WPGO 2025

WPGO 2025 dla Wielkopolski – projekt przyjęty przez zarząd województwa

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (UMWW) poinformował, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 820/2019 z 6 czerwca 2019 r. przyjął projekt „Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym” (WPGO 2025).

Projekt WPGO 2025 dla Wielkopolski do opiniowania i konsultacji

Jak zaznacza UMWW, projekt ten jest obecnie poddawany opiniowaniu przez organy wykonawcze gmin, związków międzygminnych oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. Dokument ten wraz prognozą oddziaływania na środowisko zostanie także poddany strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. W jej ramach podlegać będzie również opiniowaniu oraz procedurze zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w opracowaniu tegoż dokumentu.

W Projekcie WPGO 2025 zwrócono uwagę, że potrzeba opracowania tego dokumentu była zgłaszana m.in. przez regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK-i). Ich głos związany był ze stale wzrastającymi strumieniami odpadów trafiającymi do tych instalacji. Do tych głosów dołączyły się także wnioski gmin dotyczące ujęcia w WPGO 2025 nowych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK-ów).

Stąd też właśnie Zarząd Województwa Wielkopolskiego postanowił zainicjować prace nad aktualizacją „Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym”.

Główne obszary zmian w projekcie planu obejmują zatem weryfikację prognoz zmian ilości zbieranych i odbieranych odpadów komunalnych w latach 2017 – 2030. Zmiany te dotyczą także dostosowania mocy przerobowych RIPOK-ów do ewidencjonowanego i prognozowanego wzrostu ilości odpadów komunalnych. Z projektem WPGO 2025 można się zapoznać na stronie BIP UMWW (doc. 5 MB).

Na podstawie www.umww.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

partner portalu

reklama

reklama

reklama