Zatrzymanie transportu odpadów

Zatrzymanie transportu odpadów i ich magazynowanie

Ustawą z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2018 r. poz. 1479) dokonano m.in. modyfikacji przepisów zawartych w ustawie o odpadach. Do tego aktu prawnego dodano zadania związanie z parkingami, na których będą mogły być magazynowane odpady w związku z zatrzymaniem ich transportu.

Zatrzymanie transportu odpadów

Jeżeli w trakcie kontroli transportu odpadów ujawniono:

  1. naruszenie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów,
  2. przemieszczanie odpadów do nieuprawnionego odbiorcy,
  3. naruszenie przepisów o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów

– pojazd wraz z odpadami może zostać zatrzymany przez Krajową Administrację Skarbową, Straż Graniczną, Policję, Inspekcję Transportu Drogowego oraz organy Inspekcji Ochrony Środowiska. Zatrzymany pojazd wraz z odpadami jest kierowany, na koszt podmiotu wykonującego transport odpadów, na wyznaczone w wojewódzkim planie gospodarki odpadami (WPGO) miejsce spełniające warunki magazynowania odpadów.

Miejsca magazynowania odpadów i WPGO

W części dotyczącej wyznaczenia miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów WPGO podlega zaopiniowaniu przez właściwych starostów, na terenie działania których mają zostać wyznaczone te miejsca. Wskazuje się je, uwzględniając m.in. by jedno miejsce magazynowania odpadów przypadało na 1 mln mieszkańców w województwie, zakładając przy tym jednocześnie by nie było jednak więcej niż trzy miejsca w województwie. Starosta w terminie sześciu miesięcy od uchwalenia WPGO utworzy miejsce, o którym mowa powyżej. Pojazd wraz z odpadami umieszcza się w wyznaczonym miejscu, do czasu usunięcia naruszeń szczegółowych wymagań dla transportu odpadów lub ustalenia podmiotu odpowiedzialnego za zagospodarowanie tych odpadów.

Zagospodarowanie zatrzymanych odpadów

W przypadku, gdy nie ustalono podmiotu odpowiedzialnego za zagospodarowanie zatrzymanych odpadów, podmiot wykonujący ich transport obowiązany jest do ich zagospodarowania na własny koszt. Jednak jeśli uda się wskazać posiadacza odpadów, odpowiedzialnego za ich zagospodarowanie, wówczas to na nim będzie ciążył ten obowiązek i poniesienie stosownych kosztów. Obowiązek zagospodarowania odpadów nakłada, w drodze decyzji, starosta właściwy ze względu na miejsce, na które został skierowany zatrzymany transport odpadów. Decyzja ta ma rygor natychmiastowego wykonania.

Kary za brak parkingu

Starosta, który – wbrew obowiązkowi – nie utworzył miejsca spełniającego warunki magazynowania odpadów, podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości od 10 000 do 100 000 zł. Taka sama kara może zostać nałożona na organ, który nie wyznaczy w WPGO miejsca spełniającego warunki magazynowania. Kary wymierza wojewódzki inspektor ochrony środowiska, biorąc pod uwagę liczbę i wagę stwierdzonych uchybień oraz naruszonych przez organ obowiązków.

Słowem podsumowania

Sejmik województwa jest obowiązany do uchwalenia aktualizacji WPGO w zakresie wskazania miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu. Do dnia utworzenia przez starostę ww. miejsca marszałek województwa wskazuje inne miejsce strzeżone do magazynowania zatrzymanych transportów odpadów i informuje o tym Krajową Administrację Skarbową, Straż Graniczną, Policję, Inspekcję Transportu Drogowego oraz organy Inspekcji Ochrony Środowiska, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu.

Wprowadzone w życie przepisy wypełniły lukę dotyczącą obrotu odpadami. Nałożone obowiązki na organy samorządowe zawierają również konkretne daty ich realizacji. Gdyby jednak nie doszło do ich wykonania, wojewódzki inspektor ochrony środowiska posiada możliwości dyscyplinowania poprzez wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych.

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Reklama

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu