Usuwanie azbestu

Usuwanie azbestu. Związek czeka na wnioski

Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” (ZMGK) poinformował, że mieszkańcy gmin: Kalinowo, Prostki, Stare Juchy, Olecko, Świętajno, Wieliczki, Dubeninki, Gołdap i Biała Piska oraz miasta Ełk mogą składać wnioski o dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

Usuwanie azbestu – wnioski do 26 lipca br.

Przedsięwzięcie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” realizowane jest ze wsparciem finansowym. Zostało ono udzielone w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. W programie tym swój udział ma także Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (WFOŚiGW).

Jak podkreśla ZMKG, realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie ww. przedsięwzięcia przez WFOŚiGW. W ramach programu przewidziane jest dofinansowanie w formie dotacji w wysokości ok. 75% kosztów. Prace związane z demontażem i załadunkiem azbestu planowane są do wykonania w maju i czerwcu 2020 r. Z kolei wnioski o demontaż i załadunek azbestu w 2020 r. należy składać do 26 lipca br.

Jednocześnie ZKGK informuje, że do dofinansowania nie kwalifikują się koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych, demontażem lub wymianą elementów konstrukcyjnych dachu lub ściany, czy z demontażem elementów izolacyjnych dachów lub ściany (wełna mineralna, styropian itp. wraz z konstrukcjami wsporczymi izolacji). Dofinansowaniem nie są objęte także koszty wykonania dokumentacji technicznej dla nieruchomości, dla których konieczne jest naruszenie elementów konstrukcyjnych dachu, koszty opracowania kosztorysu przedsięwzięcia. Nie uwzględnia się także pozostałych kosztów nieprzewidzianych w harmonogramie prac.

Wnioski przyjmowane są w poszczególnych urzędach miasta i gmin, z terenu których mieszkańcy mogą ubiegać się o wsparcie.

Usuwanie azbestu – wymagane dokumenty

Związek podaje także informację, jakie dokumenty wymagane są przy ubieganiu się o dofinansowanie. Należy do nich wniosek o dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwienia azbestu i wyrobów zawierających azbest (wraz z klauzulą informacyjną RODO Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”). Wymagany jest także aktualny wypis z rejestru gruntów i budynków oraz kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczeniem miejsca, z którego był lub będzie usuwany azbest.

Ponadto, w przypadku nieruchomości będących przedmiotem współwłasności wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest. Ewentualnie może to być upoważnienie dla wnioskodawcy do występowania w imieniu wszystkich współwłaścicieli.

Z kolei w odniesieniu do budynków/altan znajdujących się w rodzinnych ogrodach działkowych konieczne jest potwierdzenie zarządu ogrodu działkowego, że wnioskodawca jest użytkownikiem działki i właścicielem położonego na niej budynku/altany oraz zgoda na realizację ww. zadania. W sytuacji posiadania innego tytułu prawnego niż własność, do wniosku należy dołączyć zgodę właściciela nieruchomości. Natomiast w przypadku nieruchomości, do której prawo własności posiada kilka osób, należy dołączyć zgodę wszystkich współwłaścicieli na wykonanie zadania związanego z usuwaniem azbestu.

W sytuacji wystąpienia we wniosku innych osób, prócz wnioskodawcy/wnioskodawców, należy pamiętać o przygotowaniu ich oświadczenia o spełnieniu obowiązku informacyjnego RODO.

By uzyskać wsparcie potrzebne będzie również potwierdzenie przez starostwo powiatowe przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych (w przypadku nieruchomości, które nie podlegają ww. zgłoszeniu należy złożyć stosowne oświadczenie).

Ponadto wymagane jest także oświadczenie związane z dobrowolnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez ZMGK oraz ze świadomością odpowiedzialności karnej za przedłożenie fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów.

Nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza bądź rolnicza

W przypadku zdjęcia azbestu z nieruchomości, które wykorzystywane są do prowadzenia działalności gospodarczej należy wypełnić formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis poza rolnictwem. Z kolei w sytuacji, gdy wniosek dotyczy działalności rolniczej należy wypełnić formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie.

Wnioskodawca powinien także załączyć kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat. Jeżeli budynek gospodarczy nie jest wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej należy wypełnić oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej oraz działalności w rolnictwie na danej nieruchomości.

Ponadto wymagane jest przedłożenie informacji o wyrobach zawierających azbest oraz oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania tych wyrobów.

Na podstawie informacji nadesłanej przez ZMGK

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

partner portalu

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner medialny

partner medialny