WPGO

WPGO dla Województwa Mazowieckiego nieważne!

10 października 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (WSA) swym rozstrzygnięciem (sygn. akt IV SA/Wa 837/17) oddalił skargę Województwa Mazowieckiego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego stwierdzającego nieważność Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami 2022. (WPGO).

Dla przypomnienia, 19 grudnia 2016 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2022. W toku postępowania nadzorczego, Wojewoda Mazowiecki uznał, że wspomniana uchwała podjęta została z istotnym naruszeniem prawa. W efekcie 26 stycznia br. wydał on rozstrzygnięcie nadzorcze, w którym stwierdził nieważność dwóch uchwał Sejmiku: zarówno w sprawie przyjęcia WPGO, jak i wykonania tego Planu. W wydanym rozstrzygnięciu Wojewoda wytknął organom samorządu województwa szereg naruszeń procedury przy uchwalaniu WPGO, a w szczególności podkreślił nieprawidłowość przeprowadzenia konsultacji społecznych.

Mazowieckie WPGO – marszałek się broni

Z podniesionymi przez Wojewodę zarzutami nie zgodziły się władze samorządowe województwa, konsekwencją czego było złożenie przez Marszałka Województwa skargi na akt nadzoru do sądu administracyjnego. Zarzucono w niej Wojewodzie m.in. podjęcie rozstrzygnięcia z naruszeniem obowiązującej procedury. Zdaniem Samorządu Województwa, Wojewoda nie był w stanie dokonać oceny zgodności z prawem WPGO w pełnym zakresie, ponieważ nie dysponował całym materiałem dowodowym. Kolejnym z zarzutów, podniesionym w skardze, było to, że Wojewoda nie zawiadomił władz województwa o wszczętym postępowaniu nadzorczym, w związku z czym strona skarżąca nie wiedziała, jakich nieprawidłowości w trakcie uchwalania WPGO dopatrzył się organ nadzoru. Akt wydany przez Wojewodę nie zawierał również – zdaniem Marszałka – uzasadnienia prawnego i faktycznego. W skardze podkreślano także, że uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie WPGO podjęta została zgodnie z wymogami stawianymi zarówno przez prawo krajowe, jak i przez implementowane do polskiego porządku prawnego dyrektywy i rozporządzenia Unii Europejskiej. Wskazywano również, że w stosunku do wojewódzkich planów gospodarki odpadami uchwalonych dla innych województw, podejmowanych w analogicznej procedurze co WPGO dla Mazowsza, organy nadzorcze nie dostrzegły uchybień, jakich Wojewoda Mazowiecki dopatrzył się w przedmiotowej sprawie.

W złożonej skardze akcentowano także bezzasadność zarzutu nieponowienia konsultacji społecznych przy kolejnych projektach Planu, wskazując, że ustawa o odpadach nie stawia takiego wymogu. Zdaniem samorządu województwa, konsultacje przebiegały prawidłowo, a przedsiębiorcy mieli możliwość wypowiedzenia się w formie ankiety co do postanowień Planu jeszcze przed jego publicznym wyłożeniem. Uchwalone WPGO jest, zdaniem Województwa, zgodne z obowiązującym porządkiem prawnym, a obecny kształt Planu wynika z uwzględnionych uwag, zgłaszanych po jego publicznym wyłożeniu.

Iluzoryczne konsultacje WPGO

W odpowiedzi na skargę, Wojewoda wniósł o jej oddalenie, podtrzymując zarzuty wskazane w rozstrzygnięciu nadzorczym. Organ ten wskazał m.in., że przeprowadzanie ponownych konsultacji społecznych, po zmianach wprowadzanych do Planu, było konieczne, co wynika z regulacji zawartych w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Wojewoda podkreślił, że aby konsultacje społeczne spełniły swoje zadanie, niedopuszczalne jest jednorazowe wyłożenie dokumentu, który został następnie kilkakrotnie zmieniony. Zdaniem Wojewody, udział społeczeństwa w rozpatrywanej sprawie był w istocie iluzoryczny.

W rezultacie rozpoznania sprawy, WSA w Warszawie oddalił skargę Samorządu Województwa na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego, stwierdzające nieważność uchwały w sprawie przyjęcia WPGO. Sąd poparł argumentację prezentowaną w sprawie przez Wojewodę Mazowieckiego, akcentując w szczególności, iż przeprowadzenie konsultacji społecznych w toku procedowania nad kształtem WPGO wynika z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Partycypacja publiczna w tego rodzaju postępowaniach gwarantowana jest ponadto przez przepisy Konstytucji RP. Prezentując ustne motywy rozstrzygnięcia, Sąd zaznaczył, że w dokumentach planistycznych, takich jak programy i plany gospodarki odpadami, wymagana jest procedura udziału społeczeństwa. Nieponowienie konsultacji społecznych w stosunku do poczynionych zmian w treści Planu, stanowi, zdaniem Sądu, poważne uchybienie ze strony organu uchwałodawczego województwa.

Wstrzymane wykonanie WPGO

Powyższy wyrok nie jest prawomocny, a zatem los mazowieckiego WPGO nie został jeszcze definitywnie przesądzony. Wszystko zależy od dalszego działania Samorządu Województwa, tj. złożenia bądź nie skargi kasacyjnej od wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zaznaczyć trzeba, iż do czasu uprawomocnienia się zapadłego wyroku wykonanie WPGO pozostaje wstrzymane, co nie pozostaje bez wpływu na funkcjonujący w województwie system gospodarki odpadami, sytuację przedsiębiorców prowadzących bądź zamierzających prowadzić działalność w tej dziedzinie czy inwestować w instalacje do przetwarzania odpadów na terenie Mazowsza, a także na pozyskiwanie środków finansowych na realizację planowanych inwestycji w przedmiotowym obszarze. Należy się spodziewać, iż w niedalekiej przyszłości okaże się także, na ile prezentowane przez WSA w Warszawie stanowisko wpłynie na sytuację wojewódzkich planów gospodarki odpadami w innych województwach.

Joanna Kostrzewska

Joanna Kostrzewska

radca prawny, Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp.k. w Poznaniu
e-mail: Joanna.Kostrzewska@ziemski.com.pl

Marta Warzańska

Marta Warzańska

asystent, Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp.k. w Poznaniu
e-mail: ziemski@ziemski.com.pl

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama

partner medialny

partner medialny