Zanieczyszczający płaci. UMP w sprawie ROP

Zanieczyszczający płaci. UMP w sprawie ROP

Pozostał miesiąc do wprowadzenia przez Polskę europejskiej dyrektywy wdrażającej rozszerzoną odpowiedzialność producenta (ROP) – przypomina Urząd Miejski w Gdańsku (UM) i informuje, że w środę, 10 czerwca, pod przewodnictwem Gdańska odbyło się spotkanie komisji odpadowej Unii Metropolii Polskich (UMP), podczas którego przedstawiciele 12 największych ośrodków metropolitalnych jednogłośnie uchwalili szczegółowe stanowisko dotyczące oczekiwań wobec modelu ROP w naszym kraju.

Jak zaznacza UM, zgodnie z konkluzją, kluczowym celem powinno być ograniczenie produkcji zbędnych odpadów opakowaniowych oraz przeniesienie kosztów ich zagospodarowania z mieszkańców gmin na producentów.

Zasada zanieczyszczający płaci znajduje zastosowanie w opłacie produktowej

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Piotr Grzelak, zastępca prezydent Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju, jednocześnie przewodniczący zespołu UMP ds. gospodarki odpadami oraz Olga Goitowska, zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej UM.

Dobrze przygotowana koncepcja ROP powinna doprowadzić do ograniczenia ilości opakowań i odpadów opakowaniowych, jak również produkowanych z tworzyw nienadających się dziś do recyklingu. Narzędziem do tego miałyby być zarówno zachęty dla producentów, jak i sankcje oraz ich egzekwowanie – podkreśliła Olga Goitowska. – Kolejnym elementem jest standaryzacja opakowań zwrotnych określona normami pod rygorem kar za wprowadzanie do obrotu opakowań nienormatywnych. Wprowadzenie ROP musi nieść ze sobą opłatę produktową, uiszczaną przez wprowadzających na rynek opakowanie. Zgodnie z naszą propozycją ta opłata ma właśnie współfinansować system gospodarki odpadami, za który dzisiaj w stu procentach płacą mieszkańcy. A w sklepie spowodować, że wybierzemy na przykład jabłka na wagę zamiast tych na styropianowej podkładce i w plastikowej folii – tłumaczy Piotr Grzelak.

Gdański magistrat podkreśla, że UMP od lat zabiega o wprowadzenie ROP w Polsce. W styczniu br. przedstawiciele samorządów, w tym Warszawy, Bydgoszczy i Gdańska zwrócili uwagę na konieczność pilnego wdrożenia tego typu rozwiązań w Polsce. Unia aktywnie uczestniczy też w podjętym przez ministerstwo procesie legislacyjnym.

Wdrożenie ROP zgodne z zasadą zanieczyszczający płaci

Magistrat informuje również, że UMP zaznacza, że producenci wprowadzający na rynek opakowania powinni wspierać finansowo proces selektywnej zbiórki opakowań, tym samym ponosić część kosztów systemów gospodarki odpadami komunalnymi w gminach. Wdrożenie ROP jest zgodne z zasadą z dyrektywy odpadowej Parlamentu Europejskiego, polluter pays principle, czyli zanieczyszczający płaci. W Polsce w dalszym ciągu główny koszt zagospodarowania ponoszą mieszkańcy gmin – podkreślają samorządowcy.

Według UMP zapisy regulujące ROP spowodują, że wytwarzającym zależeć będzie na obniżeniu ilości wykorzystywanych opakowań przy sprzedaży produktu lub na projektowaniu opakowań wielokrotnego użytku, nadających się do recyklingu, czy zawierającego recyklat, czego efektem będzie obniżenie ilości odpadów.

Rynek zbytu i odbiorcy surowców zbieranych przez mieszkańców

Z kolei dzięki dofinansowaniu budowy infrastruktury służącej odzyskowi i recyklingowi oraz dofinansowaniu produktów z recyklingu powstać mają instalacje przetwarzające surowce – powstanie rynek zbytu i znajdą się także odbiorcy surowców zbieranych przez mieszkańców. Ma to rozwiązać problem nadpodaży surowca, a w efekcie obniżeniu ulegną koszty zagospodarowania odpadów w instalacjach przyjmujących odpady od gmin – przekonują członkowie UMP. Według samorządowców, wpływy z opłat produktowych bezpośrednio zasilą gminne systemy, co realnie wpłynie na zmniejszenie wysokości stawki opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi pobieranej od mieszkańców.

Stały, wyższy koszt wprowadzenia opakowania na rynek spowoduje też w ich opinii prawidłową reakcję rynku producentów i da możliwość dokonywania zdrowych wyborów konsumenckich ponieważ na rynku pojawi się mniej opakowań.

Na podstawie media.gdansk.pl

fot. sozosfera.pl

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama

partner merytoryczny