Działalności odpadowej

Wstrzymanie działalności odpadowej

W Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. DzU z 2022 r. poz. 699, ze zm.) określono zasady uzyskania zezwoleń na gospodarowanie odpadami (zbieranie czy przetwarzanie). Jeśli podmiot zobowiązany do uzyskania stosownego zezwolenia nie posiada go, a prowadzi działalność w tym zakresie, ponosi konsekwencje administracyjne. Z jednej strony, nakładana jest administracyjna kara pieniężna (odpowiednio opłata podwyższona) za prowadzenie działalności bez uzyskania stosownego zezwolenia. Z drugiej strony, wstrzymywana jest prowadzona w tym zakresie działalność. W 2022 r. w województwie pomorskim stwierdzono 24 przypadki prowadzenia działalności w obszarze zbierania lub przetwarzania odpadów bez wymaganego zezwolenia. Każdorazowo wojewódzki inspektor ochrony środowiska (WIOŚ) wstrzymał działalność w drodze decyzji.

Postępowania i decyzja o wstrzymaniu oraz wznowienie działalności odpadowej

Postępowanie w sprawie wydania decyzji wszczyna się z urzędu i kończy jej wydaniem. Podlega ono pod zasady kodeksu postępowania administracyjnego. Dodatkowo w decyzji o wstrzymaniu działalności odpadowej określa się termin wstrzymania tej działalności, uwzględniając potrzebę bezpiecznego dla środowiska zaprzestania jej wykonywania. Termin wstrzymania działalności nie może być dłuższy niż rok od dnia doręczenia decyzji o wstrzymaniu działalności. Decyzja podlega także natychmiastowemu wykonaniu.

Po stwierdzeniu, że ustały przyczyny wstrzymania działalności, WIOŚ, na wniosek zainteresowanego, wyraża, w drodze decyzji, zgodę na podjęcie wstrzymanej działalności odpadowej.

Zwalczanie patologii w gospodarce odpadami

Należy zauważyć, że w WIOŚ-u w Gdańsku od 1 lipca 2022 r. powstał Wydział Zwalczania Przestępczości Środowiskowej. Główny zakres jego działalności to zwalczanie patologii w gospodarce odpadami. Efektem pracy tego Wydziału, w ramach postępowań pokontrolnych, są nie tylko administracyjne kary pieniężne, ale również wstrzymywanie działalności w omawianym zakresie.

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Reklama

Reklama

Partner Portalu

reklama

partner merytoryczny

reklama

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny