Wspólne obrady

Po raz kolejny projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stał się przedmiotem obrad połączonych sejmowych Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Podczas posiedzenia, które odbyło się 8 października 2014 r., przeprowadzono pierwsze czytanie senackiego projektu tej ustawy (druk nr 2769).
 
Najistotniejsze zmiany zaprezentowała senator Jadwiga Rotnicka. Projekt dotyczy wprowadzenia obowiązku sporządzania przez zarządy województw planów inwestycyjnych odnoszących się do gospodarki odpadami komunalnymi jako uzupełnienia wojewódzkich planów gospodarki odpadami. Jak zaznaczyła senator, jednym z najistotniejszych problemów jest aktualnie przewymiarowanie planowanych mocy przerobowych instalacji do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz nieuwzględnianie hierarchii postępowania z odpadami. Plany inwestycyjne miałyby powstać do końca 2015 r.
posiedzenie
 
W posiedzeniu uczestniczył również Janusz Ostapiuk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska. Stwierdził on, iż niniejszy projekt nowelizacji jest satysfakcjonujący dla rządu, gdyż jego kształt jestwypadkową szerokich konsultacji prowadzonych z Komisją Europejską, która postawiła pewien warunek przydziału unijnych funduszy w kolejnej perspektywie finansowej. – Komisja Europejska nie jest zadowolona z faktu realizowania inwestycji z gospodarki odpadami w dotychczasowym kształcie. Komisja zauważa, że w niektórych regionach występuje przesycenie instalacji gospodarki odpadami, a niektóre regiony mają tych instalacji za mało – powiedział wiceminister Ostapiuk. Stąd warunek, który polega na uporządkowanie krajowego oraz wojewódzkich planów gospodarki odpadami – poinformował wiceminister środowiska.
 
Po zakończeniu pierwszego czytania Komisje powołały 11-osobową podkomisję nadzwyczajną, do której skierowały ww. projekt. Jej przewodniczącą została poseł Ewa Wolak.
 
Na podstawie: www.sejm.gov.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

partner merytoryczny

reklama

Partner Portalu