Kompostowniki

Użyczają kompostowniki

Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego we Wrocławiu (UM) przypomina, że wśród szeregu prowadzonych przez siebie proekologicznych projektów, realizuje także przedsięwzięcie polegające na rozdawaniu mieszkańcom i placówkom oświatowym kompostowników.

Jak zaznacza UM, od 2012 r. rozdanych zostało ponad 1100 kompostowników. W tym roku wrocławski magistrat również ma kompostowniki do przekazania.

We Wrocławiu mieszkańcom użyczają kompostowniki

Celem prowadzonego programu udostępniania kompostowników jest przede wszystkim edukacja mieszkańców oraz zwiększenie ilości odpadów ulegających biodegradacji poddawanych odzyskowi. Osiągany jest przy tym inny cel, a mianowicie ograniczenie ilości bioodpadów kierowanych do składowania.

Dlatego magistrat zachęca mieszkańców Wrocławia posiadających przydomowe ogródki oraz placówki oświatowe położone na terenie miasta do udziału w programie.
O użyczenie kompostownika, może wystąpić każdy mieszkaniec Wrocławia lub placówka oświatowa, którzy dysponują nieruchomością pozwalającą na ustawienie kompostownika w sposób nie stwarzający uciążliwości dla mieszkańców przedmiotowej posesji oraz posesji sąsiednich. Ubiegający się o kompostowniki powinni także dysponować odpadami zielonymi oraz odpadami kuchennymi ulegającymi biodegradacji i mieć możliwość zagospodarowania wytworzonego kompostu.

Ponadto ubiegający się o udostępnienie kompostownika musi się zobowiązać do składania sprawozdań o ilości odpadów poddanych kompostowaniu w okresie obowiązywania umowy.

Kolejnym krokiem jest wystąpienie z wnioskiem o użyczenie kompostownika oraz podpisanie umowy użyczenia, która obejmuje trzy lata. Po upływie terminu obowiązywania umowy kompostownik przechodzi na własność użytkownika.

Jak podaje UM, osoba (placówka) zainteresowana kompostowaniem odpadów po podpisaniu umowy otrzyma kompostownik oraz instrukcję jego montażu, instrukcję dotyczącą prowadzenia procesu kompostowania oraz informację na temat sposobu określania ilości odpadów poddanych kompostowaniu oraz wzór sprawozdania.
W ramach umowy użyczenia, użytkownik zapewnia wykorzystanie kompostownika w celu kompostowania wytworzonych przez siebie odpadów zielonych oraz odpadów kuchennych ulegających biodegradacji zgodnie z instrukcją dołączoną do kompostownika. Osoba otrzymująca kompostownik deklaruje także należyte użytkowanie i zabezpieczenie oraz wszystkie naprawy, niepodlegające gwarancji, wynikłe podczas eksploatacji kompostownika.

Kompostowniki z trwałością 12 lat

Wrocławski magistrat informuje, że zakupione dla potrzeb programu kompostowniki mają trwałość określoną na ok. 12 lat oraz są objęte gwarancją producenta w całym okresie obowiązywania umowy. Pojemność kompostownika wynosi 720 l, a przy pełnym wykorzystaniu i przestrzeganiu zaleceń eksploatacyjnych można w nim przekompostować 1274 kg bioodpadów rocznie. Zostało to udokumentowane odpowiednimi badaniami przeprowadzonymi przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
Użytkownicy otrzymują kompostowniki w formie złożonej w kartonach o wymiarach 950x290x410 mm.

Wnioski o użyczenie kompostowników są przyjmowane w trybie ciągłym i należy je składać w siedzibie Wydziału Środowiska i Rolnictwa UM. O przyznaniu kompostownika decyduje kolejność złożenia wniosków. Warto dodać, że mieszkańcy Wrocławia mogą się ubiegać o użyczenie jednego kompostownika na daną nieruchomość, a placówki oświatowe o dwie sztuki.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM we Wrocławiu

fot. UM we Wrocławiu

reklama

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner medialny