły w życie

W momencie publikacji tego artykułu (21 grudnia 2022 r.) mamy pierwszy dzień obowiązywania nowych przepisów, ponieważ opisywana tu ustawa 20 grudnia 2022 r została opublikowana w Dzienniku Ustaw z jednodniowym vacatio legis. Opublikowaną ustawę można znaleźć na stronie dziennikustaw.gov.pl.

fot. na otwarcie sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Artykuł opublikowany w ramach współpracy z Kancelarią ORSO

Kancelaria ORSO Tomasz Miś

Partner Portalu

reklama

partner merytoryczny

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny