Wprowadzenie systemu kaucyjnego

Wprowadzenie systemu kaucyjnego receptą na odpady z plastiku

Od 2021 r. zacznie obowiązywać unijna opłata, określana mianem podatku od plastiku, która będzie naliczana za każdy kilogram nieprzetworzonego plastiku. Polska oraz pozostałe kraje Unii Europejskiej (UE) będą zobowiązane zapłacić 800 euro za tonę tworzyw sztucznych, które nie zostały poddane recyklingowi. W praktyce może to oznaczać ogromne koszty w skali roku – zaznacza Reloop Platform i wskazuje, że receptą na szybkie i efektywne zminimalizowanie ewentualnych kar jest wprowadzenie systemu kaucyjnego. Stanowisko w tej sprawie skierowane do rządu polskiego podpisało szereg organizacji, w tym Polskie Stowarzyszenie Zero Waste i WWF Polska.

Wprowadzenie systemu kaucyjnego pozwoli uniknąć kar

Reloop Platform zwraca uwagę, że za sprawą dyrektywy Unii Europejskiej i Rady Europy, do 2025 r. państwa członkowskie UE zobowiązane będą do zebrania 77% odpadów z tworzyw sztucznych, wprowadzonych do obiegu w danym roku. W 2029 r. poziom zbiórki powinien wzrosnąć do 90%. Zdaniem organizacji, jak najszybsze wprowadzenie jednolitego systemu selektywnej zbiórki, z wykorzystaniem systemu kaucyjnego, pozwoli uniknąć wielomilionowych kar nakładanych przez Unię Europejską.

Wprowadzenie systemu kaucyjnego – perspektywa dla Polski

W Polsce rocznie do obiegu trafia ponad 240 tys. ton butelek PET, które tylko w 50% poddawane są recyklingowi. Przy obecnych poziomach zbiórki opakowań po napojach z tworzyw sztucznych, gdyby dyrektywa obowiązywała już dziś, Polska musiałaby zapłacić około 110 mln euro kary za same plastikowe butelki – wyliczyła Reloop Platform.

Szacujemy, że w ciągu trzech lat od wprowadzenia systemu kaucyjnego, poziom zbiórki wszystkich odpadów w postaci opakowań po napojach może wzrosnąć nawet do 89%, uzyskalibyśmy zatem prawie 600 tysięcy ton czystego surowca do procesów recyklingu materiałowego – ocenia Anna Larsson, dyrektor ds. ekonomii cyrkularnej w Reloop Europe, organizacji non-profit, której celem jest działanie na rzecz promocji gospodarki w obiegu zamkniętym. I dodaje: – Wprowadzenie systemu opiera się na realizacji rozszerzonej odpowiedzialności producentów i nie wymaga dofinansowania podmiotów publicznych. Wprowadzenie efektywnego systemu kaucyjnego może więc uchronić zarówno środowisko, jak i budżet państwa.

Wprowadzenie systemu kaucyjnego elementem GOZ

Choć gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) głęboko przekształca modele biznesowe i stawia nowe wyzwania przed przedsiębiorcami, to przejście na ten model gospodarki może okazać się jedną z najkorzystniejszych transformacji, od czasu rewolucji przemysłowej – zauważa Reloop Platform. Wtórny obieg materiałów zapewnia samowystarczalność lokalnych rynków i umożliwia wzrost gospodarczy. Reloop powołuje się na badania, z których wynika, że UE mogłaby, dzięki przejściu na GOZ, zaoszczędzić 630 mld dolarów netto rocznie, czyli 3% PKB.

Koniecznie jest jak najszybsze rozpoczęcie konsultacji społecznych oraz otwarcie dialogu ze wszystkimi zainteresowanymi stronami w Polsce. Producenci, przetwórcy tworzyw sztucznych, organizacje ekologiczne, przedstawiciele firm zajmujących się zbiórką, sortowaniem i przetwarzaniem odpadów oraz samorządy mają wspólny interes w wypracowaniu odpowiednich rozwiązań w celu zminimalizowania sankcji ze strony Unii Europejskiej – mówi Robert Szyman, dyrektor generalny Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych.

Wprowadzenie systemu kaucyjnego z olbrzymim poparciem

Badania opinii wykazały olbrzymie poparcie dla takiego modelu zbiórki w Polsce, a zdaniem polskich producentów system kaucyjny jest niezbędny dla wykonania zobowiązań dyrektyw UE. Polscy przedsiębiorcy oczekują na konkretne decyzje ze strony rządzących. Wykorzystywanie przez przemysł materiałów z recyklingu nie jest już tylko kwestią wizerunku marek, a konkretną strategią biznesową, która w obliczu wyczerpywanych surowców naturalnych staje się przyszłością. Jednak bez efektywnego systemu depozytowego niemożliwe jest zamknięcie obiegu opakowań i ograniczenie wpływu tworzyw sztucznych na środowisko. Ponadto niewydolny system selektywnego zbioru odpadów przyczynia się do zwiększenia kar ze strony Unii Europejskiej – podkreśla Reloop.

Systemy kaucyjny w Unii Europejskiej

W Danii, Niemczech czy Finlandii poziomy zbiórki opakowań w systemie kaucyjnym przekraczają 85% – podaje Reloop. Według organizacji, dobrym przykładem jest również Litwa, w której to rozwiązanie wprowadzone w 2016 r. pozwoliło osiągnąć pokaźny wynik, który dziś utrzymuje się na w granicach 92%. Dyrektywa UE w sprawie produktów jednorazowego użytku wprost rekomenduje systemy kaucyjne, jako sposób na sprostanie wyzwaniu związanemu z zanieczyszczeniem środowiska tworzywami sztucznymi. Dzięki doświadczeniom krajów europejskich wiemy, że obowiązujący w nich mechanizm kaucyjnej zbiórki w skuteczny sposób realizuje podstawowy cel dyrektywy UE – zmniejszenie wpływu jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. Na podstawie działań innych krajów w tym zakresie, można także łatwo wyciągnąć wnioski i wykorzystać to w Polsce, np. w kontekście ustanowienia odpowiedniej kwoty kaucji. W Szwecji, dzięki systemom kaucyjnym, obieg butelek z tworzywa PET został już zamknięty. Na etapie wdrażania tego sytemu są również m.in. Anglia, Szkocja i Portugalia oraz Łotwa – dodaje Reloop.

Ze stanowiskiem w sprawie systemu kaucyjnego w Polsce z pełną listą sygnatariuszy można zapoznać się w Internecie.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny