Aktualizacja wielkopolskiego WPGO

Wyczekiwana aktualizacja wielkopolskiego WPGO

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (UMWW) pracuje nad projektem kolejnej aktualizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, która ma znacząco ułatwić gospodarowanie odpadami komunalnymi w całym województwie.

Aktualizacja wielkopolskiego WPGO – spotkania robocze

W dniach 11-13 marca br. w siedzibie UMWW odbyły się trzy spotkania konsultacyjne dotyczące planowanej aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym (WPGO). Inicjatorem tych spotkań był Jacek Bogusławski, nowy członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, odpowiadający m.in. za ochronę środowiska. Jako były członek zgromadzenia (w I i II kadencji) i zarządu (w II kadencji) Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”, realizującego zadania operacyjne wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jest on szczególnie zorientowany w tematyce gospodarki odpadami komunalnymi, w tym w problemach, z którymi zmagają się gminy i związki międzygminne w tym zakresie.

Spotkania miały na celu dyskusję uczestników regionalnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Tematem dyskusji były najważniejsze problemy i wyzwania związane z odpadami komunalnymi. Osoby biorące udział w spotkaniu miały również okazję do wyrażenia swoich oczekiwań wobec aktualizacji WPGO. Warto przy tym zaznaczyć, iż organizacja spotkań nie byłą związana z realizacją jakichkolwiek obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Założeniem najnowszej wersji WPGO, której przygotowanie zainicjowała uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 26 lipca 2018 r. w sprawie przystąpienia do prac legislacyjnych związanych z aktualizacją Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym – jest dokonanie korekt obecnie obowiązującego dokumentu, bez wprowadzania w nim zmian o charakterze „rewolucyjnym”. W konsekwencji tych modyfikacji należy spodziewać się zmian w zakresie mocy przerobowych przypisanych poszczególnym instalacjom, nie zaś w podziale województwa na regiony gospodarki odpadami.

Pomimo tego w trakcie dyskusji kilkukrotnie podnoszono kwestie zmiany granic regionów, mających doprowadzić do zwiększenia konkurencyjności pomiędzy regionalnymi instalacjami przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK-i) i wykluczenia sytuacji, w której w danym regionie RIPOK posiada pozycję monopolistyczną. Temu samemu celowi mają służyć zgłoszone wnioski o wpisanie do WPGO całkowicie nowych instalacji.

Z aktualizacją WPGO nie można czekać na zmiany przepisów

W trakcie spotkania zwrócono także uwagę na zagadnienia związane ze zmianami przepisów. Przedstawiono m.in. kluczowe zmiany wynikające z planowanej nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach, które mogą wpłynąć na kształt regionalnego i lokalnego systemu gospodarki odpadami.

Uczestnicy wydarzenia zgodnie przyznali, iż z uwagi na narastające problemy odpadowe w Wielkopolsce – występujące także w innych regionach kraju – nie można czekać z aktualizacją WPGO do zakończenia prac nad nowelizacją ustaw „okołoodpadowych”. Może się bowiem okazać, że nowela zostanie znacząco odłożona w czasie lub nie zostanie uchwalona wcale. Obawy w tym zakresie są tym bardziej uzasadnione, gdy weźmie się pod uwagę, że – zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2022 nowelizacja ta miała zostać uchwalona do końca 2017 r. Jednocześnie postulowano, aby do ustawy nowelizującej dopisać odpowiednie przepisy przejściowe związane z toczącymi się postępowaniami aktualizacyjnymi.

Problem z mocami przerobowymi RIPOK-ów

Wyniki dotychczasowej ankietyzacji stanowiącej podstawę opracowania projektu aktualizacji WPGO przedstawił Marek Kundegórski z firmy Sweco Consulting. W swoim wystąpieniu podkreślał znacząco większy strumień odpadów wytwarzanych w Wielkopolsce aniżeli przewidziano w dotychczasowych planach – Krajowym i wojewódzkim. Zaprezentowane dane dotyczące poszczególnych regionów jednoznacznie pokazują, iż obecny i prognozowany strumień odpadów jest istotnie większy niż obecnie przewidywane moce przerobowe dla RIPOK-ów.

W ślad za tą prezentacją podążała dyskusja – w jej trakcie podkreślano bowiem zbliżające się widmo wstrzymania odbioru odpadów komunalnych przez RIPOK-i na skutek wyczerpania się obecnie przyznanych mocy przerobowych. W obliczu nowych sankcji wprowadzonych do prawa odpadowego, zarządzający tymi obiektami boją się naruszać regulacje związane z mocami przerobowymi.

Dyskutowano także nad możliwością złożenia wniosków o zmianę pozwoleń zintegrowanych, z uwzględnieniem nowych (większych) mocy przerobowych, jeszcze przed uchwaleniem aktualizacji WPGO, tak aby po wejściu w życie nowej uchwały można było możliwie szybko dokończyć postępowania administracyjne i wydać decyzje stanowiące podstawę działania konkretnych instalacji.

Aktualizacja wielkopolskiego WPGO na przełomie kwietnia i maja?

We wszystkich trzech spotkaniach konsultacyjnych uczestniczyli przedstawiciele Komisji Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Był wśród nich m.in. radny Andrzej Pichet, który podkreślał gotowość Komisji do dialogu na temat gospodarki odpadami oraz do jak najszybszego pochylenia się nad projektem uchwały w sprawie aktualizacji WPGO.

Na zakończenie spotkania Jacek Bogusławski zapowiedział, iż UMWW dołoży wszelkich starań, aby projekt aktualizacji WPGO trafił możliwie szybko pod obrady Zarządu Województwa (planuje się, że nastąpi to na przełomie kwietnia i maja br.). Jednocześnie zaapelował on do uczestników wszystkich trzech spotkań konsultacyjnych o pełne zaangażowanie w procedurę aktualizacyjną i wspólne występowanie do Ministra Środowiska o możliwie szybkie zaopiniowanie WPGO. Aktualizacja wojewódzkiego planu gospodarki odpadami leży bowiem w interesie wszystkich interesariuszy systemu.

Artykuł powstał w ramach współpracy z Kancelarią Prawną Dr Krystian Ziemski & Partners

Maciej Kiełbus

Maciej Kiełbus

wspólnik współkierujący Działem Prawa Administracyjnego Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu; doradca prawny ogólnopolskich i regionalnych organizacji samorządowych, w tym Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wlkp., Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego; prelegent na szkoleniach, seminariach i konferencjach poświęconych zagadnieniom prawa samorządowego i odpadowego; autor publikacji w czasopismach naukowych, prasie codziennej i branżowej, w tym Piśmie Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA oraz Przeglądzie Komunalnym; redaktor naczelny portalu PrawoDlaSamorzadu.PL
e-mail: maciej.kielbus@ziemski.com.pl

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama