W Szczecinie m.in. inflacyjna regulacja stawek opłat

Między innymi inflacyjna regulacja stawek opłat za odbiór śmieci, a także program ochrony środowiska tego dotyczy część uchwał, którymi zajęli się radni podczas minionej sesji Rady Miasta Szczecina.

Inflacyjna regulacja stawek opłat i inne zmiany w odpadach

Jak podał Urząd Miasta Szczecin (UM), radni zadecydowali o przyjęciu pakietu tzw. uchwał śmieciowych. Jednym z jego elementów jest inflacyjna regulacja stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych, do poziomu inflacji. Ustalono stawki w wysokości 9,3 zł za 1 m3 zużytej wody (dla zabudowy wielorodzinnej) oraz 105 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego (zabudowa jednorodzinna) oraz ich dwukrotności, jeśli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku segregacji śmieci – wskazuje UM. Zgodnie z nowelizacją Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach zmienione zostały również stawki za pojemnik dla nieruchomości niezamieszkanych, tak aby odpowiadały cenom rynkowym – dodaje magistrat.

Kolejne uchwały wprowadziły natomiast zmiany w zakresie usług świadczonych w ramach systemu gospodarowania odpadami. Ze względu na obowiązek wyposażenia nieruchomości w brązowe pojemniki i odbiór bioodpadów u źródła, zrezygnowano ze świadczenia tej samej usługi w systemie kontenerowym. Zmodyfikowano również zapisy dotyczące częstotliwości odbioru odpadów wielkogabarytowych. Teraz w zabudowie jednorodzinnej będą one wykonywane dwa razy w roku, a w wielorodzinnej – 12 razy w roku. Jednocześnie magistrat wskazuje, że mieszkańcy nadal mogą bez ograniczeń przywozić odpady gabarytowe do ekoportów. Doprecyzowano natomiast zasady przyjmowanych w ekportach odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z gospodarstw domowych – dwa razy rocznie po 200 kg.

Regulacja stawek opłat to nie wszystko! Są także porozumienia międzygminne

Zatwierdzone zostało również podpisanie porozumień międzygminnych z Policami i Stargardem. Dzięki temu do tamtejszych instalacji trafiać będą bioodpady ze Szczecina, natomiast odpady z tych gmin będą spalane w szczecińskim Ecogeneratorze. Rozwiązanie to daje realne oszczędności w stosunku do stawek zaproponowanych w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów przez podmioty prywatne, na poziomie ok. 2 mln zł – wylicza UM i podkreśla, że wszystkie zaproponowane rozwiązania mają na celu optymalizację funkcjonowania systemu oraz jego zbilansowanie i są konieczne ze względu m.in. na stale rosnące koszty oraz ilości odbieranych odpadów.

Program ochrony środowiska

Podczas sesji przyjęty został również Program Ochrony Środowiska Miasta Szczecin na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2025-2028.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama