Wpis instalacji komunalnej

Wpis instalacji komunalnej na listę marszałka a jej ujęcie w WPGO

Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2019 r. poz. 1579 – dalej określana jako nowela) zniesiono obowiązek regionalizacji w gospodarowaniu odpadami. Wskutek tego zmianie uległa także definicja legalna regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK). Pojawił się także nowy element, jakim jest wpis instalacji komunalnej na listę marszałka.

Co to jest instalacja komunalna?

Zgodnie ze znowelizowanym art. 35 ust. 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DzU z 2019 r. poz. 701), instalacją komunalną jest „instalacja do przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych lub pozostałości z przetwarzania tych odpadów, określona na liście, o której mowa w art. 38b ust. 1 pkt 1, spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki, o której mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, lub technologii, o której mowa w art. 143 tej ustawy, zapewniająca:

1) mechaniczno-biologiczne przetwarzanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i wydzielanie z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku, lub

3) składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych.”.

Zgodnie z przepisem przejściowym, dotychczasowe RIPOK-i w postaci instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) i składowiska odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, stały się „instalacjami komunalnymi”, w rozumieniu art. 35 ust. 6 ustawy o odpadach. Z grona instalacji komunalnych całkowicie wykluczono, posiadające jeszcze przed zmianą status RIPOK-u, instalacje do przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów.

Uchylenie artykułów 38 i 38a ustawy o odpadach

Wśród szeregu zmian na uwagę zasługuje uchylenie przez ustawodawcę art. 38 ustawy o odpadach, który uprzednio stanowił dla sejmiku województwa podstawę do podjęcia, będącej aktem prawa miejscowego, uchwały w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami (uchwała wykonawcza). Uchwała ta, realizując zapisy wojewódzkiego planu gospodarki odpadami (WPGO), zarówno określała regiony gospodarki odpadami komunalnymi, jak i stanowiła wykaz RIPOK-ów w poszczególnych regionach województwa. Od ujęcia danego RIPOK-u (funkcjonującego lub planowanego) w WPGO zależało następnie ujęcie go w uchwale wykonawczej.

Z punktu widzenia podmiotów prowadzących instalacje do zagospodarowania odpadów, szczególnego znaczenia nabiera uchylenie art. 38a ustawy o odpadach, który uzależniał uzyskanie określonego rodzaju decyzji inwestycyjnych od ujęcia danej instalacji w WPGO, często uniemożliwiając powstanie bądź rozwój określonych instalacji. Przepis ten stanowił, że „Jeżeli instalacja, przeznaczona do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, nie została ujęta w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, odmawia się wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia na budowę, pozwolenia zintegrowanego lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów w tej instalacji”.

W uzasadnieniu do projektu noweli wskazywano m.in., że uchylenie art. 38a ustawy o odpadach „Ułatwi /…/ powstawanie instalacji, natomiast od ujęcia w wojewódzkim planie gospodarki odpadami będzie zależała możliwość finansowania ze środków publicznych. W związku z uchyleniem art. 38a wprowadzono art. 38b, regulujący proces prowadzenia w Biuletynie Informacji Publicznej listy instalacji komunalnych i ich uzupełniania przez marszałków województw (funkcjonujących na terenie danego województwa instalacji spełniających wymagania dla instalacji komunalnych)” – druk nr VIII. 3495.

Wpis instalacji komunalnej na listę marszałka na pisemny wniosek

Konsekwencją powyższych zmian, jak wskazano w przywołanym fragmencie uzasadnienia do noweli, było nałożenie na marszałków województw obowiązku prowadzenia w BIP-ie listy funkcjonujących, a także planowanych do budowy, rozbudowy lub modernizacji, instalacji komunalnych. Zgodnie z art. 38b ustawy o odpadach, „Marszałek województwa w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzi listę:

1) funkcjonujących instalacji spełniających wymagania dla instalacji komunalnych, które zostały oddane do użytkowania i posiadają wymagane decyzje pozwalające na przetwarzanie odpadów, o których mowa w art. 35 ust. 6;

2) instalacji komunalnych planowanych do budowy, rozbudowy lub modernizacji.”.

Lista ta jest aktualizowana na bieżąco, a wpisu dokonuje się na pisemny wniosek prowadzącego „instalację komunalną”, do którego (w odniesieniu do instalacji funkcjonującej) dołącza się dokumenty potwierdzające zakończenie budowy i oddanie do użytkowania instalacji komunalnej oraz kopię zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego przetwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego przetwarzanie odpadów w tej instalacji.

Podobieństwo do wpisu RIPOK-u do uchwały wykonawczej

Należy zauważyć, że uzyskanie wpisu na listę marszałka przebiega w istocie podobnie jak wcześniejsza procedura uzyskania wpisu instalacji (jeszcze jako RIPOK) do uchwały wykonawczej. Na gruncie uchylonego art. 38 ustawy o odpadach, dokonanie zmiany uchwały (w przypadku zakończenia budowy i oddania do użytkowania RIPOK-u) następowało również na wniosek prowadzącego instalację, do którego dołączać należało dokumenty potwierdzające zakończenie budowy i oddanie RIPOK-u do użytkowania, przeprowadzenie kontroli przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska (WIOŚ) oraz kopię zezwolenia na przetwarzanie odpadów w instalacji lub pozwolenia zintegrowanego.

Wpis instalacji komunalnej na listę marszałka – czy jest uzależniony od uwzględnienia w WPGO?

O ile uwzględnienie danego RIPOK-u w uchwale wykonawczej zależało w pierwszej kolejności od faktu uprzedniego ujęcia takiej instalacji (jako funkcjonującej lub planowanej) w zapisach WPGO, o tyle ustalenia wymaga, czy po zmianach wprowadzonych nowelą ujęcie instalacji komunalnej na liście marszałka analogicznie pozostaje zależne od jej wcześniejszego uwzględnienia w WPGO. Ustalenie ewentualnej zależności między tymi dokumentami jest kluczowe z punktu widzenia zarówno ustawowego wymogu kierowania odpadów [np. niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych] do „instalacji komunalnej”, ujętej na liście marszałka, jak i podejmowania działań zmierzających do budowy nowej czy rozbudowy istniejącej instalacji komunalnej.

Z punktu widzenia uchylenia przez ustawodawcę art. 38a ustawy o odpadach, należałoby uznać, że nieujęcie instalacji w WPGO nie będzie stanowiło przeszkody do uzyskania wymaganych zezwoleń i zrealizowania inwestycji, a następnie uzyskania wpisu na listę instalacji komunalnych prowadzoną przez marszałka.

Należy także wskazać, iż – zgodnie z art. 35 ust. 4 pkt 2 ustawy o odpadach – WPGO zwierają także wskazanie „instalacji komunalnych” na obszarze województwa.

Najpierw Wpis instalacji komunalnej na listę marszałka a dopiero później ewentualne ujęcie w WPGO

Biorąc pod uwagę definicję legalną pojęcia „instalacji komunalnej” i sprecyzowania, że jest to (m.in.) instalacja „określona na liście, o której mowa w art. 38b ust. 1 pkt 1”, uznać by należało, że w pierwszej kolejności powinien następować wpis danej instalacji na listę marszałka (w oparciu o wniosek i jego załączniki), a w dalszej kolejności instalacja, jako taka, winna być ujęta w wojewódzkim planie gospodarki odpadami. Uwzględniając powyższe, należy zatem uznać, że uzyskanie wpisu na liście instalacji komunalnych prowadzonej przez marszałka nie jest uzależnione od wcześniejszego ujęcia takiej instalacji w zapisach WPGO, a sytuacja jest raczej odwrotna.

Stanowisko zbieżne z powyżej prezentowanym zajmuje także Minister Klimatu, wskazując, że wpis instalacji komunalnej na listę marszałka nie jest uzależniony od wcześniejszego uwzględnienia tej instalacji w WPGO. Zdaniem Ministra Klimatu, „podmiot, który zamierza wybudować instalację komunalną może ubiegać się o wpis na listę prowadzoną przez marszałka jako instalacja planowana, uzyskać wymagane prawem zezwolenia, a po zakończeniu inwestycji uzyskać wpis na listę marszałka dla instalacji funkcjonującej, bez względu na to, czy instalacja została wcześniej ujęta w wpgo” (Odpowiedź Ministra Klimatu z 25.03.2020 r. na interpelację poselską, znak: DGO.IV.050.3.2020.KR).

Nie sposób odmówić słuszności tak zajętemu stanowisku i twierdzeniu, że WPGO jest dokumentem o charakterze planistycznym, a uwzględnienie określonej instalacji w planie inwestycyjnym, stanowiącym załącznik do WPGO, jest wyłącznie warunkiem uzyskania dofinansowania budowy, rozbudowy czy modernizacji instalacji ze środków Unii Europejskiej lub funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a nie warunkiem wpisu na listę instalacji komunalnych prowadzoną przez marszałka województwa.

fot. na otwarcie sozosfera.pl

Śródtytuły od redakcji

Artykuł powstał w ramach współpracy z Kancelarią Prawną Dr Krystian Ziemski & Partners

reklama

reklama

partner portalu

reklama

reklama

reklama

 

reklama