WIOŚ z dronem

Wzmocnienie działań kontrolnych – WIOŚ z dronem w akcji

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku (WIOŚ) poinformował o wykorzystaniu w swoich działaniach kontrolnych bezzałogowego statku powietrznego (drona).

Jak zauważa WIOŚ, opisany przypadek zastosowania drona jest dobrym przykładem na wykorzystanie wzmocnionych możliwości kontrolnych Inspekcji Ochrony Środowiska.

Informacja na temat działalności prowadzonej w gminie Sadlinki polegającej na handlu i nielegalnym demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wpłynęła do WIOŚ-u 25 września br. Kontrolę we wskazanym miejscu upoważnieni inspektorzy wszczęli natomiast 3 października br.

WIOŚ z dronem przeciw szarej strefie

W toku kontroli stwierdzono, że na obszarze objętym inspekcją dochodzi do permanentnego, nielegalnego demontażu pojazdów w znacznej skali.
Jak zaznacza WIOŚW, w trakcie oględzin dokładnie zweryfikowano liczbę pojazdów. Z kolei z miejsc, w których zachodziła uzasadniona obawa, że doszło do zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi i płynami eksploatacyjnymi pojazdów mechanicznych, pobrano do badania próby gruntu.

Do oględzin użyto także bezzałogowca. Jego zastosowanie umożliwiło opracowanie szczegółowej dokumentacji audiowizualnej i fotograficznej, która obrazuje skalę nielegalnego procederu.

W trakcie postępowania dokonano również szczegółowej oceny zgromadzonych pojazdów pod kątem ich stanu technicznego. Ich stan weryfikowano odnosząc się do przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie listy istotnych elementów pojazdu kompletnego. W toku kontroli stwierdzono, że pojazdy najczęściej nie posiadały akumulatorów, silników, elementów układu kierowniczego i jezdnego – wskazuje WIOŚ.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku informuje ponadto, że w trakcie kontroli stwierdzono także nagromadzenie odpadów tworzyw sztucznych o kodzie 16 09 19 (pochodzące z demontażu pojazdów). Były one ułożone na stercie o wymiarach: 14,80 m x 10,5 m x do 2,5 m. Ustalono także, że na kontrolowanym terenie znajduje się hałda zdemontowanych foteli samochodowych, odpady gruzu budowlanego ułożone w pryzmie, zbiorniki/butle z gazem LPG pochodzące z pojazdów zdemontowanych na terenie prowadzenia działalności. Stwierdzono także duże ilości elementów pojazdów i różnego rodzaju części samochodowych, które w sposób nieselektywny i niezorganizowany, gromadzone były na nieutwardzonym i niezadaszonym terenie. W trakcie kontroli ustalono także, że część odpadów zgromadzono na sąsiedniej działce, nienależącej do prowadzącego kontrolowaną działalność.

Działania WIOŚ w kierunku wstrzymania działalności

Z ustaleń WIOŚ-u wynika, że nielegalnemu demontażowi poddano ponad 550 pojazdów. Większość z nich nie posiada żadnych dokumentów, ani dowodów rejestracyjnych, ani innych potwierdzających ich pochodzenie. Z kolei wyniki badań gleby wykazały przekroczenia w zakresie substancji ropopochodnych. Według WIOŚ-u, świadczy to o wystąpieniu szkody w środowisku.

Kontrolowany podmiot został zawiadomiony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wstrzymania działalności w trybie art. 32 ust.1 a i 2 ustawy o odpadach. Równocześnie złożono zawiadomienie do Komendy Wojewódzkiej Policji.

Na podstawie www.gdansk.wios.gov.pl

fot. WIOŚ w Gdańsku

reklama

reklama

partner portalu

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner medialny

reklama