Dla zagospodarowania odpadów żelazonośnych

Wspólnie dla zagospodarowania odpadów żelazonośnych

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (AGH) poinformowała, że wraz ze spółką ArcelorMittal Poland (AMP) podpisała porozumienie dotyczące współpracy dla zagospodarowania odpadów żelazonośnych na potrzeby gospodarki.

Badania dla zagospodarowania odpadów żelazonośnych

W ramach zawartego porozumienia AGH i AMP będą współpracować przede wszystkim w obszarze zbadania możliwości zagospodarowania odpadów żelazonośnych na potrzeby gospodarki, w tym na potrzeby własne AMP. Umowa obejmuje opracowanie rozwiązań technologicznych umożliwiających zagospodarowanie odpadów żelazonośnych zgromadzonych na składowiskach położonych na południe od ul. Igołomskiej w Krakowie, w sposób ekonomicznie uzasadniony i bezpieczny dla środowiska przyrodniczego. Ponadto współpraca zakłada wdrożenie i rozwinięcie wypracowanych rozwiązań do fazy przemysłowej. Istotne jest również opracowanie metody zamknięcia składowiska w sposób możliwie neutralny dla otoczenia przyrodniczego – podała AGH.

AGH w Krakowie od początku swojej działalności jest silnie powiązana z przemysłem. Największą naszą dumą i sukcesem są rozwiązania, które dostarczamy gospodarce i firmom. Te z obszaru inżynierii środowiska, które pomagają zneutralizować różnorodne wyzwania są szczególnie istotne. W interesie nas wszystkich i kolejnych pokoleń jest troska o lokalne zasoby naturalne. Jestem przekonany, że rozwiązanie dotyczące zagospodarowania zdeponowanych składowisk na terenie Huty będzie służyło poprawie jakości tych terenów, a dodatkowo ich rekultywacja podniesie jakość życia także lokalnej społeczności. Cieszę się, że porozumienie wyznacza kolejny obszar współpracy AGH z naszym ważnym partnerem jakim jest ArcelorMittal Poland – podkreślił prof. Jerzy Lis, rektor AGH.

Projekty badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe dla zagospodarowania odpadów żelazonośnych

Współpraca będzie polegała m.in. na wspólnej realizacji projektów badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych. Zespół z AGH, reprezentowany przez prof. Mirosława Karbowniczka z Katedry Metalurgii Stopów Żelaza Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej ma na celu przede wszystkim wypracowanie rozwiązań, które pozwolą zagospodarować odpady powstałe w ciągu kilkudziesięciu lat prowadzenia działalności hutniczej.

Porozumienie podpisane z AGH to zdecydowanie krok w dobrym kierunku. Wiele mówi się o gospodarce obiegu zamkniętego, a planowane przez nas działania to ta gospodarka w praktyce – zmierzają one do zagospodarowania odpadów, które mogą z powodzeniem zostać poddane recyklingowi i wykorzystane w procesach hutniczych bądź przez inne sektory gospodarki, np. przemysł budowlany czy cementowy. Nasz plan zakłada stopniowe usuwanie tych odpadów i czyszczenie terenu, tak aby w perspektywie 5-10 lat całkowicie odmienić ten obszar i nadać mu nową funkcjonalność zgodną z urbanistyczną wizją miasta. Współpraca z AGH nie tylko wpisuje się w koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym, ale i zakłada zastosowanie całkowicie nowych technologii, opartych na wykorzystaniu wodoru. Produkcja „zielonej”, czyli odwęglonej stali, jest dla całej grupy ArcelorMittal najważniejszym obecnie celem strategicznym – zaznaczył Sanjay Samaddar, prezes Zarządu i dyrektor generalny AMP.

Poszukiwana innowacyjna metoda dla zagospodarowania odpadów żelazonośnych

W ramach podpisanej umowy planowane jest opracowanie innowacyjnej metody przetwarzania materiałów zgromadzonych w postaci odpadów pohutniczych na materiał wsadowy do procesu stalowniczego. Wstępne wyniki badań laboratoryjnych wskazują na efektywną możliwość zastosowania wodoru jako reduktora w procesie przetwórczym tych odpadów. W pierwszym etapie planowane jest przeprowadzenie szczegółowych badań laboratoryjnych zachodzących zjawisk metalurgicznych celem zaprojektowania wytycznych technologicznych. W drugim etapie zaplanowano zbudowanie linii pilotażowej do zweryfikowania przyjętych założeń technicznych i technologicznych. Wyniki weryfikacji pilotażowej posłużą do zaprojektowania i zbudowania przemysłowej linii przetwarzania materiałów odpadowych. Cel projektu ma charakter środowiskowy, czyli recykling odpadów i odzyskiwanie terenu po składowiskach hutniczych, a także naukowy, czyli opracowanie oraz wdrożenie innowacyjnego procesu produkcji „zielonej stali” z wykorzystaniem wodoru – wyjaśnił prof. Mirosław Karbowniczek.

Realna szansa na opracowanie przełomowych rozwiązań

W kontekście tej współpracy należy pamiętać, że odpady żelazonośne były deponowane na tych składowiskach w trakcie kilkudziesięciu lat prowadzenia działalności hutniczej, jeszcze przed prywatyzacją krakowskiej huty. Jako ArcelorMittal Poland staraliśmy się je ewakuować na bieżąco, choć należy zaznaczyć, że nie jest to sprawa łatwa z uwagi na stosunkowo mały zakres ich zastosowań. Ważne jest również, że w związku z zamknięciem wielkiego pieca w naszym krakowskim oddziale nie trafiają tam już nowe odpady – zaznaczył Tomasz Ślęzak, członek Zarządu, dyrektor Energii i Ochrony Środowiska ArcelorMittal Poland. – Zaangażowanie w opracowanie sposobu zagospodarowania tych odpadów AGH – uczelni z ogromnym potencjałem naukowo-badawczym – to realna szansa na stworzenie przełomowych rozwiązań w tym zakresie – dodał.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. AGH w Krakowie

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama