Walka z naruszeniami odpadowymi

Walka z naruszeniami odpadowymi – wstrzymanie działalności

Dokonując zmiany w Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, zawarto w niej zapisy dotyczące wstrzymania działalności w dwóch przypadkach prowadzenia działalności polegającej na gospodarowaniu odpadami. Pierwszy z nich dotyczy braku wymaganych zezwoleń, drugi zaś – funkcjonowania z naruszeniem określonych w zezwoleniu warunków. Kompetencje w zakresie wstrzymania działalności przypisano Inspekcji Ochrony Środowiska, która została w ostatnim czasie wzmocniona w obszarze kompetencyjnym, celem ograniczania nielegalnych działań w ochronie środowiska.

Brak zezwolenia lub jego naruszenie

W art. 32 ust. 1a ustawy o odpadach zapisano, że wojewódzki inspektor ochrony środowiska (WIOŚ) wstrzymuje, w drodze decyzji, działalność posiadacza odpadów, w przypadku gdy posiadacz ten zbiera lub przetwarza odpady, bez wymaganego zezwolenia na zbieranie lub na przetwarzanie odpadów.

Z kolei w art. 32 ust. 1b ustawy o odpadach ustalono, że jeżeli w ciągu trzech lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym decyzja o wymierzeniu administracyjnej kary pieniężnej za naruszenie polegające na gospodarowaniu odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem na zbieranie lub na przetwarzanie odpadów stała się ostateczna) posiadaczowi odpadów została wymierzona po raz drugi administracyjna kara pieniężna za ww. naruszenia, WIOŚ wstrzymuje, w drodze decyzji, działalność tego posiadacza odpadów.

Wstrzymanie działalności – procedura

Postępowanie w sprawie wydania ww. decyzji wszczyna się z urzędu.

W drugim omawianym przypadku na wniosek posiadacza odpadów WIOŚ może, w drodze postanowienia, określić termin usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, zawieszając na ten czas postępowanie. Termin ten nie może być jednak dłuższy niż rok od dnia doręczenia postanowienia. W razie nieusunięcia nieprawidłowości w określonym terminie, WIOŚ wstrzymuje, w drodze decyzji, działalność posiadacza odpadów w zakresie, o którym mowa w art. 32 ust. 1b, związaną z gospodarowaniem odpadami.

W decyzji o wstrzymaniu działalności określa się termin wstrzymania działalności, uwzględniając potrzebę bezpiecznego dla środowiska zaprzestania wykonywania działalności w sposób, o którym mowa w drugim omawianym przypadku. Termin wstrzymania działalności nie może być dłuższy niż rok od dnia doręczenia decyzji o wstrzymaniu działalności.

Słowem zakończenia

Inspekcja Ochrony Środowiska od 1 stycznia 2019 r. zostanie wzmocniona kadrowo setkami nowych etatów, a także dodatkowymi środkami finansowymi z budżetu państwa. W związku z tym wprowadzony zostanie zmianowy tryb pracy wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska. Ma to pozwolić m.in. na walkę z „szarą strefą”, a tym samym – z wynaturzeniami w gospodarce odpadami. Oprócz tego dodanie nowych uprawnień wzmacnia wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska kompetencyjnie, czego przykładem są uprawnienia do wstrzymania działalności wówczas, gdy podmioty zbierają lub przetwarzają odpady bez zezwolenia lub z jego naruszeniem. Warto także dodać, że w obu przypadkach wstrzymania działalności decyzje podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

reklama

reklama

partner portalu

reklama

reklama

reklama

 

reklama