WPGO

WPGO dla Dolnego Śląska unieważnione

17 października 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (WSA) stwierdził nieważność uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego (WPGO).

Uchwałę zaskarżyła jedna z firm, a WSA stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w całości i zasądził na rzecz strony skarżącej kwotę 780 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Jak można przeczytać w uzasadnieniu do wyroku, „Sąd orzekając w niniejszej sprawie uznał, że wniesienie skargi było dopuszczalne, bowiem ustalenia Planu, są wiążące przy przyjmowaniu uchwały wykonawczej (art. 38 ust. 4 ustawy o odpadach z 2012 r.). Jednocześnie postanowienia Planu są wiążące przy wydawaniu decyzji związanych np. z reglamentacją gospodarowania odpadami (art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy o odpadach), czy też zezwolenia zintegrowanego, o którym mowa w art. 186 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.”.

Jednak podstawą do uznania nieważności WPGO stały się błędy proceduralne, a nie kwestie merytoryczne, na które powoływała się skarżąca firma.

WPGO unieważnione z przyczyn proceduralnych

Jak zaznaczył WSA, radni Sejmiku nie mieli dość czasu by zapoznać się ze zmianami wprowadzonymi do projektu WPGO. Oto bowiem posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwołano na wniosek Przewodniczącego Sejmiku w trakcie trwania sesji Sejmiku i odbyło się ono w jej trakcie. Posiedzenie Komisji trwało kilkanaście minut a dotyczyło zapoznania się z poprawkami, jakie 21 grudnia 2016 r. do zmienionego dzień wcześniej przez Zarząd Województwa projektu WPGO zgłosiło Ministerstwo Środowiska.

Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał zatem, że nie było możliwe spełnienie wymogu § 40 ust. 4 Statutu Sejmiku, który określa, że członkom właściwych komisji materiały stanowiące przedmiot ich pracy należy przedłożyć z trzydniowym wyprzedzeniem. WSA podkreśla, że naruszenie tego przepisu postrzegać należy w kategoriach istotnego naruszenia procedury poprzedzającej podjęcie zaskarżonej uchwały, która mogła mieć wpływ na treść merytoryczną zaskarżonej uchwały. „Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami jest aktem nie tylko obszernym objętościowo ale przed wszystkim zawierającym treści specjalistyczne i skomplikowane, co powoduje, iż niemożliwym jest aby w kilkanaście minut komisja mogła rzetelnie zapoznać się z poprawkami ministra, a także z uprzednio wprowadzonymi zmianami przez Zarząd Województwa do WPGO i w końcowym etapie miała stosowny czas na refleksję nad przyjętymi zmianami, i w konsekwencji wydaniem właściwej opinii” – czytamy w uzasadnieniu orzeczenia Sądu.

Sąd administracyjny podkreślił również, że w sytuacji wprowadzenia zmian do treści WPGO na dzień przed sesją Sejmiku i doręczenia radnym drogą elektroniczną 21 grudnia 2016 r. zawiadomienia o wprowadzonych do Planu zmianach, naruszono w sposób istotny przepis § 43 ust. 2 w zw. z ust. 1 Statutu. „Z treści protokołu z sesji wynika, że niektórzy radni dowiedzieli się o zaistniałych zmianach do WPGO dopiero na sesji Sejmiku, co mogło uniemożliwić im aktywny udział w debacie nad uchwalaniem zmienionego Planu. Naruszenie § 43 ust. 2 Statutu mogło mieć zatem wpływ na treść podjętej uchwały.” – przekonuje WSA.

Sąd stwierdził zatem kwalifikowane naruszenie procedury poprzedzającej podjęcie zaskarżonej uchwały, co stało się przyczynkiem do unieważnienia zaskarżonej uchwały w całości. Jednocześnie WSA zaznaczył, że rozpoznanie zarzutów dotyczących kwestii merytorycznych odnoszących się do zawartości WPGO byłoby przedwczesne.

Orzeczenie WSA jest nieprawomocne.

Na podstawie orzeczenia.nsa.gov.pl

fot. sozosfera.pl

reklama

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama

partner medialny

partner medialny