Zakład w formule PPP

W Raciborzu powstanie zakład zagospodarowania odpadów komunalnych. Umowę w tej sprawie sygnowano 30 października br. Swoje podpisy na umowie na zaprojektowanie, wybudowanie, utrzymanie i eksploatację instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów złożyli Mirosław Lenk, prezydent Raciborza oraz Marcin Maurer, prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych EMPOL z Tylmanowej, które będzie realizowało inwestycję.
 
racibórz
 
Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów na terenie miasta Racibórz wraz z istniejącymi instalacjami, tj. składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz kompostownią odpadów zielonych, będą tworzyły zintegrowane centrum przetwarzania odpadów komunalnych.
 
Wybór firmy odbył się w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Miasto Racibórz przeprowadziło najpierw dialog konkurencyjny, pozyskując informację na temat przedsięwzięcia. Następnie wszczęto postępowanie o wybór partnera prywatnego. Ze względu na szczególnie złożony charakter przedmiotu zamówienia, zastosowano wielokryterialną ocenę ofert. W terminie wpłynęła jedna oferta, przygotowana przez EMPOL, która spełniała warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Podpisana umowa będzie obowiązywała przez 20 lat. Firma zainwestuje w budowę instalacji 15 mln zł oraz zatrudni 20-30 pracowników.
 
Na podstawie: www.raciborz.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu