Wpis do BDO

Wpis do BDO – coraz mniej czasu

Od 1 stycznia 2020 r. przedsiębiorców czeka cyfryzacja w obszarze ewidencjonowania odpadów oraz sprawozdawczości związanej z gospodarowaniem odpadami. Cały obieg dokumentów będzie odbywał wyłącznie w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Jak zaznacza Instytut Ochrony Środowiska (IOŚ), przedsiębiorcy, którzy wytwarzają odpady inne niż komunalne, transportujący oraz przetwarzający odpady muszą być zarejestrowani w Rejestrze-BDO. Wpisowi podlegają również podmioty wprowadzające na terytorium Polski opakowania, produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, a także pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań.

Wpis do BDO – kto nie musi się wpisywać?

Są jednak podmioty, które nie muszą się rejestrować w BDO. Należą do nich osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, wykorzystujące odpady na potrzeby własne (mieści się tu np. wykorzystanie gruzu, betonu z rozbiórek i remontów do utwardzania powierzchni lub budowy fundamentów). Wpisowi do BDO nie podlegają także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub przedsiębiorcy, którzy w ramach prowadzonej działalności wytwarzają jedynie odpady o składzie i charakterze odpadów komunalnych i objęci są systemem odbioru odpadów komunalnych (np. drobne usługi, działalność administracyjno-biurowa, zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, o ile nie wytwarzają np. odpadów niebezpiecznych). Z obowiązku zwolnieni są również władający powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe, a także prowadzący inną działalność niż gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami (tzw. nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów), np., systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, w tym zbieranie nakrętek podczas akcji charytatywnych. Obowiązku wpisu do BGO nie mają również transportujący wytworzone przez siebie odpady; np. właściciel nieruchomości transportujący skoszoną trawę do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK-u). Także rolnicy gospodarujący na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha są zwolnieni z obowiązku wpisu do BDO, o ile nie podlegają wpisowi z tytułu innej działalności, np. rolnicy, którzy uprawiają pszenicę na powierzchni 50 ha. Ponadto w Bazie nie muszą rejestrować się przedsiębiorcy, którzy będą wytwarzać tylko odpady, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji o kodach i w ilościach wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

Pamiętać o numerze rejestrowym!

Przedsiębiorcy muszą również pamiętać, że mają obowiązek umieścić swój numer z Rejestru-BDO na dokumentach związanych z działalnością dotyczącą gospodarki odpadami, m.in.: na fakturach VAT, paragonach, sprawozdaniach, kartach przekazania odpadów oraz ewidencji odpadów. Za brak takiego numeru grozi kara – przypomina IOŚ i dodaje, że podmioty, które mają obowiązek rejestracji samodzielnej, a jeszcze się nie zarejestrowały, mają ostatnią chwilę, aby złożyć odpowiedni wniosek. W przeciwnym razie po 1 stycznia 2020 r. nie będą mogły korzystać z bazy i jej nowych modułów – nie będą więc mogły legalnie prowadzić działalności.

Zmianie ulegnie również funkcjonowanie samego Rejestru-BDO, ponieważ wszystkie wnioski o wpis, aktualizację danych lub wykreślenie będą składane tylko za pośrednictwem elektronicznych formularzy dostępnych w bazie, które po autoryzacji przez Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej zostaną przekazane do rozpatrzenia przez odpowiedni urząd marszałkowski.

Zadaniem Bazy danych o odpadach jest rzeczywista ochrona środowiska. Dzięki BDO organy kontroli będą mogły analizować zgodność faktycznie prowadzonej przez podmiot działalności w zakresie gospodarki odpadami, z zakresem zadeklarowanym w Rejestrze-BDO. Od stycznia trudniej będzie uciec w szarą strefę – powiedział Krystian Szczepański, dyrektorIOŚ.

Wpis do BDO – przydatne funkcje bazy

Jak zaznacza IOŚ, funkcjami BDO przydatnymi dla przedsiębiorców będzie m.in. możliwość sprawdzenia on-line, w jakim zakresie dany podmiot prowadzi działalność dotyczącą gospodarki odpadami. Według Instytutu, to szczególnie istotne, przy zawieraniu umów z nowymi kontrahentami. Ponadto cyfrową kartę przekazania odpadu (KPO) będzie można zaplanować 30 dni wcześniej. Po zatwierdzeniu będzie ona widoczna w systemie i zawierała informacje m.in. o rodzaju i ilości przewożonych odpadów, planowanej dacie i godzinie transportu oraz o miejscu, do którego należy dostarczyć odpady. Podmiot transportujący podczas przewożenia odpadów będzie mógł posiadać, np. w telefonie, wygenerowane potwierdzenie KPO lub karty przekazania odpadów komunalnych (KPOK) do okazywania w trakcie kontroli. Generując takie potwierdzenie, transportujący odpady potwierdzi, że zdaje sobie sprawę z tego, co przewozi. Dopiero po tej czynności transport z odpadami może wyjechać od przekazującego.

Możliwa integracja oprogramowania z BDO

Duże przedsiębiorstwa, które zainwestowały w oprogramowanie do ewidencji odpadów, w tym do wystawiania KPO mogą dokonać jego integracji z BDO przez API BDO. Dzięki temu ewidencja odpadów będzie mogła być prowadzona w dotychczas wykorzystywanym systemie, z jednoczesnym zapisem danych w BDO. Podmioty, które nie posiadają oddzielnego oprogramowania do prowadzenia ewidencji odpadów, będą mogły korzystać z Bazy przez przeglądarkę internetową.

Eksperci IOŚ, którzy tworzą system BDO zapewniają, że podczas prac położono duży nacisk na wygodę i intuicyjność interfejsu systemu. W II połowie 2019 r. Instytut przeprowadził szereg darmowych szkoleń z obsługi BDO dla ponad 9000 osób. Od 16 grudnia br. działa wersja produkcyjna Bazy, dzięki której przedsiębiorcy mogą się zapoznać z większością funkcjonalności systemu startującego 1 stycznia 2020 r. – zaznacza IOŚ.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama

partner merytoryczny