Wszyscy na równych zasadach

23 czerwca br. odbyła się XLII sesja Rady Miasta Zamość. Podczas obrad radni podjęli uchwały związane z systemem gospodarowania odpadami w mieście. Pierwsza z nich dotyczy objęcia nowym systemem nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, druga zaś – rozszerzenia prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów o dodatkowe frakcje.

 pojemnikinaodpady

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązała samorządy do stosowania od 1 lipca 2013 r. nowych przepisów tylko w odniesieniu do nieruchomości zamieszkanych, natomiast objęcie systemem odbioru odpadów z innych nieruchomości było fakultatywne i wymagało podjęcie przez radę gminy (miasta) stosownej uchwały. Dotychczas odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkanych w Zamościu funkcjonował na „starych” zasadach, tzn. w ramach indywidualnych umów, które właściciel budynku zawierał z uprawnioną firmą. W celu uszczelnienia i usprawnienia systemu, wyeliminowania „podrzucania” śmieci do pojemników i kontenerów, za które płacą mieszkańcy, a także likwidacji zjawiska dzikich wysypisk śmieci, Miasto postanowiło objąć nowymi zasadami wszystkie nieruchomości – od 1 stycznia2015 r.

 

Co do zmian, które dotyczą nieruchomości zamieszkanych, nowym rozwiązaniem jest objęcie selektywną zbiórką odzieży i tekstyliów, które będą mogły trafiać do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Ponadto planowany jest na jesień odbiór popiołu z palenisk domowych, który realizowany będzie raz w miesiącu. Do tej pory takiej możliwości nie było.

 

Na podstawie: www.zamosc.pl

Tags

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu