wzrośnie „opłata śmieciowa”

W Świdnicy wzrośnie „opłata śmieciowa”

Rośnie ilość opadów odbieranych od mieszkańców, a co za tym idzie koszty ich odbioru. W 2020 r. z nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkanych położonych w Świdnicy odebrano łącznie 24 648,91 ton odpadów komunalnych, natomiast w 2019 r. było to 22 311,96 ton odpadów – wskazuje Urząd Miejski w Świdnicy (UM). Magistrat dodaje, że obserwuje się również znaczny wzrost ilości odpadów gromadzonych w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). W 2019 r. było to ponad 354 tony, a w 2020 r. – powyżej 434 ton odpadów odebranych od mieszkańców. Samorządy muszą pokryć koszty ich wywozu i zagospodarowania środkami pozyskanymi od mieszkańców. Nie mogą dokładać do tego z innych wpływów budżetowych, na co uwagę zwracają regionalne izby obrachunkowe. W efekcie tego zjawiska, Świdnica, podobnie jak inne samorządy, zmuszona została do opracowania nowych stawek tzw. opłaty śmieciowej, które w formie uchwały zostały przedstawione radnym. Podczas sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w miniony piątek (28 maja) uchwała została przyjęta. Za głosowało 14 radnych, a przeciw dziewięciu. W efekcie ich decyzji w Świdnicy wzrośnie „opłata śmieciowa”.

Dlaczego w Świdnicy wzrośnie „opłata śmieciowa”?

Obserwowane w całym kraju podwyżki opłat za gospodarowanie odpadami wynikają nie tylko ze wzrostu kosztów za ich odbiór, ale również z braku rynków zbytu na surowce wtórne pozyskiwane w ramach selektywnej zbiórki i w instalacjach, a przede wszystkim z przerzucenia kosztów gospodarki odpadami jedynie na mieszkańców, poprzez zwolnienie z odpowiedzialności finansowej producentów opakowań i produktów w opakowaniach – przekonuje świdnicki magistrat. Jak zaznacza UM, istotny wpływ na podwyżki ma także tzw. opłata środowiskowa, ustalana w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego ds. środowiska. W 2017 r. wynosiła ona 120 zł, w 2018 r. – 140 zł, w 2019 r. już 170 zł, a w tym roku wynosi aż 270 zł za tonę odpadów! – podkreśla magistrat.

Ponadto wzrost cen gospodarowania odpadami, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, wynika z zakazu importu odpadów wprowadzonego przez Chiny, które wcześniej były największym światowym odbiorcą odpadów z papieru i plastiku – dodaje UM.

Na każdym etapie zagospodarowywania odpadów wpływ na koszty mają także ostatnie wzrosty płacy minimalnej, cen paliwa i energii elektrycznej. Elementy te przekładają się na znaczący wzrost opłat za zagospodarowanie odpadów przekazywanych do instalacji, w których są przetwarzane – wyjaśnia magistrat.

W Świdnicy wzrośnie „opłata śmieciowa”. Jakie będą nowe stawki?

Wszystkie te przyczyny spowodowały konieczność wprowadzenia podwyżki „opłaty śmieciowej”. I tak w uchwale zapisano, że w gospodarstwie domowym po podwyżce mieszkaniec zapłaci miesięcznie 29 zł (dotychczas była to kwota 26 zł). Jeżeli właściciel  nieruchomości nie wypełni obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, to zapłaci trzykrotną wysokość stawki, czyli 87 zł miesięcznie (dotychczas była to kwota 78 zł) – wylicza UM.

W projekcie uchwały ustalono także miesięczne stawki opłaty za pojemnik lub worek na odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w wysokości:

 1. Pojemnik o pojemności 60 l – w wysokości 3,34 zł (dotychczas – 2,95 zł);
 2. Pojemnik o pojemności 120 l – w wysokości 6,69 zł (dotychczas – 5,91 zł);
 3. Pojemnik o pojemności 240 l – w wysokości 13,39 zł (dotychczas – 11,82 zł);
 4. Pojemnik o pojemności 660l – w wysokości 36,83 zł (dotychczas – 32,50 zł);
 5. Pojemnik o pojemności 1100 l – w wysokości 61,40 zł (dotychczas – 54,17 zł);
 6. Pojemnik o pojemności 7000 l – w wysokości 390,72 zł (dotychczas – 344,71 zł);
 7. Worek o pojemności 120 l – w wysokości 19,19 zł (dotychczas – 16,93 zł).

Podwyższona stawka opłaty za brak segregacji

Podwyższona stawka opłaty za pojemnik lub worek na odpady komunalne, jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wynosić będzie:

 1. Pojemnik o pojemności 60 l – 10,02 zł (dotychczas – 8,85 zł);
 2. Pojemnik o pojemności 120 l – 20,07 zł (dotychczas – 17,73 zł);
 3. Pojemnik o pojemności 240 l – 40,17 zł (dotychczas – 35,46 zł);
 4. Pojemnik o pojemności 660 l – 110,49 zł (dotychczas – 97,50 zł);
 5. Pojemnik o pojemności 1100 l – 184,20 zł  (dotychczas – 162,51 zł);
 6. Pojemnik o pojemności 7000 l – 1172,16 zł (dotychczas – 1034,13 zł);
 7. Worek o pojemności 120 l – 57,57 zł (dotychczas – 50,79 zł).

Samorządy bez możliwości dofinansowania gospodarki odpadami

Jednostki samorządu terytorialnego nie mogą systemu gospodarowania odpadami  finansować środkami z innych zadań, bowiem ustawodawca wymienia elementy składowe, na które jest przeznaczana opłata. Finansowane są przede wszystkim takie koszty jak: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymywanie punktów selektywnej zbiórki odpadów  komunalnych, obsługa administracyjna systemu, edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – wylicza UM. Magistrat tłumaczy  także, że gminy za pobraną opłatę zobowiązane są do zapewnienia właścicielom  nieruchomości możliwości pozbywania się wszystkich rodzajów odpadów komunalnych z nieruchomości i przyjmowania ich przez PSZOK.

Drastyczne podwyżki objęły w różnym stopniu prawie wszystkie samorządy w Polsce, które już wielokrotnie apelowały do polityków rządzącej partii o przemyślaną reformę przepisów o zagospodarowaniu odpadów i utrzymaniu czystości w gminie. Źle przygotowane zmiany w gospodarce odpadami, a w praktyce rozmontowanie całego systemu, spowodowały, że ich koszty muszą ponosić mieszkańcy. Obowiązująca ustawa zabrania samorządom pokrywania części kosztów utrzymania systemu wywozu odpadów – podkreśliła Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy.

W Świdnicy wzrośnie „opłata śmieciowa”, a jak wygląda sytuacja w gminach ościennych?

Przy okazji Świdnica zwróciła uwagę na stawki „opłaty śmieciowej” w gminach ościennych. Jak podaje magistrat przedstawiają się one następująco: Wałbrzych – 27 zł; Gmina Świdnica – 26 zł; Marcinowice – 30 zł (zabudowa wielorodzinna) i 35 zł (zabudowa jednorodzinna); Nowa Ruda – 32 zł; Bielawa – 27,00 zł; Żarów – 29 zł (zabudowa wielorodzinna) i 33 zł (zabudowa jednorodzinna); Jelenia Góra – 35,2 zł; Jaworzyna Śląska – 29 zł; Kłodzko – 28 zł i Ząbkowice Śląskie – 28 zł.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

reklama