Zbieranie i przetwarzanie odpadów

Zbieranie i przetwarzanie odpadów. Czy zawsze z aktem notarialnym?

Czy każdy przypadek zbierania lub przetwarzania odpadów na nieruchomości, która nie jest własnością inwestora, wymaga posiadania umowy dzierżawy w postaci aktu notarialnego?

Konieczność zawarcia umowy dzierżawy w formie aktu notarialnego w odniesieniu do zbierania/przetwarzania odpadów została wskazana w art. 41b ust. 3 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Przepis ten odnosi się jednak do zbierania lub przetwarzania:

  • odpadów niebezpiecznych,
  • odpadów komunalnych,
  • odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych lub
  • przetwarzania odpadów przez wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych.

Ustęp 3 artykułu 41b, jest tylko jego częścią i nie może być czytany w oderwaniu od pozostałej jego treści (innych ustępów). Zasada ta wynika z techniki tworzenia i czytania aktów prawnych, która została ustanowiona w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (DzU z 2016 r. poz. 283).

Nierozerwalna całość przepisu

W ww. rozporządzeniu określono, że podstawową jednostką redakcyjną ustawy jest artykuł. Paragrafy 55 i 56 przywołanego aktu dodatkowo precyzują, że każdą samodzielną myśl ujmuje się w odrębny artykuł, który powinien być – w miarę możliwości – jednozdaniowy. Z kolei jeżeli samodzielną myśl wyraża zespół zdań, dokonuje się podziału artykułu na ustępy. Tego typu rozdzielenie wprowadza się także w przypadku, gdy między zdaniami wyrażającymi samodzielne myśli występują powiązania treściowe, ale treść żadnego z nich nie jest na tyle istotna, aby wydzielić ją w odrębny artykuł.

Powyższe jednoznacznie wskazuje, że kolejne ustępy w obrębie jednego artykułu są ze sobą ściśle powiązane i dotyczą jednej myśli i jednego wątku. Tym samym, nie ma możliwości czytania kolejnych ustępów jednego artykułu w oderwaniu od siebie.

Odnosząc powyższe zasady do treści ustawy o odpadach i problematyki formy umowy dzierżawy dotyczącej zbierania lub przetwarzania odpadów, bezwzględnie należy uznać, iż art. 41b, wraz z pięcioma ustępami, stanowi nierozerwalną całość. A zatem wymagana forma zawierania umowy dzierżawy w formie aktu notarialnego, o którym mowa w ust. 3, może odnosić się wyłącznie do odpadów określonych w ust. 1 – a więc w przypadku zbierania/przetwarzania – do odpadów niebezpiecznych, komunalnych i pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych bądź przetwarzania odpadów przez wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych.

Inne grupy odpadów bez aktu notarialnego

Ponadto należy dodać, że również kolejne przepisy ustawy o odpadach przemawiają za przyjętym rozwiązaniem. Przywołać należy w tym miejscu treść art. 42, który określa elementy, jakie powinien zawierać wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów, oraz wymienia dokumenty, które obligatoryjnie należy dołączyć do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów. Jako jeden z takich dokumentów, stanowiących obowiązkowy załącznik do wniosku, wymieniona została (w art. 42 ust. 4a) umowa dzierżawy nieruchomości, o której mowa w art. 41b ust. 1. Dołączenie tej umowy obowiązkowe jest jednak wyłącznie w przypadku:

  • zbierania odpadów niebezpiecznych,
  • zbierania lub przetwarzania odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych,
  • przetwarzania odpadów przez wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych.

Umowy takiej nie dołącza się do wniosku, jeżeli inwestor zamierza zbierać lub przetwarzać inne grupy odpadów. A co za tym idzie – nie można egzekwować jej formy.

Uzasadnienie projektu ustawy

Również treść uzasadnienia do projektu ustawy, która wprowadziła aktualne brzmienie art. 41b, jednoznacznie określa intencję ustawodawcy. W uzasadnieniu wyjaśniono, iż wyższe obwarowania w zakresie regulacji formalnoprawnych do terenu, na którym mają być zbierane lub przetwarzane odpady, przyjęto dla odpadów niebezpiecznych, komunalnych i pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, w celu poprawienia efektywnego egzekwowania obowiązujących przepisów, jak również obowiązków wynikających z prawomocnych decyzji administracyjnych.

Tym samym, bezwzględnie uznać należy, iż intencją ustawodawcy było przyjęcie wyższej formy zabezpieczenia prawnego w przypadku zbierania lub przetwarzania odpadów, ale w odniesieniu do konkretnych grup odpadów (niebezpiecznych, komunalnych i pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, lub przetwarzania odpadów przez wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych).

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny